Bernska huset

Bernska huset uppfördes efter branden i Sundsvall 1888 och blev ett av de dyraste privathusen i stenstaden. Det uppfördes i tre våningar samt inredd vind.

Historik

Johan Bern började uppföra huset 1893 efter ritningar av arkitekt Gustaf Hermansson, som hämtade inspiration ur den franska renässansen för huset fasader. Det blev ett av de dyraste privathusen i Sundsvall efter branden, och uppfördes i tre våningar samt inredd vind.

Beskrivning

Bernska huset är uppfört i fransk nyrenässans och står på en granitsockel. Stommen är utförd i murtegel, som utvändigt i bottenvåningen är helt försedd med bearbetad röd och grå granit. I de övre våningarna är det rödgulaktigt brända teglet frilagt, kontrasterande mot fönsteromfattningar och listverk i kalksten. Under takfoten löper en kalkstensfris. På utsmyckande kalkstensdetaljer i fasaderna finns rikligt med bladguld.

Taket är belagt med röd falsad skivplåt. Mot Thulegatan finns sex vindskupor som tillkom 1985. Huvudentréns portal och konsolerna till balkongen ovan denna är utförd i gotländsk sandsten. Huvudfasaden mot Storgatan har ett betonat mittparti i form av framspringande risalit krönt med mansardformat tak belagt med skiffer. Entrén omramas av två kraftiga, korta halvkolonner i polerad svart granit.

Huset är exteriört rikt dekorerat, med hela tjugotvå bemålade fält. Mot Storgatan finns från väster till öster fyra fält representerande de sköna konsterna - arkitekturen, skulpturen, måleriet och musiken.

Mot Thulegatan finns två fält i södra delen av huset föreställande moderna tiden (1890-tal) genom representation av den nya elkraften med glödlampor och den nya gastekniken. Thulegatans fasad är av i lägre grad försedd med dekorationer, utförandet är inte lika påkostat.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar gatuexteriör, trapphusets Storgatan 34 interiör vad beträffar ingrepp i befintliga äldre inrednings- eller utsmyckningsdetaljer.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 25 augusti 1978.

Sundsvalls kommun, Glädjen 4 (före detta Glädjen 10), BERNSKA HUSET.

Historisk funktion: Flerbostadshus.

Nybyggnadsår: 1894

Hermansson, Gustaf - Arkitekt.

Grabow, Carl - Konstnär, Dekormålare.

Johnsson, Oscar - Konstnär, Dekormålare.