Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sollefteå Prästgård

Prästgården i Sollefteå uppfördes 1963 och är vår tids bidrag till kyrkomiljön och det före detta sockencentrat. Prästgården var bostad för kyrkoherden fram till början av 1990-talet och har därefter bland annat fungerat som förskola och familjebostad.

Historik och placering

Prästgården är tillsammans med Sollefteå kyrka belägen på en platå i älvlandskapet. Prästgårdens tomt ligger omedelbart söder om kyrkan och prästgårdens norra infart löper längs med bogårdsmuren. Den stora gräsbevuxna trädgården har en parkliknande karaktär med buskar, fruktträd och fullt utvuxna löv- och barrträd.

Prästgården uppfördes efter ritningar av arkitekten Nils Tesch. Det är en långsträckt, relativt smal byggnad i två våningsplan och fullt utbyggd källarvåning.

Den intilliggande Sollefteå kyrka uppfördes under 1200-talet och fick sitt nuvarande utseende efter en omfattande ombyggnad på 1770-talet under ledning av byggmästaren Daniel Hagman. Klockstapeln tillkom under början av 1800-talet. Väster om kyrkan låg en stor och viktig marknadsplats som flyttades närmare älven under tidigt 1800-tal.

Beskrivning

Prästgården är mycket välbevarad och har genomgått få förändringar. Den lilla tillbyggda entrén på östra sidan tillkom redan efter något år och kan i princip räknas till det ursprungliga. Fasaden är ommålad i en vit kulör med lätt rosa brytning.

Det relativt flacka sadeltaket är täckt med skivfalsad kopparplåt och har en kort takfot. Ett utskjutande vindfång på norra gaveln markerar huvudentrén. Och även den sekundära entrén på östra långsidan är försedd med ett utbyggt vindfång.

På västra långsidans bottenvåning finns ett rumsbrett burspråk. Vid södra gaveln finns en sammanbyggd förrådsbyggnad i ett våningsplan. Uthuset bildar tillsammans med ett plankstaket en skyddad uteplats.

Bjälklagen är byggda i betong med varierade golvytskikt. Väggytorna är målade respektive tapetserade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar planlösning, stomme och snickerier. Till byggnaden finns ett markerat skyddsområde som omfattar trädgården.

 • Skyddsområdet omfattar fastigheten Prästbordet 2:1 samt del av Prästbordet 2:2 enligt situationsplan. Byggnadsminnet omfattar bostadshuset (1) samt vegetationen och markförhållandena i den del av situationsplanen som markerats med skraffering.
 • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
 • I byggnaden får inga ingrepp göras i stommen eller ursprunglig planlösning. I de rum som kryssmarkerats på bilagda planlösningar; bottenvåningen och våningen 1 trappa upp, får inga ingrepp utföras på invändig fast inredning enligt följande:
  - norra gavelns trappa (huvudentrén)
  - tak- och golvlister
  - dörrar och dörrfoder
  - fönster fönsterfoder och fönsterbänkar
  - parkettgolv
  - fasta platsbyggda hyllor och skåp
  - takpanel i trä våningen 1 trappa
  - öppna spisar.
 • Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
 • Det streckade området på situationsplanen (trädgården och "parken") får inte ytterligare bebyggas. Anläggningar får inte utföras inom området. Växtlighet ska vårdas och underhållas på ett sådant sätt att den ursprungliga karaktären inte förvanskas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslut: Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Västernorrland 20020215, diarienummer 433-1227-02.

Beteckning: Sollefteå kommun, Sollefteå prästbord 2:1 samt del av 2:2, Sollefteå prästgård.

Historisk funktion: Tjänstebostad, prästbostad.

Nybyggnadsår: 1963.

Arkitekt: Nils Tesch.

Hitta hit

Byggnaden ligger på Sabbatsvägen 1, Sollefteå.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss