Posthuset

Mer info kommer.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören samt interiört huvudentrén och posthallen.

  1. Den ursprungliga byggnaden får inte rivas, till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  2. Kassahallens- och huvudentréns interiörer mot Köpmangatan skall bibehållas till sin karaktär. Förvanskande ingrepp får inte göras i ursprunglig fast inredning och dekorationer.
  3. Byggnaderna skall underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med byggnadsmaterial, färger och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  4. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen lämna tillstånd till att byggnadsminnet ändras i strid med skyddsföreskrifterna.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1995-12-15, Diarienummer 221-9732-95.

Sundsvalls kommun, Borgmästaren 10, POSTHUSET, SUNDSVALL.

Posthus och poststation. Nybyggnadsår: 1955. Lallerstedt, Lars-Erik - Arkitekt. Wedel, Nils - Konstnär.