Nybergska huset

Nybergska husets arkitektoniska formspråk och den rika invändiga utsmyckningen i kombination med att den under en begränsad tid användes som bostad för ett flertal landshövdingar, ger byggnaden ett kulturhistoriskt värde som är att betrakta som synnerligen märkligt.

Byggnadens utseende

Husets bottenvåning är hårt renoverad och används idag till kontor. Paradvåningen 1 trappa upp, med ingång mot gårdssidan, är till stor del bevarad i tidigt 1900-tals skick.

Byggnaden har en nästan kvadratisk planform med entréer mitt på fasaden mot Norra Kyrkogatan och mot gårdssidan där även trapphuset till övre våningsplanet är beläget. Den timrade stommen är uppförd i två hela våningsplan och vilar på en stengrund med slätputsad sockel. Fasaderna är klädda med gulmålad liggande fasspontad panel i bottenvåningen och stående slät panel i övre planet och vita snickerier i form av horisontella listverk, pilastrar och fönstersnickerier runt de symmetriskt placerade korsbågefönstren. På västra sidan finns ett burspråk med tätt spröjsat fönsterglas. Det flacka "tälttaket" är täckt med falsad plåt krönt av fyra frontonförsedda takkupor.

Den välbevarade exteriören har den karaktäristiska utformningen, med omsorgsfullt utformad panelarkitektur, som kännetecknade de större trävillorna i stadens centrum under 1800-talets senare hälft.

Interiör

Interiört är planlösningen är intakt med rum i fil på ömse sidor om den ovala trapphallen med sina halvhöga väggpaneler och dekormålade tak med glaslanternin. Rummen mot gårdssidan renoverades på 1940 - talet medan de tre rummen mot gatan till stora delar är bevarade.

I särklass står den tungt dekorerade matsalen som är försedd med en stor brun kakelugn i nyrenässansstil. De fältindelade väggarna och kassettaket har kraftigt profilerade och ekådringsmålade träramar. Väggarnas fyllningar är i dagsläget klädda med en ljus tapet. Under nuvarande tapet finns en helt intakt imitation av en gyllenlädertapet som lätt kan tas fram. Takets fyllningar är klädda med dekorationsmålad väv.

Historik

Byggnaden uppfördes 1872 av grosshandlare Bernard Kempe med familj. 1890 förvärvades fastigheten av consuln Fredrik Henrik Versteegh. 1904 sålde änkan Inez Versteegh fastigheten till consuln Rickard Dymling.

Förvärv av fastigheten därefter:

 • 1909: disponent Ernst Malmström
 • 1916: grosshandlare Nils Fredrik Isaksson
 • 1927: grosshandlare Hans Nyberg (huset har därefter kallats "Nybergska huset")
 • 1987: Förvaltningsbolaget Elvan. Numera ägs fastigheten av Norrvidden Fastigheter AB.

Mellan 1911 och 1927 användes huset som bostad för de dåvarande landshövdingarna, vilket troligtvis hängde samman med renoveringsarbeten på residenset.

Enligt den byggnadsinventering som genomfördes av Länsmuseet 1981 har följande utvändiga förändringar ägt rum:

 • 1927 ombyggdes trapphuset.
 • 1928 ombyggdes burspråket.
 • 1937 ombyggnad av veranda.

Skyddsföreskrifter

 • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
 • I byggnaden får inga ingrepp göras i stomme eller ursprunglig planlösning.
 • I de rum som kryssmarkerats på planritning, det vill säga hela trapphuset samt trapphallen och matsalen våningen 1 trappa upp, får inga ingrepp göras på äldre fast inredning/ytskikt.
 • Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med antikvariskt korrekta byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2001-05-22, Diarienummer 221-8901-00.

Härnösands kommun, Banken 11, NYBERGSKA HUSET.

Historisk funktion: Bostadshus.

Nybyggnadsår: 1872.