Prövning av miljöfarlig verksamhet

En prövning av miljöfarlig verksamhet börjar alltid med ett samråd med Länsstyrelsen. Sedan lämnar du in ansökan om tillstånd tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. När ärendet är komplett kungörs ansökan och skickas på remiss. Beslut om tillstånd tas av miljöprövningsdelegationen.

Prövning av tillstånd för miljöfarlig verksamhet av en tillståndspliktig anläggning handläggs av Länsstyrelsen. Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegation.

Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid tolv olika länsstyrelser i Sverige fattar beslut om tillstånd. Miljöprövningsdelegationerna består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig.

Samråd

När du söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet börjar arbetet alltid med ett samråd. Samråd sker med Länsstyrelsen i det län där verksamheten finns eller planeras. I samrådet hämtar du synpunkter från exempelvis myndigheter, grannar och andra berörda. Länsstyrelsen är en viktig part i samråden.

Synpunkterna från samrådet blir underlag till ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Det är du som sökande som driver arbetet med samrådet. Ett väl genomfört samråd ökar förutsättningarna för en komplett ansökan, vilket i sin tur leder till förkortad handläggningstid. Samrådet sker enligt 6 kap miljöbalken.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Lämna in ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen till miljöprövningsdelegationen, efter avslutat samråd. Miljöprövningsdelegation ska pröva din ansökan vid Länsstyrelsen.

Skicka gärna in ansökan digitalt via mejl eller på annat sätt som du och handläggaren kommer överens om. Du ska också skicka in flera exemplar i pappersformat, hör med den handläggare du har kontakt med hur många som behövs.

En ansökan ska bland annat innehålla:

  • yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder
  • förslag till övervakning och kontroll av verksamheten
  • teknisk beskrivning med ritningar, produktionsmängd, uppgifter om förhållandena på platsen
  • uppgifter om energianvändning, utsläppskällor, mängd av förutsebara utsläpp och förslag till åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall
  • miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse för samrådet.

Kompletteringsrunda

Efter att ansökan kommit in skickas den på så kallad kompletteringsrunda. Detta gör vi för att fråga om de anser att ansökan är komplett. Om det behövs kompletteringar kommer du att få veta från miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen hur din ansökan behöver kompletteras. Handlingarna är offentliga.

Kungörelse av ansökan

När Miljöprövningsdelegationen bedömer att ärendet är komplett kungörs ansökan i ortstidning och på Länsstyrelsens webbplats. Ärendet skickas också på remiss. Sökanden står för kostnaderna för kungörelsen.

Beslut

Beslut om tillstånd tas av miljöprövningsdelegationen. Beslutet kan överklagas hos Mark- och Miljödomstolen. Domstolen avgör om du berörs av beslutet och har rätt att överklaga.

Miljöprövningsdelegationens arbetsgång

Miljöprövningsdelegationen är den funktion inom Länsstyrelsen som fattar beslut i ansökningar om:

  • tillstånd till miljöfarlig verksamhet
  • ändring av tillstånd eller villkor.

Den praktiska handläggningen av ärendet sköts av en handläggare på Länsstyrelsen i samråd med Miljöprövningsdelegationen. Delegationen fattar beslut utifrån ansökan, inkomna synpunkter, rättspraxis och sakkunskaper i frågorna.

Nedan finns, som PDF-filer, de tillståndsbeslut som miljöprövningsdelegationen i Uppsala län fattat enligt miljöbalken. Namn och andra personliga uppgifter är borttagna ur besluten. Observera att det inte är kopior av originaldokumenten. Fel kan förekomma. Kontrollera därför alltid texten mot undertecknad beslutskopia.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2011-06-09-atervinning-gipsrecycling.pdf 145.1 kB 2018-06-04 13.39
2012-01-26-relita-industriservice-ab.pdf 125 kB 2018-06-04 13.39
2012-02-09-ragn-sells-dagvattenhantering.pdf 45.9 kB 2018-06-04 13.39
2012-04-11-skrotcentralen-i-uppsala-ab.pdf 173.6 kB 2018-06-04 13.39
2012-11-09-annelunds-avfallsanlaggning.pdf 446 kB 2018-06-04 13.39
2013-04-03-annelunds-avfallsanlaggning.pdf 118.8 kB 2018-06-04 13.39
2013-04-03-rolunda-produkter-ab.pdf 230.6 kB 2018-06-04 13.39
2013-04-11-vallby-svets-o-smide.pdf 111.3 kB 2018-06-04 13.39
2013-04-17-sims-recycling-solutions-ab.pdf 622.8 kB 2018-06-04 13.39
2013-08-13-vika-avfallsanlaggning.pdf 100.6 kB 2018-06-04 13.39
2013-09-12-stettin-deponi.pdf 600.6 kB 2018-06-04 13.39
2013-10-29-vingakers-kommun.pdf 824.9 kB 2018-06-04 13.39
2013-12-17-korslots-avfallsanlaggning.pdf 1.6 MB 2018-06-04 13.39
2014-02-26-carbomax-ab.pdf 9.3 MB 2018-06-04 13.39
2014-03-28-frutorps-avfallsdeponi.pdf 1.2 MB 2018-06-04 13.39
2014-04-28-Tillstandsbeslut-Frutorps-AVC.pdf 7.8 MB 2018-06-04 13.39
2014-09-10-annelunds-avfallsanlaggning.pdf 525.2 kB 2018-06-04 13.39
2014-10-10-Kolbacks-Atervinning-AB.pdf 2.9 MB 2018-06-04 13.39
2014-11-13-gastrike-atervinnare.pdf 1.3 MB 2018-06-04 13.39
2014-12-08-Sala-kommun.pdf 1 MB 2018-06-04 13.39
2015-02-04-Sita-Sverige-AB.pdf 2.9 MB 2018-06-04 13.39
2015-10-27-Ragn-Sells-AB.pdf 8.1 MB 2018-06-04 13.39
2015-11-20-All-Recycling-AB.pdf 13.2 MB 2018-06-04 13.39
5833-15 Tillståndsbeslut m4 gruppen.pdf 226.4 kB 2018-06-04 13.39
forlangd-provotid-stena-recycling-20151222.pdf 1.7 MB 2018-06-04 13.39
tillstandsbeslut-il-recycling.pdf 2.1 MB 2018-06-04 13.39
tillstandsbeslut-m4gruppen-valhalla.pdf 4.4 MB 2018-06-04 13.39
vikadeponin-20170119.pdf 6.3 MB 2018-06-04 13.39
villkorsandring-stena-recycling.pdf 757.3 kB 2018-06-04 13.39
551-910-16-Vingaker-Vatten-och-Avfall-AB.pdf 16.6 MB 2018-06-04 13.50
551-1046-17-Mireco-Sandtvätt-Ekeby-2017-03-28.pdf 37.3 kB 2018-06-04 13.50
551-2675-17-Eskilstuna-Strangnas-Energi-och-Miljo-AB.pdf 1 MB 2018-06-04 13.50
551-3465-2015-Econova-Recycling-AB-Beslut-2017-09-11.pdf 17 MB 2018-06-04 13.50
551-3547-16-Arboga-Miljotransport-AB-Beslut-2017-10-19.pdf 7.4 MB 2018-06-04 13.50
551-4210-15-Goran-Arver-AB.pdf 9.8 MB 2018-06-04 13.50
