Gamla landstatshuset

Foto: Lena Ottebo

Landstatshuset vid Nybrogatan uppfördes 1908-1910 efter ritningar av arkitekten Aron Johansson. Fastigheten består av huvudbyggnad och två flygelbyggnader.

Historik

När Härnösand blev residensstad för andra gången 1778 flyttades Landshövdingeämbetet från Sundsvall. Det nya residenset, en tvåvåningsbyggnad med mezzaninvåning uppförd i sten och puts vid Stora Torgets västra sida stod färdigt 1791. Länsstyrelsen kunde flytta in i samma byggnad 1805 från ett provisorium på den östra sidan av samma torg. Här satt de kvar fram till 1863.

Under tiden fram till detta år diskuterade staden och staten om huruvida staten skulle lösa in den av Härnösand bekostade residensbyggnaden. Efter en uppgörelse 1861 påbörjades också en nybyggnation av ett nytt landstatshus söder om torget för länsstyrelsens räkning. Detta stod klart 1863 varpå styrelsen flyttade från landshövdingeresidenset. Trots byggnadens moderna anslag växte styrelsen ur lokalerna tämligen omgående.

Ett nytt landstatshus

På grund av brist på plats för länsstyrelsen i det nya moderna huset projekterades ett nytt landstatshus vid Nybrogatan. Det uppfördes 1908-1910 efter ritningar av arkitekten Aron Johansson. På denna tomt hade tidigare det så kallade folkskoleseminariet haft sina lokaler 1874-1907, vilket förklarar Seminariegatans namn. Fastigheten kom att bestå av huvudbyggnad och två flygelbyggnader med gott om utrymme för styrelsen som flyttade in 1910.

Skyddsföreskrifter

  • Huvudbyggnaden med flyglar får inte rivas.
  • Huvudbyggnaden och flyglarna får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I huvudbyggnadens inre får ingrepp inte göras i stomme, planlösning eller äldre fast inredning.
  • Byggnaderna skall underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och färger på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  • Det på situationsplanen med särskild linje markerade området får inte ytterligare bebyggas. Inom skyddsområdet får inte heller sådana åtgärder vidtas med mark och vegetation att karaktären förvanskas.
  • Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen lämna tillstånd till att byggnadsminnet ändras i strid med skyddsföreskrifterna.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1995-12-15, Diarienummer 221-9737-95.

Härnösands kommun, Juristen 6, GAMLA LANDSTATSHUSET.

Kontor nybyggnadsår: 1908-1910.

Upphovsman: Johansson, Aron - Arkitekt.

Kontor nybyggnadsår: 1928.

Upphovsman: Johansson, Aron - Arkitekt.

Kontor nybyggnadsår: 1935-1938