Korsbyggnaden i Kungsgården

Kungsgården uppfördes under 1750-talet och är den äldsta kända korsbyggnaden i Västernorrland. Byggnaden är mycket välbevarad och är genom sin ålder en märklig representant för en annars vanligt förekommande byggnadstyp i länet. Dess ålderdomligt sparsmakade uttryck präglar byggnaden samtidigt som den uppvisar spår av en lång kontinuitet. Även själva gårdsplatsen och dess omgivning har ett stort samhällshistoriskt värde som säte för fogden över Ångermanland fram till 1500-talets slut.

Beskrivning

Byggnaden är en så kallad halvkorsbyggnad med fyra rum indelade runt en centralt belägen murstock. Korsbyggnaden utgör en del i en gårdsmiljö med ett flertal timrade ekonomibyggnader och en stor salsbyggnad från slutet av 1800-talet.

Byggnaden är uppförd i ett våningsplan med oinredd vind. Timmerstommen
vilar på en delvis murad naturstensgrund. Fasaderna är klädda med stående
locklistpanel målad med ljust röd slamfärg och vita fönstersnickerier. Den
guldockrafärgade ytterdörren har dubbla inåtgående spegeldörrar med överljusinsläpp. Fönstren varierar mellan spröjsade korspostfönster samt fönster med två lufter och tre spröjs-indelade rutor i varje båge. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt lertegel som ligger på ett äldre spåntak.

Interiören är mycket välbevarad med sina skurgolv och målade brädgolv. Speciellt märkvärdigt är det målade brädgolvet i salen med sin speciella kvartersindelning och fris. Förstun har väggar och tak med målad panel medan övriga rum är försedda med tapeter på pappspända väggar och vitmålade trätak.

Historik

Gårdsmiljön har en klassisk placering på krönet av en väl synlig kulle i landskapet. Strax nordväst om kullen, i dalgången, ligger resterna efter en borganläggning som är daterad till tidigt 1400-tal. Kungsgården i Bjärtrå socken var maktcentrat i Ångermanland ända fram till 1580-talet då staden Härnösand grundades. På Kungsgården i Bjärtrå socken bodde fogden över Ångermanland och det är högst troligt att Kungsgården var belägen på samma plats som den nuvarande gårdsanläggningen. Själva borgen, i dalgången, var troligtvis en förläggning för soldater samt försvarsanläggning under orostider.

Mangården uppfördes troligtvis under 1750-talet och flyttades under senare
delen av 1700-talet några tiotal meter västerut till sin nuvarande plats. Vid
genomförandet av laga skiftet på 1830-talet kvarstod gården i sitt nuvarande läge. Vid denna tid ägdes gården av nämndemannen och häradshövdingen Olof Ersson Mellberg. Som brukligt i trakten byggdes en ny mangårdsbyggnad under andra delen av 1800-talet. Denna mangård brann ned 1890 och ersattes av den nuvarande salsbyggnaden. Korsbyggnaden har varit permanent bostad fram till 1920-talet och har därefter använts som sommarbostad fram till 1965.

Gemensamt restaureringsprojekt

Kungsgården 19:2 har en av tre korsbyggnader, de övriga på Salum 3:2 och Skoved 3:2, som ingick i ett gemensamt restaureringsprojekt, "Korsbyggnadsprojektet", åren 2001 — 2002 och som initierades av fastighetsägarna. Projektet finansierades med hjälp av EU:s strukturfonder mål 1 med länsstyrelsen och respektive fastighetsägare som delfinansiärer. Ett av villkoren för länsstyrelsens medfinansiering var bland annat att ägarna godkände en eventuell byggnadsminnesförklaring av respektive korsbyggnad.

Kungsgården skall också sättas i relation till de två övriga byggnaderna i
"Korsbyggnadsprojektet", där tiden för uppförandet har satt sitt tydliga avtryck i respektive byggnad, vilket tillför byggnaderna ett stort sammantaget pedagogiskt värde.

Skyddsföreskrifter


Skyddsföreskrifterna omfattar exteriör och hela interiören.

  • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I byggnaden får inga ingrepp göras i stomme eller ursprunglig planlösning.
  • I de invändiga rummen får inga ingrepp göras på äldre fast inredning eller dess ytskikt. Som fast inredning skall anses bland annat äldre väggfasta skåp och hyllor, dörrar och dörrfoder, fönster och fönsteromfattningar, tak och taklister, golv och golvsocklar samt kakelugnar.
  • Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Underhållet skall ske med material och metoder som är anpassade till byggandens egenart.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut -
Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2004-04-01, Diarienummer 432-138-04.

Kramfors kommun, Kungsgården 19:2, BJÄRTRÅ KUNGSGÅRD.

Bostadshus - Mangårdsbyggnad.

Bostadshus - Plantyp, korsbyggnad.

Nybyggnadsår: 1750 - 1759.