551-5698-15 ÅVC Trångfors i Hallstahammar - Beslut 2017-03-09 - webb-pul.pdf 646.2 kB 2018-06-04 13.50
551-5934-15-Relita-Industri-och-Skadeservice-AB-2017-05-24.pdf 14.9 MB 2018-06-04 13.50
551-6266-16-Swecon-Anlaggningsmaskiner-AB-2017-02-20.pdf 3.4 MB 2018-06-04 13.50
551-7093-15-Geminor-SWE-AB.pdf 18.4 MB 2018-06-04 13.50
551-7093-15-Geminor-Swe-AB-Oxelosunds-hamn.pdf 10.8 MB 2018-06-04 13.50
551-7505-16-SIMS-Recycling-Solutions-AB-2018-02-22.pdf 10.1 MB 2018-06-04 13.50
1999-12-01 djurby-gard-mellanlager-slam.pdf 31 kB 2018-06-04 13.39
1999-12-01-goksbo-gard-mellanlager-slam.pdf 31.8 kB 2018-06-04 13.39
1999-12-01-lundby-gar-mellanlager-slam.pdf 30.9 kB 2018-06-04 13.39
2000-03-23-nynas-gar-mellanlager-avloppsvatten.pdf 32.5 kB 2018-06-04 13.39
2000-06-20-bresons-i-tuna-ab-avfall.pdf 41.6 kB 2018-06-04 13.39
2000-10-19-alunda-mellanlagring-avfall.pdf 53.8 kB 2018-06-04 13.39
2000-12-14-upplands-flygflottilj.pdf 57.1 kB 2018-06-04 13.39
2001-12-14-sita-avfall-vaksala-eke.pdf 60.6 kB 2018-06-04 13.39
2002-12-12-returpappaperscentralen.pdf 136.8 kB 2018-06-04 13.39
2003-04-10-knypplan-omtappning-klorfluorkarboner.pdf 123.9 kB 2018-06-04 13.39
2003-05-08-knypplan-omtappning-klorfluorkarboner.pdf 101.9 kB 2018-06-04 13.39
2003-10-30-uppsalagarnison-omtappning-freoner-o-haloner.pdf 50.4 kB 2018-06-04 13.39
2004-07-12-bjornsbo-grad-kompostering.pdf 68.9 kB 2018-06-04 13.39
2004-10-28-knypplan-omtappning-haloner-freoner.pdf 37.3 kB 2018-06-04 13.39
2004-11-25-rang-sells-mellanlagerfa-labyosterby.pdf 72.3 kB 2018-06-04 13.39
2005-02-10-annelunds-avfallsupplag-vafab.pdf 122.9 kB 2018-06-04 13.39
2005-02-10-bjornbo-gard-kompostering.pdf 33.8 kB 2018-06-04 13.39
2005-04-21-nyckelby-1-7-slamlager.pdf 33.4 kB 2018-06-04 13.39
2005-05-12-dalby-maskin-ab-laby-osterby.pdf 108.6 kB 2018-06-04 13.39
2005-05-12-sva-avfallsforbranning.pdf 100.7 kB 2018-06-04 13.39
2005-09-22-balsta-avfallsstation-bista.pdf 66.7 kB 2018-06-04 13.39
2006-10-05 balsta-mottagningsstation-avfall.pdf 97.5 kB 2018-06-04 13.39
2007-11-29-dalby-maskin-ab.pdf 47 kB 2018-06-04 13.39
2007-12-13-ena-energi-ab-avfall.pdf 139.3 kB 2018-06-04 13.39
2007-12-13-vaddika-avfallsanlaggning.pdf 143.2 kB 2018-06-04 13.39
2008-03-13-gatmots-avfallsanlaggning.pdf 1 MB 2018-06-04 13.39
2008-09-04-stora-enso-pulp-ab.pdf 241.3 kB 2018-06-04 13.39
2008-11-13-aterbruket-heby.pdf 144.7 kB 2018-06-04 13.39
2008-11-13-aterbruket-ostervala.pdf 146 kB 2018-06-04 13.39
2009-03-19-rolunda-produkter-ab.pdf 112 kB 2018-06-04 13.39
2009-04-02-aterbruket-i-enkoping.pdf 154.6 kB 2018-06-04 13.39
2009-06-11-hallmans-schakt.pdf 199.5 kB 2018-06-04 13.39
2010-03-25-ncc-roads-ab.pdf 198.5 kB 2018-06-04 13.39
2011-04-28-slu-tillstand-till-deponering-av-inert-avfall.pdf 117.9 kB 2018-06-04 13.39
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
551-1039-17-GKN-Driveline-Koping-AB-Beslut-2018-01-25.pdf 243.5 kB 2018-06-04 13.51
551-3985-17-Eskilstuna-Energi-och-Miljo.pdf 4.1 MB 2018-06-04 13.51
551-4521-2017-Malarhamnar-AB.pdf(7044057) (0)_TMP.pdf 3.7 MB 2018-06-04 13.51
2003-01-23-storvreta-avloppsreningsverk.pdf 73.2 kB 2018-06-04 13.51
2004-09-02-osterbybruks-avloppsreningsverk.pdf 92.3 kB 2018-06-04 13.51
2005-05-12-skarplinge-avloppsreningsverk.pdf 109.9 kB 2018-06-04 13.51
2005-06-09-osterbybruks-avloppsreningsverk.pdf 40 kB 2018-06-04 13.51
2005-12-01-skutskars-avloppsreningsverk.pdf 128.3 kB 2018-06-04 13.51
2007-01-25-grillby-avloppsreningsverk.pdf 44.6 kB 2018-06-04 13.51
2007-02-08-oregrunds-avloppsreningsverk.pdf 113.3 kB 2018-06-04 13.51
2007-03-01-gimo-avloppsreningsverk.pdf 121.5 kB 2018-06-04 13.51
2007-03-22-karlholmsbruks-avloppsreningsverk.pdf 110 kB 2018-06-04 13.51
2007-04-12-bjorklinge-avloppsreningsverk.pdf 136.6 kB 2018-06-04 13.51
2008-02-28-knivsta-avloppsreningsverk.pdf 62.6 kB 2018-06-04 13.51
2008-04-25-tierps-avloppsreningsverk.pdf 174 kB 2018-06-04 13.51
2008-10-23-osterbybruks-avloppsreningsverk.pdf 64.7 kB 2018-06-04 13.51
2013-01-22-alunda-avloppsreningsverk.pdf 148.6 kB 2018-06-04 13.51
2013-01-22-gimo-avloppsreningsverk.pdf 115.3 kB 2018-06-04 13.51
2013-01-22-osterbybruks-avloppsreningsverk.pdf 120 kB 2018-06-04 13.51
2015-12-18-vagnharads-arv.pdf 760.5 kB 2018-06-04 13.51
SEVAB-Strangnas-Energi-AB.pdf 3.4 MB 2018-06-04 13.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
551-7434-15-Duvhallen-Vindpark-AB-Beslut-2017-07-07.pdf 1.2 MB 2018-06-04 15.36
2001-09-20-knivsta-varmeverk.pdf 49.6 kB 2018-06-04 15.36
2002-04-25-nyby-sag-forbranningsanlaggning.pdf 68.9 kB 2018-06-04 15.36
2003-12-18-simpan-enkoping.pdf 48 kB 2018-06-04 15.36
2007-01-11-ena-energi-ab.pdf 93.9 kB 2018-06-04 15.36
2007-03-22-akademiska-hus-kraftvarmeverk.pdf 154.4 kB 2018-06-04 15.36
2010-10-14-ena-energi-AB.pdf 68.6 kB 2018-06-04 15.36
2011-11-10-ena-energi-ab.pdf 58 kB 2018-06-04 15.36
551-1176-16-Beslutt-2016-10-19_TMP.pdf 5.5 MB 2018-06-04 15.36
551-1176-16-Swedish-Biogas-International-Västerås-AB.pdf 813.1 kB 2018-06-04 15.36
551-1650-14-Eolus-Vind-AB-Beslut-2017-03-10.pdf 1.9 MB 2018-06-04 15.36
551-2984-18-ENA-Energi-AB.pdf 103 kB 2018-06-04 15.36
551-4949-15-Kuusakoski-Sverige-AB.pdf 5.4 MB 2018-06-04 15.36
551-7231-13-Vindpark-Malarberget-Beslut-2016-06-30.pdf 1.4 MB 2018-06-04 15.36
2012-02-09-gruppstation-for-vindkraft.pdf 1 MB 2018-06-04 15.39
2012-10-22-aga-gas-ab.pdf 51.7 kB 2018-06-04 15.39
2013-02-07-eskilstuna-energi-och-miljo-ab.pdf 232.4 kB 2018-06-04 15.39
2013-04-12-stora-uvberget-vind-ab.pdf 326.9 kB 2018-06-04 15.39
2013-04-19-cortus-ab.pdf 844.6 kB 2018-06-04 15.39
2013-06-26-craboverket-i-fagersta-vastbergslagens-energi-ab.pdf 245.1 kB 2018-06-04 15.39
2013-12-13 - sevab-strangnas-energi-ab.pdf 414.7 kB 2018-06-04 16.18
2014-06-24-ENA-Energi-AB.pdf 467.3 kB 2018-06-04 16.18
2014-12-22-Vafab-Miljo-AB.pdf 27.4 MB 2018-06-04 16.18
2016-09-27-Vastbergslagens-Energi-AB-Craboverket-i-Fagersta.pdf 167.1 kB 2018-06-04 16.20
Arboga-Energi-AB.pdf 19.8 MB 2018-06-04 16.21
2013-07-05-pc-oster-i-katrineholm–tekniska-verken-i-linkoping-ab.pdf 357.7 kB 2018-06-04 16.25
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2012-03-08-gyproc-ab.pdf 89.8 kB 2018-06-04 13.55
2012-11-02-ab-alvenius-industrier.pdf 40 kB 2018-06-04 13.55
2012-12-10-albinssons-verkstads-ab.pdf 64.4 kB 2018-06-04 13.55
2013-02-12-konkursboet-for-gle-ytbehandling-ab.pdf 38.8 kB 2018-06-04 13.55
2013-04-12-tpc-components-ab.pdf 45.3 kB 2018-06-04 13.55
2013-08-29-lv-motors-abb.pdf 43.8 kB 2018-06-04 13.55
2013-10-03-kungsors-mekaniska-verkstad-ab.pdf 135.6 kB 2018-06-04 13.55
2013-12-05-atlas-copco-secoroc-ab.pdf 547.7 kB 2018-06-04 13.55
2013-12-05-recipharm-strangnas-ab.pdf 299.8 kB 2018-06-04 13.55
2013-12-12-abb-lv-motors.pdf 45.8 kB 2018-06-04 13.55
2013-12-18-scandinavian-kitchen-ab.pdf 40.2 kB 2018-06-04 13.55
2014-02-06-keycast-kohlswa-ab.pdf 296.8 kB 2018-06-04 13.55
2014-02-20-skf-mekan-ab.pdf 312.7 kB 2018-06-04 13.55
2014-03-13-outokumpu-tubular-products.pdf 47.5 kB 2018-06-04 13.55
2014-04-24-Aga-Gas-AB.pdf 946.4 kB 2018-06-04 13.55
2014-05-09-Tierps-Jarnbruk.pdf 1.4 MB 2018-06-04 13.55
2014-05-12-Preciform-AB.pdf 638.2 kB 2018-06-04 13.55
2014-06-19-AB-Idesta-Kok.pdf 37.8 kB 2018-06-04 13.55
2014-10-09-skultuna-ytbehandling.pdf 4.9 MB 2018-06-04 13.55
2014-10-17-Volvo-Equipment-AB.pdf 221.9 kB 2018-06-04 13.55
2014-11-18-Bulten-Hallstahammar-AB.pdf 385.9 kB 2018-06-04 13.55
2014-12-15-Phadia AB.pdf 3.2 MB 2018-06-04 13.55
2014-12-18-Ytstruktur-Arboga-AB.pdf 2.6 MB 2018-06-04 13.55
2015-08-20-TPC-Components -AB.pdf 510.1 kB 2018-06-04 13.55
2016-02-01-international-aluminium-casting-gredby.pdf 4.2 MB 2018-06-04 13.55
2016-04-18-Stena-Recycling-AB-Hallstahammar.pdf 319 kB 2018-06-04 13.55
2017-04-25-Setra-Travaror-AB-Skutskar-551-4050-15.pdf 17.6 MB 2018-06-04 13.55
beslut-backer-20161219.pdf 4.8 MB 2018-06-04 13.55
beslut-sormlands-printing-20161212.pdf 1.9 MB 2018-06-04 13.55
551-247-2017-Ytstruktur-Arboga-AB-beslut-2017-05-05.pdf 52.3 kB 2018-06-04 13.55
551-944-17-Gjuteriservice-i-Arboga-AB-2017-04-07.pdf 47.4 kB 2018-06-04 13.55
551-1116-2017-Bodycote-Ytbehandling-AB.pdf 316.3 kB 2018-06-04 13.55
551-2440-15 -PUL-Sprängfabriken-20161114.pdf 225.2 kB 2018-06-04 13.55
551-2885-17-Camfil-Svenska-AB-2017-11-21.pdf 1005.1 kB 2018-06-04 13.55
551-3696-17-Malarhamnar-AB-2017-08-21.pdf 125.6 kB 2018-06-04 13.55
551-4022-15-Ceralia-AB.pdf 8.3 MB 2018-06-04 13.55
551-5673-2016-Peab-Asfalt-AB-2017-08-21.pdf 500.5 kB 2018-06-04 13.55
551-5916-16-Malarplast-AB-Beslut.pdf 334.6 kB 2018-06-04 13.55
551-6819-14-Tillståndsbeslut-Nordisk-Industrifärg-AB.pdf 11.1 MB 2018-06-04 13.55
551-7479-16-Tikkurila-Drytech-AB.pdf 47.9 kB 2018-06-04 13.55
551-8051-2016-U Bulten Hallstahammar AB.pdf 100.8 kB 2018-06-04 13.55
551-8299-16-AGA-Gas-AB-Beslut-2017-06-22.pdf 14.8 MB 2018-06-04 13.55
551-8299-16-AGA-Gas-AB-delbeslut-2017-06-07.pdf 14.5 MB 2018-06-04 13.55
2000-06-20-munters.pdf 64.4 kB 2018-06-04 13.55
2000-08-24-kodak-nordic-ab.pdf 67.9 kB 2018-06-04 13.55
2000-09-21-jerol-industri-ab.pdf 67.9 kB 2018-06-04 13.55
2000-12-21-habia-cable-production-ab.pdf 60.4 kB 2018-06-04 13.55
2001-04-19-neopharma-production-ab.pdf 53 kB 2018-06-04 13.55
2001-06-14-habia-cable-production-ab.pdf 107.3 kB 2018-06-04 13.55
2001-09-20-munters.pdf 137.6 kB 2018-06-04 13.55
2001-11-15-ive-plast-ab.pdf 117.7 kB 2018-06-04 13.55
2001-12-14-elastolan-ab.pdf 99.4 kB 2018-06-04 13.55
2002-03-21-kodak-nordic-ab.pdf 47.5 kB 2018-06-04 13.55
2002-04-12-neopharma-production-ab.pdf 51.6 kB 2018-06-04 13.55
2002-04-25-nyby-sagverk.pdf 72.1 kB 2018-06-04 13.55
2002-06-18-skutskars-hyvleri.pdf 175.2 kB 2018-06-04 13.55
2002-09-26-nyby-sagverk.pdf 40.9 kB 2018-06-04 13.55
2003-03-20-linotech-ab.pdf 84.8 kB 2018-06-04 13.55
2003-03-20-slu-traimpregnering.pdf 38.9 kB 2018-06-04 13.55
2003-05-15-nyby-sagverk.pdf 72.1 kB 2018-06-04 13.55
2003-06-02-munters.pdf 126.8 kB 2018-06-04 13.55
2003-09-10-munters.pdf 41.2 kB 2018-06-04 13.55
2003-12-11-skutskars-hyvleri.pdf 55.4 kB 2018-06-04 13.55
2003-12-11-swedegrain-ab.pdf 81.8 kB 2018-06-04 13.55
2004-04-29-habia-teknofluor-ab.pdf 86.4 kB 2018-06-04 13.55
2004-07-12-munters.pdf 45 kB 2018-06-04 13.55
2004-10-14-bahco-tools-ab.pdf 50.4 kB 2018-06-04 13.55
2005-01-27-nord-mills-spannmalsproduktion.pdf 77 kB 2018-06-04 13.55
2005-04-21-nord-mills-spannmalsproduktion.pdf 48.9 kB 2018-06-04 13.55
2005-05-26-atlas-copco-ab.pdf 83.7 kB 2018-06-04 13.55
2005-06-01-nyby-sagverk.pdf 47.4 kB 2018-06-04 13.55
2005-06-01-skutskars-hyvleri.pdf 39.3 kB 2018-06-04 13.55
2006-01-26-gyproc-ab.pdf 130.7 kB 2018-06-04 13.55
2006-11-08-habia-teknofluor-ab.pdf 57.8 kB 2018-06-04 13.55
2006-11-08-lantmannen-mills-ab.pdf 46 kB 2018-06-04 13.55
2006-11-08-prometek-holding-ab.pdf 39.4 kB 2018-06-04 13.55
2007-02-08-wienerberger-ab-haga-tegelbruk.pdf 91.8 kB 2018-06-04 13.55
2007-03-01-gsp-produktion-ab.pdf 102.1 kB 2018-06-04 13.55
2007-09-20-orexo-ab.pdf 109.1 kB 2018-06-04 13.55
2007-11-15-habia-cable-production-ab.pdf 60.4 kB 2018-06-04 13.55
2008-02-28-lantmannens-mills-ab-kungsangen.pdf 50.9 kB 2018-06-04 13.55
2008-06-17-nordiska-polymant-ab.pdf 96 kB 2018-06-04 13.55
2008-10-30-sorehalls-mekaniska-ab.pdf 92.4 kB 2018-06-04 13.55
2008-12-11-setra-travaror-ab-heby-sagverk.pdf 187.8 kB 2018-06-04 13.55
2009-03-05-gsp-produktion-ab.pdf 81.7 kB 2018-06-04 13.55
2009-04-02-setra-travaror-nyby-sagverk.pdf 100.5 kB 2018-06-04 13.55
2009-10-01-skutskars-tra-ab.pdf 59.3 kB 2018-06-04 13.55
2009-12-10-tierps-jarnbruk-ab.pdf 193.9 kB 2018-06-04 13.55
2010-04-08-setra-travaror-ab.pdf 66.2 kB 2018-06-04 13.55
2010-06-03-aga-gas-ab.pdf 159.6 kB 2018-06-04 13.55
2010-11-25-albinssons-verkstads-ab.pdf 172.1 kB 2018-06-04 13.55
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2009-10-01-cementa-ab.pdf 199.5 kB 2018-06-04 13.56
2010-03-17-uppsala-flygplats-arna.pdf 213.6 kB 2018-06-04 13.56
2010-10-28-skutskars-hamn-o-logistik-ab.pdf 63.2 kB 2018-06-04 13.56
2012-01-26-sundbro-flygfalt.pdf 121 kB 2018-06-04 13.56
2015-06-25-Almer-Oil-Chemical-Storage-AB.pdf 4 MB 2018-06-04 13.56
2017-04-24-Uppsala-flygplats-(Arna)-551-3911-2016.pdf 7.8 MB 2018-06-04 13.56
2017-05-29-Uppsala-Flygplats-Arna-551-6423-2016.pdf 3.4 MB 2018-06-04 13.56
551-3529-12-OKQ8-AB.pdf 9 MB 2018-06-04 13.56
2001-04-26-hargshamn.pdf 52.7 kB 2018-06-04 13.56
2007-09-20-forsvarsmakten-uppsala-flygplats-arna.pdf 40.7 kB 2018-06-04 13.56
2009-01-22-lantmannens-silo-i-kalmarsand.pdf 186.5 kB 2018-06-04 13.56
2018-06-04, 551-697-18 Beslut om ansökan om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet vid flygfält i Uppsala kommun.pdf 4.3 MB 2018-06-08 14.59
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
551-7761-2016-D-Womtorps-gard-2017-02-22.pdf 48.1 kB 2018-06-04 16.33
2001-06-15-Tangapojkarna-ab.pdf 48.8 kB 2018-06-04 16.33
2007-06-14-slu-funbo-lovsta.pdf 200.9 kB 2018-06-04 16.33
551-510-16-Ekhov-Sateri.pdf 17.4 MB 2018-06-04 16.35
551-3809-16-Lillje-Kyckling-AB-Beslut-2017-09-01.pdf 20.8 MB 2018-06-04 16.35
