Posthuset

Posthuset i Sundvall är ritat av arkitekten Lars-Erik Lallerstedt. En stor mosaik som utfördes av 150 000 bitar pryder en del av fasaden intill huvudentrén. Konstnären bakom denna är Nils Wendel.

Byggnaden är uppförd med två höga volymer, en fem våningar hög huvudbyggnad mot Köpmangatan och en fyra våningar hög vinkelställd byggnad mot Thulegatan-Norra järnvägsgatan. Volymerna bands ursprungligen ihop med en indragen länk i en våning med överljus för själva posthallen, numera påbyggd med en våning och tillbyggd ut mot Thulegatan. Fönstren i denna del utformades som kasetter. Hela fasaden är klädd med skivor i grå marmor. Endast mot gården återstår de originella fönstren.

De stora kontorsbyggnaderna utfördes med betongstomme och utvändig röd murtegelyta. Mot Köpmangatan är muren indelad i kvadrater. Inom varje ruta sitter ett enluftsfönster i brunmålat trä med kopparbleck under. Murningen är utförd som munkförband runt om, det vill säga två långsidor och en kortsida, med sten av äldre dimension där stenen är plattare än idag och samtidigt längre.

I väster är både byggnaden mot Köpmangatan och Norra järnvägsgatan utförd med en slätputsad fasaddel. Intill huvudentrén placerades en stor mosaik, som utfördes av 150 000 bitar från firman Augusto Contes i Stockholm. Konstnär var Nils Wedel.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören samt interiört huvudentrén och posthallen.

  1. Den ursprungliga byggnaden får inte rivas, till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  2. Kassahallens- och huvudentréns interiörer mot Köpmangatan skall bibehållas till sin karaktär. Förvanskande ingrepp får inte göras i ursprunglig fast inredning och dekorationer.
  3. Byggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med byggnadsmaterial, färger och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  4. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen lämna tillstånd till att byggnadsminnet ändras i strid med skyddsföreskrifterna.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Västernorrland, 1995-12-15, diarienummer 221-9732-95.

Sundsvalls kommun, Borgmästaren 10, POSTHUSET, SUNDSVALL.

Posthus och poststation. Nybyggnadsår: 1955. Arkitekt: Lars-Erik Lallerstedt.
Konstnär: Nils Wedel.