Tillbudet

Tillbudet består av ett flerfamiljshus i två våningar. Byggnaden är uppförd i murtegel med utvändig slätputsad fasad samt sadeltak av falsad plåt.

Beskrivning

Bottenvåningens puts är rusticerad och huvudvåningens slätputs varieras med
hörnkedjor. Gatufasaderna erhåller genom dessa markerade delpartier, förstärkta genom varierade fönsteröverstycken, några med barockartade bågsegment, andra med slutstenar.

I bottenvåningen finns T-postfönster med bågform, i huvudvåningen korspostfönster med raka avslut. Bottenvåningen innehåller en restaurang med entré från Trädgårdsgatan, huvudvåningen en större lägenhet med två rum och kök i fil mot samma gata; ytterligare en tvårumslägenhet med genomgående planlösning i väster samt en enrumslägenhet i sydöst.

Vindsvåningen har vid den nyligen genomförda ombyggnaden tillförts fyra mindre vindskupor mot norr. Vindsvåningen innehåller sju studentlägenheter, samtliga omfattande ett rum med pentryenhet och dusch.

Mot Varvsgränd finns en större putsad frontespis och delar av vindsvåningen
mot gården i söder, som troligen inte är original, är tillbyggd med en längsgående putsad del med fönster i takfoten. Gathörnet i nordöst är avfasat och en balkong med smidesräcke återfinns i huvudvåningen. Huvudentrén till byggnaden sker över gården genom ett centralt beläget trapphus, som delvis skjuter ut från byggnaden mot söder.

Historik

Den förste ägaren till tomten var järnbäraren Isak Niclas Eklund, född 1825. Han bodde här redan i början av 1880-talet. Via släktingen Lars, övergick fastigheten 1903 till skinnhandlaren Lars Johan Larsson. Denne uppförde på tomten det nuvarande stenhuset efter osignerade ritningar som godkändes av byggnadsnämnden den 4 februari 1903.

Huset ärvs och säljs vidare

Efter Lars Johan Larssons död övergick huset först till sonen, direktör Eric Johan Leje i Stockholm, år 1933, och den 29 mars 1944 till dottern fru Maria Rönne. Tjugo år senare tillträdde direktör Robert Söderholm och Sundsvalls Bilcentrum AB som ägare. 1997 bytte huset ägare igen, nu till F Nordlander Bygg AB.

Mindre bemedlade hyresgäster

Denna del av den nya stenstaden tillhörde de mindre intressanta delarna för
exploatering, vilket också visar sig än idag med en obebyggd tomt inom kvarteret. Därför är det inte förvånande att det vid sekelskiftet endast fanns mindre bemedlade hyresgäster här.

Inom kvarteret bodde kopparslagaren Renmark med fru på hörntomten mot
Skolhusallén, handlaren Larsson med fru och fem barn på nu aktuell fastighet,
och kakelugnsmakaren Bohlin och arbetaren Pettersson med fru och fosterdotter i den södra hälften av kvarteret, som redan då ägdes av Sundsvalls Brödraförening (frimurarna).

Byggnadsvärdena, liksom tomtvärdena, tillhörde de lägsta i stenstaden med ett snitt på 3 000 kronor respektive 2 500 kronor att jämföras med fastigheterna kring torget där byggnaderna värderades till många hundratusentals kronor och tomterna för tiondelen så mycket.

Skyddsföreskrifter

  • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras exteriört.
  • I byggnaden får inga ingrepp göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning avseende trapphus och lägenhetsplan en trappa.
  • Byggnaden skall underhållas på ett sådant sätt att den inte förfaller. Vid vård- och underhållsarbeten exteriört och interiört skall dessa utföras med traditionella byggnadsmaterial, färger och metoder, på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut -
Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1999-06-15, Diarienummer 221-6009-98.

Sundsvalls kommun, Tillbudet 2, TILLBUDET 2.

Historisk funktion: Bostadshus.

Nybyggnadsår: 1898-1907.