Hovrätten

Hovrättsbyggnaden är en god representant för den funktionalism som under 1940-talet förfinades och utvecklades till den folkhemskära byggnadskonst vi vant oss vid under åren fram till 1960-talets början.

Beskrivning

Hovrätten uppfördes i två våningar och bestod i sitt ursprungliga utförande av två olika delar. Byggnaden placerades vid Bünsowska tjärnen med huvudentrén mot öst. I den södra delen förlades arbetslokalerna och i den norra delen allmänhetens rum. Däremellan skjuter det höga mittpartiet med entréhall och sessionssalar upp. I souterrängvåningen fanns arkiv och arrestlokaler.

Bägge byggnaderna uppfördes med rött fasadtegel och sadeltak belagda med
koppar. Huvudbyggnaden är murad med så kallad gotiskt förband, vaktmästarbostaden murad med en variant av blockförband.

En egenhet för bägge byggnaderna är de tvärställda skorstenarna, som alla är inklädda i kopparplåt.

På huvudbyggnaden är ytorna över och under fönstren i mittdelen klädda med
träspån, som målats med falurödfärg. På samma sätt är utbyggnaden för presidentens rum och biblioteket behandlad.

Arkitekturen är stram och värdig med ett traditionellt materialval som lertegel, trä och koppar av hög kvalitet i utförandet.

Tillbyggnaden är enklare i sin utformning, men med dekorativa fönsterband i två plan med kopparplåtar mellan fönstren i höjdled mot norr. I bottenvåningen är de utförda med korspost, i övervåningen endast med höga tvåluftsfönster.

Arkitekttävling

Byggnaden för Hovrätten för Nedre Norrlands räkning utlystes till arkitekttävling av Byggnadsstyrelsen 1946. Våren 1947 fick arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius uppdraget att rita färdigt sitt tävlingsbidrag, kallat "Ariel".

Byggs ut under 80- och 90-talet

Under åren från 1980-talets slut var en utbyggnad aktuell och den genomfördes också 1993-94. Genom en glasad länk i två våningar placerades en lika hög kontorsbyggnad i vinkel mot huvudbyggnaden invid tomtens norra gräns.

Mellan vaktmästarbostaden och tillbyggnaden utfördes en ny entré, som även
länkade ihop dessa båda byggnader. Vid samma tid genomfördes också en restaurering interiört i huvudbyggnaden.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören inklusive tillbyggnad och
vaktmästarbostad, interiört tingssalen en trappa upp.

  • Byggnaderna får inte rivas.
  • Byggnaderna får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I hovrättsbyggnadens inre får ingrepp inte göras i stomme, planlösning eller ursprunglig fast inredning.
  • Byggnaderna skall underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och färger på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  • Det på situationsplanen med särskild linje markerade området får inte ytterligare bebyggas. Inom skyddsområdet får inte heller sådana åtgärder vidtas med mark och vegetation att karaktären förvanskas.
  • Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen lämna tillstånd till att byggnadsminnet ändras i strid med skyddsföreskrifterna.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1995-12-15, Diarienummer 221-9733-95.

Sundsvalls kommun, Hovrätten 2, HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND.

Byggnader

Byggnader, 2 stycken (1947-1948):

  • Hovrätt
  • Vaktmästarbostad

Backström & Reinius Arkitekter AB, - Arkitektkontor.