Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Wikströmska huset

Wikströmska huset en god representant för 1890-talets arkitektur. Huset berättar åtskilligt om sin tid och är ett av de originellare byggnadsverken i Sundsvalls stenstad. Med en originell form, ett originellt tak, en dekorativt målad putsad fasad, två stora burspråk och en magnifik huvudentré med naturstensportal och ekport, utgör byggnaden en sevärdhet i stenstaden.

Beskrivning och historik

Gregor Wikstrand köpte den 10 september 1889 tomt nummer två i kvarteret Tara. På den smala tomten lät han uppföra ett stenhus i tre plan efter ritningar av stockholmsarkitekten A. E. Melander. Arkitekten ritade byggnaden med spansk-moriska motiv. Tillsammans med Melanders båda övriga byggnader längre norrut utmed Esplanaden, bildar det en karaktäristisk enhet och skiljer sig från övriga hus i stenstaden.

Efter Wikströms död 1927 kom fastigheten att förvaltas av dödsboet genom sonen, ryttmästare Wikström, i Stockholm. Redan 1928 levererades ombyggnadsritningar av arkitekten F. G. Larson i Stockholm. Det är då byggnaden får sitt nuvarande utseende i bottenvåningen.

Butiks-och utställningslokaler

Tre butikslokaler inrymdes i huvudbyggnaden. Därför tillkom hörnentréerna mot Köpmangatan. Och även de bägge entréerna som flankerar huvudentrén, tillkom. Gården byggdes över och avsågs användas som utställningslokal. Samtidigt skapades en terrass med ett löpande smidesräcke från Köpmangatan runt längs med Centralgatan bort mot gårdshuset, som var placerat i nordväst inom tomten. Detta byggdes på med en våning där en liten lägenhet inreddes. I bottenvåningen skapades två butiker.

Dekorativ fasad

Så småningom försågs bottenvåningen med en cirka 60 centimeter hög sockel i röd granit och putsades med rustik. De övriga våningsplanen putsades troligen med slätputs (även om dagens fasader uppvisar spritputs) och erhöll mönstermurning i gult tegel i hörnkedjor och även med inslag av rött tegel runt fönster. Natursten användes framför allt i huvudentréns dekorativa omfattning, östra burspråkets konsoler, avvattningens stöd under fönstren, dekoration över hörnentrén i korsningen Köpmangatan-Esplanaden och de veka halvkolonnerna mellan fönster i plan en trappa.

Burspråk och balkonger

Fasadschemat var omväxlande med en icke centriskt placerad huvudingång mot Esplanaden, två burspråk i huvudvåningen en trappa upp mot vardera öster och söder där det östra är större och helt utformat i mörklaserat trä; fönstergrupperingar, som inte följde den äldre byggnadskonstens symmetriska axelindelning, samt en utskjutande risalit i norr, som kröns med ett eget utskjutande tak.

Ovanpå det östra burspråket placerades en balkong med konstfärdigt smidesräcke. Även mot väster byggdes ett burspråk i huvudvåningen med balkong i plan två trappor. Balkongen har under senare år varit föremål för ombyggnad och dessutom inbyggnad med tillfälliga material.

Av burspråket återfinns ingenting idag. Det intilliggande trapphuset har kortats på höjden, den ursprungliga takterrassen är borta. I sin ursprungliga tappning var fastigheten i högsta grad spansk-moriskt inspirerad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören och i interiören får ingrepp i fast inredning inte göras i trapphuset Esplanaden 14.

  • Byggnaden får inte rivas.
  • Byggnaden får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör. Detta avser hela fastigheten, såväl det ursprungliga bostadshuset, som senare tillbyggnader.
  • I trapphuset Esplanaden 14 får ingrepp inte göras i fast inredning (se markering och bifogad planritning i beslutet).
  • Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med byggnadsmaterial, färger och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  • Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen lämna tillstånd till att byggnadsminnet ändras i strid med skyddsföreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslut: Byggnadsminnesförklaring av Länsstyrelsen Västernorrland 19960329, diarienummer 221-1682-95.

Beteckning: Sundsvalls kommun, Tara 2, Tara 2.

Historisk funktion: Bostadshus.

Nybyggnadsår: 1892.

Arkitekt: Adolf Emil Melander.

Hitta hit

Byggnaden ligger i korsningen Esplanaden/Köpmangatan, centrala Sundsvall.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss