Granska huset

Granska huset är ett utmärkt exempel på en högst modern byggnad vid 1890-talets början. Byggnaden i fyra våningar uppfördes efter ritningar av arkitekten Gustaf Hermansson.

Historik

År 1872 köpte Peter Gran tillsammans med G R Nordgren apoteket Gripen, som då var det enda i Sundsvall. Året därpå köpte Gran ut Nordgren och blev ensam ägare till apoteket. Han uppförde en ny träbyggnad i två plan på den nuvarande tomten i kvarteret Hälsan 1883.

Branden 1888 förtärde det fem år gamla huset och Gran kunde via försäkringspengarna beställa ett nytt hus. Ritningarna godkändes i februari 1890. Fasadritningarna var utförda av arkitekt Gustaf Hermansson från Stockholm, planritningarna av arkitekten Sven Malm.

Både butiker och lägenheter

Utöver apoteket så fanns det flera butiker mot Storgatan och Centralgatan. Butiksfönstren var för övrigt revolutionerande moderna då de levererades med hela stora glas, vilket inte fanns i denna storlek före branden. Vissa finns kvar i original.

Övriga våningsplan innehöll lägenheter, varav den första våningen innehöll två bostadsvåningar och de övriga tre. I första våningen bodde som sig bör Peter Gran själv i en elvarumslägenhet med rummen i fil mot Stora torget och Centralgatan. En spiraltrappa ledde ned till apoteket från lägenheten, som idag är uppdelad i flera kontorslägenheter.

I en av lägenheterna på plan två trappor flyttade arkitekten Hermansson själv in. Här bodde han fram till 1896 då han flyttade tillbaka till Stockholm för att arbeta på Överintendentämbetet. Han hann inte dekorera väggpanelen i sin matsal färdigt, vilket skissade blyertsfigurer visar än idag.

Peter Gran tillhörde stadsfullmäktige i Sundsvall åren 1881-84. Han var även medlem av kyrkorådet och skolrådet samt fattigvårdsstyrelsen. Han var också en av stiftarna till Norrlands apotekarförbund. Apotekare Gran fick visserligen se sin praktbyggnad stå färdig på hösten 1890, men 1894 avled han av en hjärtattack. Han efterlämnade sju barn, däribland dottern Dagmar som gifte sig med konsul Henrik Åslund. De flyttade senare in i lägenheten.

Beskrivning

I bottenvåningen finns råhuggen Yxhultskalksten och däröver släthuggen sådan i fönsteromfattningar och listverk. Huvudtrapphuset Storgatan 26 har en öppen portik med naturstensomfattning, som leder in till två butiker på ömse sidor samt in till trapphuset. Golvet är belagt med svartvitrutig marmorsten och väggarna är klädda med ca 1,60 meter hög panel i äkta ek. Omfattningarna i ek, som har drag av renässansportaler i sten är utformade som en arkitektonisk enhet.

I taket finns ett kryssvalv vars valvribbor i gips är klädda med lagerblad och bär. Entrépartiet till trapphuset är helt i ek med en enbladig gångdörr och flankerande fasta sidostycken. Fasaderna uppvisar arkitekten Hermanssons kännetecken, nämligen de dekorativt bemålade fälten. Omkring den moriskt inspirerade huvudentrén finns fält med de fyra elementen jord, luft, eld och vatten, samtliga anspelande på apoteksverksamheten.

Mot Centralgatan finns bland annat den franska liljan och Peter Grans namnchiffer. Nämnas bör också det intressanta och för Sundsvall unika soluret på väggen högt upp på huvudfasaden.

Balkongkonsolerna i volutform är utförda i gotländsk sandsten. Näst efter Gustaf Adolfskyrkans torn är Granska husets torn det högsta i Sundsvall. Från Centralgatan når man den öppna innergården genom en portik, som låses av ett svart smidesparti i ursprungligt utförande. Innegården har förutom den spritputsade bottenvåningen och de slätputsade övre fasaderna även mönstermurning med rött tegel.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadens exteriör (även innergården) och interiört trapphuset Storgatan 26 samt i våningarna en och två trappor upp mot samma gata avseende ingrepp i bevarad fast inredning från husets byggnadstid.

  • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I entré och trapphus mot Storgatan, samt rum i lägenheterna en och två trappor upp, samtliga med adress Storgatan 26, vilka kryssmarkerats på bilagda planritningar, får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller fast inredning. Befintliga målningar skall bibehållas och underhållas så att deras karaktär inte förvanskas eller det kulturhistoriska värdet minskar.
  • Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 29 mars 1976.

Sundsvalls kommun, Hälsan 6, GRAHNSKA HUSET.

Apotek, Flerbostadshus.

Nybyggnadsår: 1893.

Hermansson, Gustaf - Arkitekt.

Malm, C F - Arkitekt.