Sandöbron

Sandöbron, som togs i bruk 1943, byggdes för att underlätta framkomligheten för trafiken på dåvarande riksväg 13. Broläget valdes för att förbindelsen skulle kunna utnyttja de två öarna Killingholmen och Sandö. Man fick på så sätt tre broar. Den västra bron kallas allmänt för Sandöbron och den östra för Klockestrandsbron. Den lilla bron i mitten ingår i Sandöbrons anslutningsdel.

För att åstadkomma högsta möjliga segelfria höjd, 40 meter, utformades bron
som en mycket hög bågbro med världens då längsta spann, 262 meter. Anslutningen till de betydligt lägre stränderna krävde långa och förhållandevis branta uppfartsramper med flera landspann.

Historik

Under byggandet av Sandöbron, år 1939, inträffade en av de svåraste arbetsplatsolyckorna i Sverige. Strax efter det att gjutningen påbörjats kollapsade valvstommen varvid 18 arbetare omkom.

En annan historisk händelse med anknytning till broplatsen är Ådalskravallerna 1931 som manifesteras genom en minnessten vid brons västra landfäste.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar Sandöbron inklusive påfartsramper mellan Lunde och Killingholmen.

  • Brons yttre form och synliga mått får inte förändras. Synliga ytor skall så långt möjligt efterlikna de ursprungliga vad gäller textur och färg. Betongytorna får behandlas (impregneras eller förses med tunna påstrukna skikt) för att motverka karbonatisering, kloridinträngning och dylikt.
  • Vid ombyggnad kan smärre förändringar i detaljutformningen tillåtas av bland annat trafiksäkerhetsskäl. Exempel härpå är utbyte till vägräcken som uppfyller dagens säkerhetsstandard. Förändringar vad gäller invändig armering och betongkvaliteter kan göras.
  • Vid underhålls- och reparationsåtgärder bör sprutbetong undvikas på synliga ytor om strukturen kan avgöras från plats där allmänheten vistas.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Regeringsbeslut nummer 8,
2003-01-30.

Kramfors kommun, Sandö 2:2, 2:5, Lunde 2:31, 2:74, 3:25, 3:26; 3:8, 8:1 och S:1, SANDÖBRON.

Historisk funktion: Bro.

Nybyggnadsår: 1943.