Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Medborgarhuset Kusten

Medborgarhuset Kusten ligger vid Stockviks kemiskt tekniska industri söder om Sundsvall. Kusten hade verksamhet mellan åren 1955 och 1970-talets slut. Under de mest verksamma åren fanns bank, postkontor, bibliotek, konditori, biograf, teater, skola och ungdomsgård i huset.

Historik

Kusten uppfördes efter andra världskriget när Sverige gick in i en extrem tillväxtperiod. Nu skulle tankarna om folkhemmet förverkligas och den akuta bostadsbristen skulle byggas bort. Husbyggande var under 1950-talet fortfarande hantverksmässigt och relativt småskaligt. Och det gavs även utrymme till variationer i detaljutformningen.

Viktigt med lokala mötesplatser

En viktig ledstjärna i stadsplaneringen var att skapa lokala mötesplatser. Människor skulle till exempel kunna umgås i en centrumanläggning för att nyttja så vitt skilda verksamheter som biograf, danslokal och postkontor eller bedriva studiecirklar och idrott i samma anläggning. Dessa visioner kombinerade med den stora framtidsoptimism som präglade tiden, representeras i Folkets hus Stockvik-Medborgarhuset Kusten.

Riktningsförslag på nytt Folkets hus godkänns

1945 tillsattes en kommitté som fick uppdraget att utreda frågan om ett nytt Folkets hus i Stockvik. Dåvarande Njurunda kommun och Stockholms Super Fosfats Fabrik (SSFF) drev frågan om behovet av en ny samlingslokal för de som var verksamma i Stockvik. 1950 såldes gamla Folkets hus till Stockviksverken och Folketshusföreningen upphörde. 1953 nybildades föreningen och samma år godkändes ett ritningsförslag på ett nytt Folkets hus i Stockvik. Arkitekterna bakom förslaget var Åke Lundberg och Bengt Lekhammar.

Första fotbollsplanen med spillvärme från industrin

Den 3 november 1953 tog disponent Nils Furst på Stockviksverken det första spadtaget till den nya anläggningen. I direkt anslutning till själva byggnaden anlades även en fotbollsplan. Fotbollsplanen lär vara en av de första i Sverige där spillvärme från industrin nyttjades för att värma upp planen.

Byggnationen tog 16 månader och den 14 januari 1955 invigdes Kusten. Byggkostnaden uppgick till cirka 1 150 000 kronor.

Beskrivning

Byggnaden består av tre sammanbyggda delar med oregelbunden utformning vad gäller storlek i plan yta och höjd. Det dominerande mittpartiet är längre men något lägre än de övriga delarna. I mittpartiet finns en framträdande huvudentré med glasade partier och en neonskylt med texten "Kusten" i stilistiska bokstäver. Neonskylten är tillverkad av Stockholmsfirman Morneon och logotypen återkommer på det porslin som fortfarande finns bevarat.

Byggnadens fasader består av liggande rött fasadtegel med vertikala räfflor. De vitmålade fönstren är tidstypiska med en asymmetrisk indelning i en stor och liten båge. De flacka taken var ursprungligen täckta med takpapp men de täcktes med plåt under 1990-talet. Under inrådan från antikvarisk expertis har delar av takfallen åter täckts med papp.

I danslokalen och serveringen finns stora delar av den ursprungliga inredningen kvar oförändrad med undantag av bord, stolar och armatur. Dessa finns dock bevarade i byggnaden och kommer förhoppningsvis åter i funktion.

Biograf- och teatersalong

Biograf- och teatersalongen har sittplatser för 284 personer och här finns hela inredningen bevarad med armaturer, stolar, textilier och färgsättning. I projektorrummet finns all maskinell utrustning kvar för filmvisning. I den vinkelställda byggnaden mot norr finns en före detta vaktmästarbostad med tre rum.

Motionshall och föreningslokaler

Bottenvåningarna inrymmer, förutom driftsfunktioner: klubbrum, motionshall, omklädningsrum med duschar, föreningslokaler, förrådsutrymmen och teaterloger.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifter omfattar hela exteriören, foajén med garderober, danslokalen Rotundan med matsal, konditori med servering samt teater och biografsalongen.

  • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I byggnaden får inga ingrepp göras i stomme eller ursprunglig planlösning.
  • I foajén med garderob, danslokalen Rotundan och matsalen Terrassen, konditoriet med servering, teater- och biografsalongen får inga ingrepp göras på äldre fast inredning eller dess ytskikt. (Åtgärder, i enlighet med den restaureringsplan länsstyrelsen tagit fram i samråd med fastighetsägaren, kan dock genomföras utan tillstånd från länsstyrelsen).
  • Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbete ska utföras med antikvariskt korrekta byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslut: Byggnadsminnesförklaring av Länsstyrelsen Västernorrlands 20031215, diarienummer 432-17108-02.

Beteckning: Sundsvalls kommun, Dingersjö 1:67, Medborgarhuset Kusten i Stockvik.

Historisk funktion: Medborgarhus.

Nybyggnadsår: 1955.

Arkitekter: Åke Lundberg och Bengt Lekhammar.

Hitta hit

Byggnaden ligger cirka åtta kilometer söder om Sundsvall och syns från E4.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss