Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv på Riksantikvarieämbetets webbplats Länk till annan webbplats.

Tid för ansökan

För att på bästa sätt kunna fördela bidragen behöver vi få in din ansökan senast den 30 november året innan arbetet planeras att utföras. Senare inkommen ansökan kan Länsstyrelsen inte garantera att den kommer att hanteras inom aktuellt år.

Handläggningstiden för ett bidrag beror på ärendets karaktär, men normalt är alla beslut tagna före den 1 juni varje år. Beslut om bidrag ska finnas innan åtgärderna får påbörjas.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

De bidragsmedel som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

Observera att du inte kan ha påbörjat en restaurering innan du ansöker om bidrag.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från länsstyrelsen.

Ekonomiskt stöd kan inte ges till en statlig myndighet i egenskap av fastighetsförvaltare, eller till åtgärder som kan få kyrkoantikvarisk ersättning.

Beroende på typ av åtgärd och objektets karaktär, kan bidrag vanligtvis beviljas med 25–75 procent av de kulturhistoriskt motiverade överkostnaderna.

 • Vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården.
 • Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
 • Projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.
 • Framtagandet av kunskapsunderlag som underlag för vårdinsatser eller tillvaratagande av kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen.
 • Arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande.
 • Arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag.

Utöver ovan nämnda insatser kan olika satsningar med kulturmiljövårdsanslaget pekas ut i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev.

 • Åtgärder som påbörjats innan länsstyrelsen fattat beslut om bidrag.
 • Åtgärder som kan få kyrkoantikvarisk ersättning.
 • Åtgärder på byggnader och mark som ägs av staten.
 • Underhållsåtgärder som målning av fönster eller omläggning av tak. Undantag kan göras för överloppsbyggnader som har särskilt stort kulturhistoriskt värde.
 • Åtgärder som finansieras med ROT-avdrag.
 • Byte av fönster.
 • Byggnader vars förfall har gått för långt.
 • Rekonstruktioner, annat än i mycket särskilda fall.
 • Invändiga arbeten. Undantag kan göras för inredning som har särskilt stort kulturhistoriskt värde och byggnader som är byggnadsminnen eller av byggnadsminnesklass.
 • Installationer som dragning av el, värmeanläggningar, VVS-dragningar, eldstäder med mera.
 • Standardhöjande åtgärder. Det vill säga åtgärder som direkt höjer byggnadens standard och därmed byggnadens ekonomiska värde.
 • Byggnader som flyttats under de senaste 100 åren samt att flytta byggnader.
 • Informationsmaterial, filmer eller böcker. Undantag kan göras för angelägna projekt som rör kulturmiljöer i Västernorrlands län.
 • Privatpersons egen arbetsinsats. Dock kan eget arbete utgöra del av egen finansiering i projektet.
 • Restaurering av byggnader utanför länet.
 • Kostnader för att leva och bo med modern standard i den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden.

De bidragsmedel som länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att få bidrag och har ett angeläget projekt kan du få avslag på din ansökan. Vid avvägningen av inkomna ansökningar gör vi en sammanvägd bedömning utifrån vår regionala kulturmiljöstrategi över vad som särskilt prioriteras under en treårsperiod. Det är dock inte enbart detta som styr. Ytterst är det miljöernas kulturhistoriska värde och åtgärdernas karaktär som avgör vilka ansökningar som beviljas.

Prioriteringar baseras bland annat på:

 • Om miljön är formellt skyddad eller utpekad som byggnadsminne, kulturreservat, riksintresseområde för kulturmiljövården eller kommunalt kulturmiljöprogram.
 • Av länsstyrelsen särskilt utpekade kulturmiljöer/insatser.
 • Andra värdefulla kulturmiljöer som är av särskild lokal eller regional betydelse.
 • Kulturmiljöer som är eller avses bli tillgängliga för allmänheten.
 • Möjlighet till långsiktig förvaltning.
 • Objekt där fastighetsägaren har möjlighet till egen ekonomisk insats eller annan medfinansiering.
 • Åtgärder för områden med bristande kunskapsunderlag eller hotade kulturmiljöer.
 • Satsningar initierade av länsstyrelsen.
 • Kompletta ansökningar inkomna i tid.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att:

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Det är sökanden som anlitar och bekostar den antikvariska experten. Det är möjligt att söka bidrag för antikvarisk medverkan hos länsstyrelsen. Den antikvariska experten ska ha relevant utbildning för projektet. Till exempel byggnadsantikvarisk utbildning, konservatorutbildning eller en arkitekt- eller ingenjörsutbildning med inriktning på restaurering och kulturmiljövård. Experten ska även ha praktisk erfarenhet av relevans för projektet och bör anlitas i ett tidigt skede av projektet. Antikvarisk kompetens finns hos Murberget, Länsmuseet Västernorrland, de kommunala museerna samt hos privata konsulter.

Om du beviljas bidrag gäller följande

 • Om du beviljats bidrag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan som godkänns av länsstyrelsen. Du som bidragssökande kallar därför till ett möte med den antikvariske experten innan arbetena startar.
 • Du som sökande ansvarar för projektets genomförande och anlitar själv hantverkare, antikvarie med mera.
 • Du begär ut bidraget så snart som arbetena är avslutade, men senast det datum som anges i beslutet. Detta gör du genom att använda blanketten Slutrekvisition – bidrag till värdefull kulturmiljö. Den får du genom att kontakta oss via e-post: kulturmiljovardsbidrag.vasternorrland@lansstyrelsen.se
  Till slutrekvisitionen ska du även bifoga verifikationer på bidragsgrundande kostnader (betalda fakturor) samt rapport från medverkande antikvarie.
 • Tänk på att meddela länsstyrelsen snarast om förseningar uppstår eller om förutsättningarna för projektet ändras. Kom ihåg att åtgärderna måste färdigställas och bidraget begäras ut under det aktuella budgetåret.
 • Observera att du inte längre har rätt till det beslutade bidraget om du inte skickar in slutrekvisitionen i tid till länsstyrelsen.
 • Du begär ut bidraget så snart som arbetena är avslutade, men senast det datum som anges i beslutet.

Bidraget betalas ut när de åtgärder och kostnader som bidraget avser har godkänts av länsstyrelsen.

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

Ansökan görs via följande formulär. Det är viktigt att din ansökan är komplett för att handläggningen inte ska dra ut på tiden. När du fyllt i formuläret, klicka på skicka längst ner i formuläret.

Vid frågor, kontakta våra bidragshandläggare via telefon genom växeln: 0611-34 90 00 eller via e-post: kulturmiljovardsbidrag.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser
Objekt
Beskrivning av objektetSkydd enligt lag eller förordning
Skydd enligt lag eller förordning


Utpekad miljö
Utpekad miljö
Förslag till skydd utreds
Förslag till skydd utreds

SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Åtgärder

Finansiering
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Om Ja kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad.
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har söktsÄr ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din länsstyrelse för hjälp.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Om ett byggnadsminne berörs kan du behöva ansöka om tillstånd

Om bidragsansökan berör ett byggnadsminne kan du också behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen till ändring av byggnadsminne. Mer information om hur du går till väga och blankett för det finns på sidan Byggnadsminnen.

Byggnadsminnen

Lilla bidraget

Du som äger en äldre byggnad eller annan kulturlämning som i dagsläget saknar skydd, kan söka "Lilla bidraget", ett mindre bidrag för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Lilla bidraget ligger på mellan 5 000–30 000 kronor beroende på projektets storlek. Den sökandes egen ekonomiska insats ska utgöra grunden i projektet. Exempel på byggnadsvårdande åtgärder kan vara att bevara byggnader som idag saknar användning, måleriarbeten, materialinköp, lagning eller byte av byggnadsmedel och underhåll av forn- eller kulturlämningar.

Länsstyrelsen avsätter 200 000 kronor för detta ändamål under 2022.

Fyll i blanketten som du hittar längst ner på sidan och skicka den via e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Kontakt