Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hotell Knaust

Hotell Knaust i Sundsvall var dåtidens förstaklasshotell som haft många celebra gäster genom åren. Det ritades av arkitekten Sven Malm och dekorerades i tysk renässansstil, då Adolf Knaust själv var tysk till börden.

Under Adolf Knausts ledning hade hotell Knaust sin glansperiod under 1800-talets sista decennium och 1900-talets första år. Många celebra gäster har passerat i revy på hotell Knaust genom åren. Förutom träpatronerna som festade till sent och frossade i alla tänkbara godsaker, har även Kungen av Siam avnjutit middag på hotell Knaust under ett statsbesök 1897.

Beskrivning

Gatufasaderna tillhör Stenstadens mer plastiska där ornamenteringen är i högsta grad kraftfull och de målades i ljusgrå ton med röda fönster. Bottenvåningens markanta rustika puts, som varvas horisontellt med spritputs och slätputs, minskar i de övre våningarna till ritsade, horisontella linjeringar.

Den kraftfulla takfoten är försedd med konsolfris, som symboliskt bär sadeltaket. Detta är belagt med svart ståndfalsad plåt. Hörnpartiet med huvudentré och ett genomgående hängtorn av likartad typ som i det Blombergska huset mitt emot och avslutat med Mansardformat torntak, är karaktäristisk för den tyska stilinfluensen.

Mot Storgatan är fasaden försedd med två risaliter i vardera änden avslutade med likartade Mansardtak, där frontonförsedda frontespiser skjuter ut. Fasaden har ett betonat mittparti med en paradbalkong på konsoler som placerats en trappa upp.

Det är en helt självständig byggnad, som dock senare kom att kallas för annexet, med murad stomme och utvändig slätputs, och ett brutet säteritak omfattande den fjärde våningen samt vindsvåningen.

Jugendmotiven är tydliga med svängda former i fjärde våningens fönster och de bägge stora genomgående burspråken mot Kyrkogatan. Nationalromantiken fanns här också, framför allt i säteritaket och i de bägge nämnda burspråkens tornavslutningar, som numera är ombyggda. Jugendkaraktärens motsvarigheter går framför allt att finna i det samtida Centraleuropa.

Historik

Adolf Fredrik Knaust kom till Sundsvall 1872 för en anställning hos sin farbror Gustaf Ferdinand Knaust, som då verkat i staden i ett tiotal år. Efter G. F. Knausts död 1883, övertog Adolf Knaust verksamheten i Stadshusrestaurangen och utvärdshuset Tivoli. Fyra år senare köpte Adolf Knaust Hotel Nord i nordöstra hörnet av Bankgatan och Storgatan. Som vid den tiden var Sundsvalls största hotell med ett 70-tal rum. Både stadshusrestaurangen och hotell Nord försvann av naturlig anledning vid branden 1888.

Hotellet med fyra våningar invigdes 1891

Källarmästare Knaust försökte omgående få bygga ett provisorium i trä på kapten Åbergs avbrända tomt i sydvästra hörnet av Tullgatan-Kyrkogatan. Det avslogs av byggnadsnämnden den 28 juli 1888, men Knaust dristade sig ändå att uppföra ett hotell strax efter. Den 28 oktober samma år köpte Adolf Knaust tomterna ett, två och tre i kvarteret Proserpina av skeppsbyggmästaren Liedbergs änka, Margreta Elisabeth Liedberg. På dessa tomter uppfördes ett förstaklasshotell i fyra våningar samt källare, som invigdes den 9 oktober 1891.

Det treåriga hotellprovisoriet i trä plockades ned och fraktades till Åre där det blev uppfört under namnet Grand hotell. Där står det också kvar än idag, dock rejält förändrat efter flera ombyggnader.

Resanderum och butikslokaler

Bottenvåningen, kallad schweizerivåningen, innehöll matsal, läsrum och spelrum i väster, och stort schweizeri och förstklassig biljard i sydöst. En trappa upp var det en festvåning inrymd mot Storgatan med tre stora rum i fil, samt några mindre mot Nybrogatan.

