Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hedbergska huset

Hedbergska huset i Sundsvall uppfördes 1889-90 efter osignerade ritningar av stadsarkitekten Per Appelberg och hans kollega Knut Gyllencreutz.

Beskrivning

Fasaderna har ritats som ett franskt stadspalats. Något som måste ha passat den burgne byggherren Johan August Hedberg förträffligt. Huset har en sockel i granit, fasaden mot gatan har frilagd mur i rött tegel med omväxlande hel- och halvstensskift, en kraftigt framspringande takfotslist med äggstav, tandsnitt och konsoler samt sadeltak belagt med falsad plåt lagd i fjäll.

I öster och väster skjuter en rustikkedjeinfattad risalit ut som kröns med masardtak. I vardera risalit finns två kopplade fönster, totalt nio fönsteraxlar utmed fasaden på varje plan. I vindsvåningen finns sju kupor mellan mansardkrönen.

Mellan bottenvåningen och övervåningen finns ett brett våningsband där fönsterbröstningarna utformats med ballusterräcken. De kraftiga fönsteromfattningarna, liksom samtliga övriga dekorativa fasaddetaljer, är utformade i cementputs eller rent av betongsten. I väster finns en gårdsportal med hög smidesgrind.

Lokalerna utnyttjas för andra ändamål

1918 flyttade drätselkammaren in sin sessionssal i bostadsvåningens stora salong. Byggnadsnämnden och hamnstyrelsen nyttjade förmaket som sammanträdeslokal. Matsalen och den före detta jungfrukammaren mot öster uppläts för byggnadskontoret och stadsingenjörskontoret, stadsarkitektkontoret fick lokaler i förutvarande serveringsrummet och toalettrummet och stadskamreren och revisorerna inrymdes i de tre herrummen i väster.

Historik

Johan August Hedberg föddes den 20 april 1828 på gården Hallarp i Ullasjö socken i Elfsborgs län. Han var son till västgötaknallen och jordbrukaren Andreas Hedberg och dennes maka Johanna Rylander. Johan hamnade, liksom sina två bröder Anders Petter och Andreas, i Sundsvall.

Eftersom han kom vid den tid då trävaruhandeln expanderade kraftigt och hade näsa för affärer, sögs han upp i strömvirveln av skogspekulation. Johan kom till Sundsvall 1858 och fick arbete hos sin äldre bror. Han öppnade själv en manufakturaffär, men valde även han att ägna sig åt trävaruhandel.

Spelade en viktig roll

Både Anders Petter och Johan blev framgångsrika grosshandlare. Brodern blev med åren mycket förmögen och efterlämnade vid sin död 1882 en förmögenhet på 3 182 199 kronor.

Redan före Sundsvallsbranden 1888 bodde Johan på adressen Kyrkogatan 26, och 1883 byggde han om sin gård. Makarna beslöt efter stadsbranden 1888 att bygga ett eget hus på tomten Kyrkogatan 26 och ritningarna godkändes av byggnadsnämnden 1889.

Johan August Hedberg spelade en stor roll i stadens kommunala liv och var stadsfullmäktigeledamot åren 1883-94. Han var dessförinnan drätselkammarens ordförande, ledamot av skolrådet, och tillhörde under lång tid styrelsen för Sundsvalls Enskilda Bank och Sundsvalls Utskänkningsbolag samt var ordförande i Sundsvalls sparbank.

Efterlämnade flera donationer

Johan övertog sin brors företag efter hans död. 1898 sålde Johan alla skogar och sågverk till Tunadal AB för 3 400 000 kronor. Han donerade även 540 000 kronor till Sundsvalls stad, vilket användes till byggandet av läroverket (numera Hedbergska gymnasiet). 20 000 kronor gick till fontänen i parken Vängåvan.

Efter Johans bortgång 1906 genomgick huset en restaurering efter ritningar av Gustaf Hermansson. En del detaljer togs då bort på gatufasaden och taket. Fru Maria Hedberg avled den 1914 och båda makarna efterlämnade ytterligare donationer till staden. Huset med innehåll donerade emellertid fru Hedberg till rådmannen John af Sandeberg, makarnas mångårige vän och rådgivare. Denne avled i sin tur 1916 och testamenterade huset med lösegendom till Sundsvalls stad att användas för kommunala ändamål. I donationen ingick även ett stort antal tavlor av mer eller mindre kända konstnärer, ostindiskt porslin och en rätt stor silversamling som numera förvaras på Sundsvalls museum.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadens gatufasad samt interiört i trapphuset Kyrkogatan 26 och paradrummen en trappa upp avseende ingrepp i rumsindelningen eller i fast inredning från byggnadstiden.

  • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I entré och trapphus mot Kyrkogatan, samt delar av före detta lägenheten en trappa upp med adress Kyrkogatan 26 får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller fast inredning. Befintliga målningar ska bibehållas och underhållas så att deras karaktär inte förvanskas eller det kulturhistoriska värdet minskar.
  • Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminne: sedan den 22 december 1972 (utvidgat 16 juni 1999).

Beteckning: Sundsvalls kommun, Penningen 6, Hedbergska huset.

Användningsområde: Bostadshus.

Nybyggnadsår: 1890-1899.

Hitta hit

Byggnaden ligger på Kyrkogatan 26, Sundsvall.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss