Domkapitelhuset

Domkapitelhuset i Härnösand har varit ett byggnadsminne sedan 1995. Foto: Torbjörn Svaan

Gymnastik- och sånghuset påbörjade byggas 1842 och överläts 1882 i samband med uppförandet av den nya läroverksbyggnaden till Domkapitlet. Under samma decennium ändrade de sedan byggnaden till kontors- och sessionslokal. 1973 flyttades byggnaden till sin nuvarande plats söder om domkyrkan.

Historik

Undervisning i gymnastik infördes vid Härnösands gymnasium och trivialskola 1807. Till en början torde denna ha bedrivits i gymnasiebyggnadens sångsal eller i förhyrda lokaler. Initiativet till byggandet av ett särskilt gymnastikhus togs år 1840. Då gav konsistoriet i uppdrag åt gymnasiets rektor att köpa tomten där urfabrikören Norlanders kryddgård låg. Kryddgården låg öster om gymnasiet i det sydvästra hörnet av "Norra Kyrkogatan" och "Gymnasiegatan" (benämningarna enligt 1860-års karta).

1842 upprättade gymnastikläraren Carl Erhard Berlin en ritning till "en byggnad af träd för gymnastik, samt musik- och sångöfningar" som insändes till Överintendentsämbetet för yttrande. Ämbetet nämner över huvud taget inte Berlins förslag, utan meddelar att man låtit C G Blom C:son upprätta en ritning med åtföljande kostnadsförslag om 8 739 riksdaler 16 så kallade Bco (en sorts svenska mynt). I november 1842 hade Bloms ritning godkänts av konsistoriet och stadfästs av Kunglig Maj:t, varpå byggnadsarbetet kunde börja.

1845 panelades byggnaden och sångsalens innertak värmeisolerades med sågspånsfyllning. 1847 målades byggnaden utvändigt. Takteglet ersattes 1865 med järnplåt. 1925-26 genomfördes en ombyggnad efter ritningar av arkitekten D. Frykholm. Exempelvis delades en större sal i övre våningen upp till arbetslokaler för Domkapitlet.

En Hårlemansk byggnad

Man kan säga att Blom C:sons ritning visar prov på en Hårlemansk byggnad ett sekel efter arkitektens död. Den offentliga byggnaden fick sin form och karaktär av Carl Hårleman under 1740- och 50-talen, som efterföljarna arbetade vidare med fram till Överintendentämbetets inrättande 1818. En tradition som var etablerad och stark fortsatte under ämbetsverkets tid och Blom C:sons byggnad andas klassicism, den är stram och enkel, och de enda utsmyckningarna återfinns i den symmetriska mittaxeln kring entréerna.

Byggnaden flyttas

När Härnösands stad byggde stadshuset 1956-58 ville man även bygga på Domkapitelhuset dåvarande tomt och byggnaden avsågs rivas. Detta var en drastisk åtgärd, varför tanken på en flyttning av byggnaden uppkom, vilket också godkändes av Riksantikvarieämbetet 1961. Saken drog ut på tiden, men 1973 flyttades byggnaden till sin nuvarande plats omedelbart söder om domkyrkan. Flyttningen bekostades av Härnösands kommun och staten stod för en genomgripande renovering och ombyggnad. Bland annat öppnades den förutvarande blinddörren och byggnaden fick sin huvudentré via de två symmetriska dörrarna enligt originalritningen 1832.

Samtliga fönster byttes ut och byggnaden har senare målats med grön akrylatfärg. Invändigt förändrades vissa delar, bland annat tillkom en helt ny trappa upp till övervåningen, som har tydlig 1970-tals prägel.

Sessionssalen

Sessionssalen är någorlunda välbevarad, trägolvet är hårt slipat och klarlackat. Väggarna är försedda med bröstning till underkant fönster och däröver stående pilastrar med joniska kapitäl. Dessa bär i sin tur upp den kraftiga takfotslisten, som ornamenterats med en meanderslinga, troligen målad med guldbrons. Sessionssalens väggar är gula med vita pilastrar och vitt tak där ett broskverk, som också målats helt vitt, återfinns i varje hörn. Byggnaden används fortfarande som kontor och sessionslokal av domkapitlet.

Bloms ritning

Bloms ritning visar ett tvåvåningshus med vind täckt av ett flackt sadeltak. Byggnadens yttermått är 40x17 alnar och höjden är cirka 22 alnar till nock. Omräknat till meter ungefär 24x10x13. Fasaden består av sju fönsteraxlar och artikuleras genom en bred liggande fasad sockelpanel som når upp till underkanten av bottenvåningens fönster. Ett våningsskiljande band löper mellan bottenvåning och övervåning. I vindsvåningen löper ett smalt våningsband interfolierat av små liggande fönster, en slags förkrympt mezzaninvåning. Båda våningarnas stående fönster är av samma storlek och har smala släta omfattningar.

Två symmetriskt placerade entréer, den vänstra i form av en blindering, med överljus, omramas av breda, släta kapitälförsedda pilastrar vilka bär upp ett entablement som når upp i våningsbandets undre list. Bottenvåningens yta upptogs till mer än hälften av en gymnastiksal. Dessutom fanns två förstugor och ett kapprum samt en bostadslägenhet på två rum och kök för vaktmästaren. Övre våningen bestod av "musik- och sångsahl" med ett upphöjt podium för orkester på ena gaveln. I övrigt fanns en förstuga, ett "förvaringsrum" samt två "rum för diverse behofver".

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören samt interiören i sessionssalen 1 trappa upp.

  • Byggnaden får inte rivas eller flyttas.
  • Byggnaden får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I byggnadens inre får ingrepp inte göras i stomme, planlösning eller äldre fast inredning.
  • Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och färger på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  • Det markerade området på situationsplanen får inte ytterligare bebyggas. Inom skyddsområdet får inte heller sådana åtgärder vidtas med mark och vegetation att karaktären förvanskas.
  • Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen lämna tillstånd till att byggnadsminnet ändras i strid med skyddsföreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklaring av Länsstyrelsen Västernorrland 19951215, diarienummer 221-9735-95.

Beteckning: Härnösands kommun, Timmermannen 14, Domkapitelhuset, Härnösand (Konsistoriehuset).

Historisk funktion: Kontor, skolbyggnad.

Nybyggnadsår: 1840-1849.

Upphovsman: arkitekt C G Blom Carlsson.

Hitta hit

Domkapitelhuset ligger på Nygatan 14, Härnösand.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss