Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Casselska huset

Casselska huset ritades och uppfördes 1894-95 efter ritningar av arkitekten Sven Malm, även känd för andra byggnader i Sundsvalls stenstad som hotell Knaust och de Blombergska husen.

Beskrivning

Taket är klätt med skivfalsad gråmålad plåt där det dominerande hörntornet försetts med fjälltäckt zinkplåt.

Bottenvåningen är en renodlad butiksvåning, med stora rundvälvda skyltfönster mot gatorna. Ursprungligen fanns det sju butiker. Mellan bottenvåningen och våningen en trappa upp finns ett brett slätputsat band avsett för skyltmålning. Ett motsvarande band återfinns vid den profilerade takfoten. Bostadsvåningarna i båda planen fick fönster med raka valv där de bredare försågs med T-postform.

Huset får sitt uttryck av uppdelade fasader med ett svagt utskjutande mittparti och två likaledes utskjutande och understödjande hörnpartier mot Storgatan, varav det östra förstärkts till ett hörntorn. Mot Strandgatan har endast ett mittparti utan symmetrisk pendang mot norr skapats.

Nordeuropeisk renässansstil

Stilistiskt har huset drag av nordeuropeisk renässans med kreneleringar och tureller på de avslutande frontespiserna, hörntorn. En arkitektoniskt uppbyggd portikinramning vid huvudentrén innehåller detaljer som slutsten, volutformer och krönande fronton, allt i gips.

Huset har en sockel i granit och en stomme av tegel och uppfördes i tre våningar samt delvis inredd vind. Hela fasaderna försågs med spritputsade ytor och det saknas således rusticering i bottenvåningen, vilket är mycket ovanligt i Sundsvall.

Nuvarande färgsättning, från 2002-2003 års restaureringar, är ett försök att återskapa den ursprungliga färgsättningen. Den består av ljusbeige spritputs och mörkare brunbeige listverk samt engelskt röda snickerier.

Den största förändringen av huset skedde under 1970-talet då den ursprungliga gården delvis byggdes över samt att vindsvåningen togs i anspråk för lägenheter.

Historik

År 1894 ägdes tomten 2-4 i kvarteret Mercurius av Gustaf Knausts sterbhus. Gustaf Knaust hade redan under 1860-talet förvärvat den restaurang som låg på samma tomt och drivit hotellrörelse fram till 1881, då han avvecklade näringen för att driva stadshusrestaurangen. Gustaf Knaust dog 1883 och träbyggnaden brann ned i stadsbranden 1888. År 1894 såldes fastigheten till trävaruagenten I. T. Cassel i Sundsvall.

Cassel, född 1844, tog kameralexamen i Uppsala och flyttade till Sundsvall i slutet av 1860-talet. Här fick han anställning som virkesuppköpare för firman Axell & Co som bland annat ägde Strands sågverk på Alnön. Så småningom blev Cassel självständig trävaruagent med kontor i sitt eget hus.

Många ägarbyten genom åren

Cassel avled under en resa på Indalsälven 1898 och sterbhuset övertogs av grosshandlaren Wilhelm Bünsow år 1900. År 1904 sålde han fastigheten till sjökaptenen Adolf Nordberg som ägde huset fram till sin död 1918. Nordbergs sterbhus hade kvar huset till år 1939. Då såldes det till sjukgymnasten Hilda Utterberg. Hon hade fastigheten i sin ägo några få år innan hon sålde till Ackumulator AB Jungner.

År 1963 förvärvade Försäkrings AB svenska Lif huset. Under 1970-talet övertogs fastigheten av Jan Bäckström som sålde till Fastighetsbolaget Norrporten 1993. År 2007 förvärvades fastigheten av Norrvidden Fastigheter AB.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Länsstyrelsen Västernorrland har med stöd av 3 kapitlet 2 paragrafen Kulturminneslagen (KML) beslutat att följande skyddsföreskrifter - utöver vad som följer av andra lagar och förordningar - ska gälla för kvarteret Mercurius 11:

  • Byggnaden får inte rivas eller flyttas.
  • Byggnaden får inte byggas om, till eller på eller på annat sätt förändras utvändigt.
  • Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Underhållet ska utföras med material och metoder som är anpassade till byggnadens egenart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Casselska huset ritades och uppfördes 1894-95 efter ritningar av arkitekten Sven Malm.

Hitta hit

Casselska huset är ett hus i Sundsvalls stenstad. Det ligger i korsningen Strandgatan-Storgatan, i kvarteret närmast inre hamnen.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss