Casselska huset

Casselska huset ritades och uppfördes 1894 - 95 efter ritningar av arkitekten Sven Malm, även känd för andra byggnader i stenstaden som hotell Knaust och de Blombergska husen.

Beskrivning

Taket är klätt med skivfalsad gråmålad plåt där det dominerande hörntornet försetts med fjälltäckt zinkplåt.

Bottenvåningen är en renodlad butiksvåning, med stora rundvälvda skyltfönster mot gatorna. Ursprungligen fanns det sju butiker. Mellan bottenvåningen och våningen en trappa upp finns ett brett slätputsat band avsett för skyltmålning. Ett motsvarande band återfinns vid den profilerade takfoten. Bostadsvåningarna i båda planen fick fönster med raka valv där de bredare försågs med T-postform.

Huset får sitt uttryck av uppdelade fasader med ett svagt utskjutande mittparti och två likaledes utskjutande och understödjande hörnpartier mot Storgatan, varav det östra förstärkts till ett hörntorn. Mot Strandgatan har endast ett mittparti utan symmetrisk pendang mot norr skapats.

Nordeuropeisk renässansstil

Stilistiskt har huset drag av nordeuropeisk renässans med kreneleringar och tureller på de avslutande frontespiserna, hörntorn. En arkitektoniskt uppbyggd portikinramning vid huvudentrén innehåller detaljer som slutsten, volutformer och krönande fronton, allt i gips.

Huset har en sockel i granit och en stomme av tegel och uppfördes i tre våningar samt delvis inredd vind. Hela fasaderna försågs med spritputsade ytor och det saknas således rusticering i bottenvåningen vilket är mycket ovanligt i Sundsvall.

Nuvarande färgsättning, från 2002 - 2003 års restaureringar, är ett försök att återskapa den ursprungliga färgsättningen med ljusbeige spritputs och mörkare brunbeige listverk samt engelskt röda snickerier.

Historik

Den största förändringen av huset skedde under 1970-talet då den ursprungliga gården delvis byggdes över samt att vindsvåningen togs i anspråk för lägenheter.

Knaust säljer fastigheten

År 1894 ägdes tomten 2 - 4 i kvarteret Mercurius av Gustaf Knausts sterbhus. Gustaf Knaust hade redan under 1860-talet förvärvat den restaurang som låg på samma tomt och drivit hotellrörelse fram till 1881 då han avvecklade näringen för att driva stadshusrestaurangen. Gustaf Knaust dog 1883 och träbyggnaden brann ned i stadsbranden 1888. År 1894 såldes fastigheten till trävaruagenten I. T. Cassel i Sundsvall.

Cassel blir självständig trävaruagent

Cassel, född 1844, tog kameralexamen i Uppsala och flyttade till Sundsvall i slutet av 1860-talet. Här fick han anställning som virkesuppköpare för firman Axell & Co som bland annat ägde Strands sågverk på Alnön. Så småningom blev Cassel självständig trävaruagent med kontor i sitt eget hus.

Många ägarbyten genom åren

Cassel avled under en resa på Indalsälven 1898 och sterbhuset övertogs av grosshandlaren Wilhelm Bünsow år 1900. År 1904 sålde han fastigheten till sjökaptenen Adolf Nordberg som ägde huset fram till sin död 1918. Nordbergs sterbhus hade kvar huset till år 1939 då det såldes till sjukgymnasten Hilda Utterberg, som hade fastigheten i sin ägo några få år varefter hon sålde till Ackumulator AB Jungner.

År 1963 förvärvade Försäkrings AB svenska Lif huset. Under 1970-talet övertogs fastigheten av Jan Bäckström som sålde till Fastighetsbolaget Norrporten 1993. År 2007 förvärvades fastigheten av Norrvidden Fastigheter AB.

Skyddsföreskrifter

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 kapitlet 2 paragrafen Kulturminneslagen (KML) att följande skyddsföreskrifter - utöver vad som följer av andra lagar och förordningar - skall gälla för kvarteret Mercurius 11:

  • Byggnaden får inte rivas eller flyttas.
  • Byggnaden får inte byggas om, till eller på eller på annat sätt förändras utvändigt.
  • Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Underhållet ska utföras med material och metoder som är anpassade till byggnadens egenart.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Casselska huset ritades och uppfördes 1894 - 95 efter ritningar av arkitekten Sven Malm.