Gamla landstatshuset

Foto: Lena Ottebo

Landstatshuset vid Nybrogatan i Härnösand uppfördes 1908-1910 efter ritningar av arkitekten Aron Johansson. Fastigheten består av huvudbyggnad och två flygelbyggnader.

Historik

När Härnösand blev residensstad för andra gången 1778 flyttades Landshövdingeämbetet från Sundsvall. Det nya residenset, en tvåvåningsbyggnad med mezzaninvåning uppförd i sten och puts vid Stora Torgets västra sida, stod färdigt 1791. Länsstyrelsen kunde flytta in i samma byggnad 1805 från ett provisorium på den östra sidan av samma torg. Här satt de kvar fram till 1863.

Under tiden fram till detta år diskuterade staden och staten om huruvida staten skulle lösa in den av Härnösand bekostade residensbyggnaden. Efter en uppgörelse 1861 påbörjades också en nybyggnation av ett nytt landstatshus söder om torget för länsstyrelsens räkning. Detta stod klart 1863 varpå styrelsen flyttade från landshövdingeresidenset. Trots byggnadens moderna anslag växte länsstyrelsen ur lokalerna ganska omgående.

Ett nytt landstatshus

På grund av brist på plats för länsstyrelsen i det nya moderna huset, projekterades ett nytt landstatshus vid Nybrogatan. Det uppfördes 1908-1910 efter ritningar av arkitekten Aron Johansson. På denna tomt hade tidigare det så kallade folkskoleseminariet haft sina lokaler 1874-1907, vilket förklarar Seminariegatans namn. Fastigheten kom att bestå av huvudbyggnad och två flygelbyggnader med gott om utrymme för länsstyrelsen som flyttade in 1910.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

  • Huvudbyggnaden med flyglar får inte rivas.
  • Huvudbyggnaden och flyglarna får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I huvudbyggnadens inre får ingrepp inte göras i stomme, planlösning eller äldre fast inredning.
  • Byggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och färger. Och det på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  • Det markerade området på situationsplanen får inte ytterligare bebyggas. Inom skyddsområdet får inte heller sådana åtgärder vidtas med mark och vegetation att karaktären förvanskas.
  • Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen lämna tillstånd till att byggnadsminnet ändras i strid med skyddsföreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslut: Byggnadsminnesförklaring av Länsstyrelsen Västernorrland, 19951215, diarienummer 221-9737-95.

Beteckning: Härnösands kommun, Juristen 6, Gamla landstatshuset.

Kontor nybyggnadsår: 1908-1910.

Upphovsman: arkitekten Aron Johansson.

Kontor nybyggnadsår: 1928.

Upphovsman: arkitekten Aron Johansson.

Kontor nybyggnadsår: 1935-1938.

Hitta hit

Gamla landstatshuset ligger på Nybrogatan 15, Härnösand.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss