Korsbyggnaden i Salum

Den äldre mangårdsbyggnaden i Salum är en mycket välbevarad korsbyggnad som har ett utförande som är vanligt förekommande i Västernorrland och kanske främst i
Ångermanland. Framför allt interiören ger en unik möjlighet att ta del av ett oförändrat bondehemman från senare delen av 1800-talet. Byggnaden är troligtvis uppförd under sent 1700-tal och flyttades till sin nuvarande plats 1854 i samband med omläggningen av en bygata. Sin nuvarande utformning har den fått under senare delen av 1800-talet.

Beskrivning

Byggnaden är en så kallad halvkorsbyggnad med fyra rum indelade runt en centralt belägen murstock. Mangårdsbyggnaden är belägen cirka en halv kilometer väster om Ullångers kyrka och ingår i ett gårdskomplex med en yngre mangårdsbyggnad, ladugård och ett reducerat antal ekonomibyggnader.

Den liggtimrade stommen vilar på en kallmurad naturstensgrund. Fasaderna är
klädda med rödfärgad lockpanel med vita snickerier. Fönstren har en traditionell gruppering med två respektive ett fönster på vardera sida entrén. Fönstren och entrén är krönta av fyra liggande halvvåningsfönster/sidliggare. Den guldockrafärgade ytterdörren är en inåtgående pardörr med fyra kassettspeglar och ett överljus med spröjsat glas. Entrén nås via en enkel traditionell träbro.

Interiören är i stora delar intakt sedan senare delen av 1800-talet. Här finns fina skurgolv, pappspända väggar med äldre tapeter, pappspända limfärgsmålade tak, intakta snickerier och kakelugnar. Kökets skåp- och bänkinredning med mera är genomgående ekådrade.

Gemensamt restaureringsprojekt

Korsbyggnaden på Salum 3:2 ingick, tillsammans med dem på fastigheterna Kungsgård 19:2 och Skoved 3:2 samtliga i Kramfors kommun, i ett gemensamt restaureringsprojekt 2001 — 2002 som initierades av fastighetsägarna. Projektet finansierades med hjälp av EU:s strukturfonder mål 1 med Länsstyrelsen och respektive fastighetsägare som delfinansiärer. Ett av villkoren för länsstyrelsens medverkan var bland annat att ägarna skriftligen godtog en eventuell byggnadsminnesförklaring av respektive byggnad.

Salum skall också betraktas i ett jämförande sammanhang med de två övriga
korsbyggnaderna, där tiden för uppförandet har givit sitt tydliga avtryck i
respektive byggnad, vilket bland annat tillför byggnaderna ett stort sammantaget pedagogiskt värde.

Skyddsföreskrifter


Skyddsföreskrifter omfattar exteriör och hela interiören.

  • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I byggnaden får inga ingrepp göras i stomme eller ursprunglig planlösning.
  • I de invändiga rummen får inga ingrepp göras på äldre fast inredning eller dess ytskikt. Som fast inredning skall anses bland annat äldre väggfasta skåp och hyllor, dörrar och dörrfoder, fönster och fönsteromfattningar, tak och taklister, golv och golvsocklar samt kakelugnar.
  • Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Underhållet skall ske med material och metoder som är anpassade till byggnadens egenart.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut -
Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2004-04-01, Diarienummer 432-136-04.

Kramfors kommun, Ullångers-Salum 3:2, SALUM.

Bostadshus - Plantyp,
korsbyggnad.

Nybyggnadsår: 1770 - 1799.