Allt som allt fanns omkring 60 resanderum i hotellet. Bakom bottenvåningens traditionellt putsade rustik, inrymdes butikslokaler utmed bägge gatorna. I de övriga planen placerades ursprungligen hotellrum och i de två översta planen mestadels uppackningsrum för resande försäljare och deras övernattningsrum. Här fanns också ett par större lägenheter som inte ingick i hotelluthyrningen. Under årens lopp förändrades interiören flera gånger.

Svåra tider tvingar sonen Oscar att sälja

Efter Adolf Knaust bortgång 1907 tog sonen Oscar över. Första världskriget var en besvärlig tid att driva hotellverksamhet. 1921 ombildades företaget efter många svåra år och Hotel Knaust AB bildades. Tongivande blev dåvarande fabrikören Zadig Hirschfeldt i Sundsvall. Det gamla hotell Knaust försvann och träpatronernas tidevarv var till ända.

Omfattande renoveringar

Lokalerna renoverades under 1930-talet efter ritningar av arkitekt David Nilsson i Stockholm. Restaurangköket byggdes om. I källarvåningen inreddes ett garage för ett 30-tal bilar. En ny extra matsal tillkom i annexet mot Kyrkogatan, som förbands med spegelsalen i det angränsande huset. Alla hotellrummen försågs med rinnande varmt och kallt vatten, flera med separata badrum och toalett.

Rummens antal utökades också med 15 i entrésolvåningen, gården byggdes över, och det gamla personalhuset revs och lämnade plats för ett nytt. Ombyggnationerna kom sedan att prägla hotell Knaust genom varje decennium fram till nedläggningen i december 1978.

Familjen Knausts intressen försvann helt vid Oscar Knausts bortgång 1943 och direktören Hirschfeldt drog sig tillbaka vid samma tid. Sveriges Enskilda hotell- och restaurang AB köpte aktierna i bolaget. Efter hotellnedläggelsen följde en mindre ombyggnad för Patent- och registreringsverket, Bolagsavdelningen. Ombyggnaden för Patent- och registreringsverket innebar en arkivutbyggnad i källarplanet och den förutvarande gården, således arkiv i två plan.

I den mindre före detta festsalen en trappa upp inrymdes för PRV:s räkning en expedition. De flesta hotellrummen bibehölls också, och endast smärre ändringar genomfördes för den nya kontorsverksamheten.

Under närmare 25 år har fastigheten byggts om flera gånger och inrymt allt från kontor till saluhall. I september 2002 öppnade Elite Hotel Knaust, en exklusiv upplevelse av ett unikt svenskt kulturarv i kombination med moderna design av internationell klass.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören för bägge husen. I interiören får åtgärder inte vidtas som medför ingrepp i befintlig rumsindelning eller fast inredning vad avser hörnentré med vestibul i bottenvåningen, trapphuset i alla fyra våningarna, den i bottenvåningen mot Nybrogatan belägna så kallade Spegelsalen, samt före detta matsalen mot Storgatan i samma våningsplan. Samtliga utrymmen inrymda i det äldsta huset från 1891.

  • Byggnaden får inte rivas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I trapphuset i alla fyra våningarna, det på bottenvåningen belägna paradrummet som kallas Spegelsalen samt det före detta kaféet - de rum som markerats med snedstreck på planritning tillhörande dessa föreskrifter - får åtgärder inte vidtas som medför ingrepp i befintlig rumsindelning eller fast inredning.
  • Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminne: sedan den 18 maj 1979.

Beteckning: Sundsvalls kommun, Proserpina 5, Hotell Knaust.

Användning: Hotell.

Nybyggnadsår: 1891.

Arkitekt: Sven Malm.

Dekormålare: konstnär C A Wallin.

Hitta hit

Byggnaden ligger på Storgatan 13, Sundsvall.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss