Arnäs skola

Byggnad i ljust puts upptill och rött tegel nertill. En svart spiraltrappa vid ena gaveln.

Arnäs före detta folkskola i Örnsköldsviks kommun. Foto: Torbjörn Svaan

Arnäs socken bildades under 1300-talet. Arnäs före detta folkskola ligger i området som ingick i Arnäs gamla sockencentrum med kyrka, kyrkstallar, sockenmagasin, prästgård samt skola.

Historik

Den äldsta förteckningen över Arnäs byar och dess befolkning är från 1535. I Arnäs socken låg den administrativa och affärsmässiga tyngdpunkten omkring kyrkan i Arnäsvall.

Arnäs första skolhus togs i bruk 1847, fem år efter att allmän skolplikt infördes. Varje stadsförsamling och socken skulle se till att det fanns en skola. Barnen utbildades i läsning, skrivning, kristendomskunskap och biblisk historia, naturkunskap, gymnastik och sång. För skolans ledning skulle en skolstyrelse med kyrkoherden som ordförande utses. Arnäs skolstyrelse, liksom många andra skolstyrelser, la det första skolhuset i trä till kyrkvallen.

Beskrivning

Skolan ligger på en höjd med sluttning mot söder. I öster ligger Arnäs kyrka med församlingsgården mitt emot skolan. Mellan kyrka och skola går vägen från Arnäs, som delar sig till antingen Björna eller Gideå. I svackan mot söder finns åkermark och på motsatta höjden i sydväst ligger prästgården.

Arnäs skola består idag av fyra byggnader grupperade kring en till ytan mycket stor skolgård belagd med grus. Skolhuset avgränsar skolgården mot sydväst. Nordväst om skolhuset ligger en äldre skolbyggnad i trä med slöjdsal och lärarbostad på övervåningen från andra hälften av 1800-talet, strax intill denna ett uthus/ladugård med dass från samma tidsperiod. Sydöst om skolhuset ligger en moderniserad toalettbyggnad i betong från 1930-40-talet. Tidigare har det också funnits ett uthus i trä nordväst om skolhuset, men det är borta idag. Till skolanläggningen hör också en ishockeyrink som ligger nordväst om byggnaderna.

Ytterligare en skolbyggnad

1897 skrev folkskoleinspektören Hamnström till skolrådet att förslag borde lämnas på kyrkostämman om att bygga ett nytt skolhus vid Vallen. Här skulle finnas folkskole- och småskolesalar, avklädningsrum, bostäder för lärare och lärarinnor och lokaler för manlig och kvinnlig slöjd. Byggstarten skedde år 1899.

Den nya skolbyggnaden uppfördes i tegel som slogs på platsen. Byggmästare var Olof Alfred Olsson från Högland, som här fick sitt första uppdrag och som sedan fortsatte i branschen till år 1922. Det sägs att det äldre skolhuset revs vid samma tid, men det kan möjligen också ha byggts om eller flyttats inom skolområdet då det röda skolhuset i trä på Vallen idag använts som lärarbostad och slöjdlokal, som folkskoleinspektören Hamnström önskade i sin skrivelse.

Arnäs blir en del av Örnsköldsviks stad

Arnäs socken förenades med Örnsköldsviks stad 1951-52. Den nuvarande fastigheten bildades 1967 genom sammanläggning av avstyckningar från Prästbordet 1:1 och 1:3. Förutom de fyra byggnader som skolan består av idag fanns vid fastighetsbildningen 1967 ett mindre uthus strax intill skolhuset i väster. Det är numera rivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar tre skolbyggnader som inte får rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.

 • I skolbyggnaderna får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning. Skyddsområde finns kring byggnaderna.
 • Skolbyggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
 • Det markerade området på situationsplanen får inte ytterligare bebyggas och ska hållas i ett sådant skick att dess utseende och karaktär inte förvanskas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

 • Beslut: Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Västernorrland, 19961213, diarienummer 221-5128-94.
 • Beteckning: Örnsköldsviks kommun, Arnäs Prästbord 1:51, Arnäs skola.
 • Byggnader, fyra stycken:
  Skolbyggnad (1901)
  Skolbyggnad (1850-1899)
  Uthus (1870-1879)
  Avträde (1940-1949).

Hitta hit

Arnäs socken ligger närmast öster och norr om Örnsköldsvik vid Örnsköldsviksfjärden med viss skärgård i söder.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss