Metodistkyrkan

Foto: Isabelle Engelin

Den tempelliknande Metodistkyrkan byggdes 1892 efter influenser från Amerika. Kyrkan ritades av byggmästaren C.J. Henriksson från Stockholm, vars ritningar godkändes efter en del invändningar av Byggnadsnämnden.

Beskrivning

Byggnaden är rektangulär och "står" på ett putsat postament, likt ett klassiskt tempel. Till skillnad från ett klassiskt tempel finns dock ingen stor trappa som leder upp till en huvudvåning, utan här ligger ingången i själva postamentet. Ingången består av två massiva dubbeldörrar, och ovanför dessa på postamentet står en klassisk tempelgavel med fyra parvis kopplade korintiska kolonner.

Byggnaden är tung och imponerande med sin stora slutna byggnadskropp. Denna hålls upp av fyra parvis kopplade korintiska kolonner. Ovanför postamentet i den övre våningen har man låtit det röda teglet visas mellan regelbundet utplacerade pilastrar.

Lokalen har under årens lopp genomgått en del förändringar men exteriören har bibehållits oförändrad.

Historik

Den 12 mars 1892 lades grundstenen till byggnaden och den 16 oktober samma år invigdes den under högtidliga former i den nuvarande kyrksalen. Man har troligtvis tagit intryck av amerikanska förebilder av det mer storslagna byggnadsskicket i kyrkan och den inrymde cirka 400 personer.

Stora samhällsförändringar

Under 1800-talet skedde större förändringar för människor än under något annat tidigare århundrade. Det nya industrisamhället innebar för många ett uppbrott från den tidigare så trygga bygemenskapen. Folk sökte sig till städerna och nya sociala kontaktnät kunde därför växa fram.

Nya rörelser växer fram

Det var i detta klimat som de tre folkrörelserna - frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och den fackliga, politiska arbetarrörelsen - växte fram och florerade. Genom en riksinsamling som inbringade 23 000 kronor blev det möjligt för metodistkyrkan att köpa brandtomten där dagens byggnad står. På denna tomt låg före stadsbranden skräddarmästare Chr. Barthels trähusfastighet. Frikyrkorörelsen är dock äldre än de övriga folkrörelserna, och har egentligen sina rötter i slutet av 1600-talet i den fromhetsrörelse som kallades pietism.

En av de äldsta frikyrkorörelserna i landet

Metodiströrelsen är en av de äldsta frikyrkorörelserna i landet, och har sin grund i den Engelska kyrkan, som invigdes 1840 i Sverige. Den fick dock inget riktigt fäste här förrän på 1860-talet.

Metodistförsamlingen i Sundsvall bildades 1879 av grönsakshandlaren Karl
Lundborg och hans hustru, som året innan hade kommit från Stockholm. Från
början höll man till i en liten förhyrd predikolokal på Stenhammaren. Efter det
att man bildat en byggnadsförening inom församlingen, kunde man 1882 inköpa en tomt i hörnet av Torggatan och Köpmangatan, där nu Köpmannaföreningens hus ligger. Där lät man byggda ett litet kapell, som dock förstördes vid stadsbranden 1888. Därefter fick man under en tid ha sina möten i olika lokaler i staden - bland annat i det provisoriskt uppbyggda godtemplarhuset.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören och interiört framförallt den fasta inredningen i samlingssalen i övre våningen.

  • Byggnaden får inte rivas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I stora samlingssalen - som tar hela våningsplanet en trappa upp i anspråk - får åtgärder inte vidtagas som medför ingrepp i befintlig rumsindelning eller fast inredning.
  • Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 18 maj 1979.

Sundsvalls kommun, Nöjet 10, METODISTKYRKAN.

Frikyrka och missionshus.

Nybyggnadsår: 1892.

Henriksson, C J - Byggmästare.