Rahmska huset

Ritningarna till Rahmska huset gjordes av arkitekten A.E. Melander i Stockholm och godkändes av byggnadsnämnden 1890. Den strikta enkelheten och de öppna tegelytorna med konstrikt smide är ett lysande exempel på dåtidens arkitektur.

Beskrivning

I sin strikta enkelhet och med de öppna tegelytorna här och där avbrutna av
konstrikt arbetat smide borde huset vara bland de bästa proven på tidens arkitektur.

Det centrala trapphuset mot Esplanaden är spiralformat, vilket är ovanligt i stenstaden, och det avslutas med ett ljusschakt där samtliga ingående delar i
takkassetten utgörs av glas. Ovan detta på yttertaket ligger ett förhöjt sadeltak där ytan utgörs av trådglas och förhöjningens sidor är inklädda med plåt.

Trådglaset är inte ursprungligt, men infästningarna för plåten tyder på en mycket tidig konstruktion. Möjligen har den funnits med sedan huset byggdes, men glaset har troligen varit genomsiktligt då. Trapphuset i övrigt präglas av en ommålning ungefär omkring 1975.

I foajén är taket tapetserat med väv och färgsättningen är en förenklad variant av 1890-talets bårder och väggfält.

Historik

Kramhandlaren Johan Ulric Rahm, född i Ren, Bollnäs år 1824 kom till Sundsvall 1846 som bodbetjänt hos handlaren L.P. Söderberg, men han etablerade sig snart som egen klädes- och manufakturhandlare.

Tjänade en förmögenhet

Därifrån flyttade han så småningom till ett eget trähus efter Storgatan där Rahmska huset står idag. Han samlade under årens lopp en betydande förmögenhet som efter hans frånfälle den 14 mars 1881 övergick till hans hustru Anna Brita. Fru Anna Brita Rahm var av en mycket gammal sundsvallssläkt och dotter till sjökaptenen Anders Thunberg. Det var hon som efter det att stadsbranden 1888 raserat hemmet, fastigheten och affärsrörelsen lät uppföra den nuvarande fastigheten.

Tomten beskärs

Genom bestämmelsen om esplanaden efter branden blev tomten beskuren och det nya kvarteret Försöket ovanligt smalt. J.U. Rahm och hans hustru hade tre barn, två flickor och en pojke. Yngsta barnet, Maria, gifte sig med vice häradshövdingen Swante Hjertén och det var i detta äktenskap, som den kända konstnärinnan Sigrid Hjertén föddes 1885. Sigrid Hjertén var elev av Matisse och hennes konst utvecklades mot vad Nordisk Familjebok betecknar som "en visionär helhetssyn av berusande färgprakt". Änkefru Anna Brita Rahm överlevde sin make i 27 år och avled 1908.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadens exteriör samt trapphuset Esplanaden 4.

  • Byggnaden må ej utan riksantikvariens samtycke rivas eller till sitt yttre ombyggas eller på annat sätt förändras.
  • Arbeten i byggnadens trapphus, som medför ingrepp i befintliga äldre inrednings- eller utsmyckningsdetaljer skall utföras i enlighet med förslag som granskats och godkänts av riksantikvarien.
  • Byggnaden skall ägnas för dess framtida bestånd erforderligt löpande underhåll.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 16 maj 1975.

Sundsvalls kommun, Försöket 2, RAHMSKA HUSET.

Historisk funktion: Bostadshus -
Flerbostadshus.

Nybyggnadsår: 1891.