Hedbergska huset

Hedbergska huset uppfördes 1889-90 efter osignerade ritningar av stadsarkitekten Per Appelberg och hans kollega Knut Gyllencreutz.

Beskrivning

Fasaderna har ritats som ett franskt stadspalats, vilket måste ha passat den burgne byggherren Johan August Hedberg förträffligt. Huset har en sockel i granit, fasaden mot gatan har frilagd mur i rött tegel med omväxlande hel- och halvstensskift, en kraftigt framspringande takfotslist med äggstav, tandsnitt och konsoler, samt sadeltak belagt med falsad plåt lagd i fjäll.

I öster och väster skjuter en rustikkedjeinfattad risalit ut, vilken kröns med masardtak. I vardera risalit finns två kopplade fönster, totalt nio fönsteraxlar utmed fasaden på varje plan. I vindsvåningen finns sju kupor mellan mansardkrönen.

Mellan bottenvåningen och övervåningen finns ett brett våningsband där
fönsterbröstningarna utformats med ballusterräcken. De kraftiga
fönsteromfattningarna, liksom samtliga övriga dekorativa fasaddetaljer är
utformade i cementputs eller rent av betongsten. I väster finns en gårdsportal med hög smidesgrind.

Lokalerna utnyttjas för andra ändamål

1918 flyttade drätselkammaren in sin sessionssal i bostadsvåningens stora
salong, byggnadsnämnden och hamnstyrelsen nyttjade förmaket som
sammanträdeslokal. Matsalen och den före detta jungfrukammaren mot öster
uppläts för byggnadskontoret och stadsingenjörskontoret, stadsarkitektkontoret
fick lokaler i förutvarande serveringsrummet och toalettrummet och stadskamreren och revisorerna inrymdes i de tre herrummen i väster.

Historik

Johan August Hedberg föddes den 20 april 1828 på gården Hallarp i Ullasjö
socken i Elfsborgs län, son till västgötaknallen och jordbrukaren Andreas Hedberg och dennes maka Johanna Rylander. Johan hamnade liksom sina två bröder Anders Petter och Andreas i Sundsvall.

Näsa för affärer

Eftersom han kom vid den tid då trävaruhandeln expanderade kraftigt och
hade näsa för affärer sögs han upp i strömvirveln av skogspekulation. Johan kom till Sundsvall 1858 och fick arbete hos sin äldre bror. Han öppnade själv en
manufakturaffär, men valde även han att ägna sig åt trävaruhandel.

Både Anders Petter och Johan blev framgångsrika grosshandlare. Brodern blev med åren mycket förmögen och efterlämnade vid sin död 1882 en förmögenhet på 3 182 199 kronor.

Redan före Sundsvallsbranden 1888 bodde Johan på adressen Kyrkogatan 26, och 1883 byggde han om sin gård. Makarna beslöt efter stadsbranden 1888 att bygga ett eget hus på tomten Kyrkogatan 26 och ritningarna godkändes av byggnadsnämnden 1889.

Spelade en viktig roll

Johan August Hedberg spelade en stor roll i stadens kommunala liv och var
stadsfullmäktigeledamot åren 1883-94, var dessförinnan drätselkammarens
ordförande, ledamot av skolrådet, och tillhörde under lång tid styrelsen för
Sundsvalls Enskilda Bank och Sundsvalls Utskänkningsbolag, samt var ordförande i Sundsvalls sparbank.

Efterlämnade flera donationer

Johan övertog sin brors företag efter dennes död. 1898 sålde han alla skogar och sågverk till Tunadal AB för 3 400 000 kronor. Han donerade även 540 000 kronor till Sundsvalls stad, vilket användes till byggandet av läroverket (numera Hedbergska gymnasiet). 20 000 kronor gick till fontänen i parken Vängåvan.

Efter Johans bortgång 1906 genomgick huset en restaurering efter ritningar av Gustaf Hermansson, varvid en del detaljer borttogs på gatufasaden och taket. Fru Maria Hedberg avled den 1914 och båda makarna efterlämnade ytterligare donationer till staden. Huset med innehåll donerade emellertid fru Hedberg till rådmannen John af Sandeberg, makarnas mångårige vän och rådgivare. Denne avled i sin tur 1916 och testamenterade huset med lösegendom till Sundsvalls stad att användas för kommunala ändamål. I donationen ingick även ett stort antal tavlor av mer eller mindre kända konstnärer, ostindiskt porslin och en rätt stor silversamling som numera förvaras på Sundsvalls museum.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadens gatufasad samt interiört i trapphuset Kyrkogatan 26 och paradrummen en trappa upp avseende ingrepp i rumsindelningen eller i fast inredning från byggnadstiden.

  • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I entré och trapphus mot Kyrkogatan, samt delar av före detta lägenheten en trappa upp, adress Kyrkogatan 26, vilka kryssmarkerats på bilagda planritningar, får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller fast inredning. Befintliga målningar skall bibehållas och underhållas så att deras karaktär inte förvanskas eller det kulturhistoriska värdet minskar.
  • Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 22 december 1972 (utvidgat 16 juni 1999).

Sundsvalls kommun, Penningen 6, HEDBERGSKA HUSET.

Bostadshus.

Nybyggnadsår 1890-1899.