551-4521-16-Staholms-Lantbruk-AB.pdf 11.7 MB 2018-06-04 16.34
551-115-16-Jesi-Kycklingfarm-AB-Beslut-2017-05-11.pdf 4 MB 2018-06-04 16.35
2010-02-22-enkopings-lantbruksservice.pdf 120.9 kB 2018-06-04 16.35
2010-05-27-slu-funbo-lovsta.pdf 124.8 kB 2018-06-04 16.35
2011-05-17-skalby-grisen.pdf 90.5 kB 2018-06-04 16.35
2013-03-20-rocklunda-gard.pdf 1.6 MB 2018-06-04 16.35
2013-06-13-springsta-sateri.pdf 1.1 MB 2018-06-04 16.35
2013-09-26-ekhof-sateri.pdf 248.3 kB 2018-06-04 16.35
2008-02-14-ola-gard.pdf 86.8 kB 2018-06-04 16.35
2008-08-21-upppig-ab.pdf 126 kB 2018-06-04 16.35
2009-04-16-aspnas-gard.pdf 130.7 kB 2018-06-04 16.35
2009-10-01-henriksbergs-gard.pdf 56.4 kB 2018-06-04 16.35
2014-09-02-Widens-Lantbruk-AB.pdf 3.7 MB 2018-06-04 16.35
2014-12-11-Kinsta-Gard.pdf 268.6 kB 2018-06-04 16.35
2015-02-13-OVA-Production-AB.pdf 256.5 kB 2018-06-04 16.35
2015-02-16-Quantum-Satis-Risk-35-AB.pdf 252.4 kB 2018-06-04 16.35
2015-03-16-Rosangs-Lantbruk-AB.pdf 2.3 MB 2018-06-04 16.35
2015-06-04-Owe-Johansson.pdf 277.1 kB 2018-06-04 16.35
2016-04-14-OVA-Production-Villkorsandring.pdf 684.3 kB 2018-06-04 16.35
Beslut 551-4414-16-Rosangs-Lantbruk-AB.pdf 630.6 kB 2018-06-04 16.35
2013-10-15-vadsbro-lantbrukstjanst.pdf 245.5 kB 2018-06-04 16.35
2013-10-24-Barsta-Gard-AB.pdf 1012.3 kB 2018-06-04 16.35
2014-04-01-Kjulsta-Gård.pdf 257.8 kB 2018-06-04 16.35
2014-06-26-Mycklinge-Lantbruk-AB.pdf 6.4 MB 2018-06-04 16.35
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2010-12-09-NCC-roads-provotidsbeslut.pdf 83.4 kB 2018-06-04 14.24
2010-12-16-wij-grustakt-jehander-(overklagad).pdf 251.2 kB 2018-06-04 14.24
2011-03-10-stingtorpets-grus.pdf 196.8 kB 2018-06-04 14.24
2011-05-17-beslut-provotid-mankarbotakten.pdf 80.4 kB 2018-06-04 14.24
2011-06-09-veidekke-takt-och-deponi.pdf 229 kB 2018-06-04 14.24
2011-06-16-tillstand-for-anno-16.1.pdf 1.8 MB 2018-06-04 14.24
2011-11-08-torv-mm-olunda-bergtakt.pdf 143.7 kB 2018-06-04 14.24
2012-07-04-skraddarbo-grustakt.pdf 154.6 kB 2018-06-04 14.24
2013-05-13-lertakt-gillberga.pdf 15.4 MB 2018-06-04 14.24
2013-05-29-swerock-ab.pdf 4.7 MB 2018-06-04 14.24
2013-07-01-jordtakt-alsandan.pdf 384.7 kB 2018-06-04 14.24
2013-10-17-herrokna.pdf 315.8 kB 2018-06-04 14.24
2013-10-23-bjorkviks-marktjanst-ab-(overklagat).pdf 614.2 kB 2018-06-04 14.24
2013-11-21-tillstand-broby-sand-ab.pdf 819.3 kB 2018-06-04 14.24
2013-12-04-mortsjons-bergtakt.pdf 9.4 MB 2018-06-04 14.24
2014-01-21-bergtakt-grallsta.pdf 47.6 kB 2018-06-04 14.24
2014-03-24-kungsors-grus.pdf 10.2 MB 2018-06-04 14.24
2014-04-22-e-widens-maskin.pdf 10.2 MB 2018-06-04 14.24
2014-05-26-Swerock-AB.pdf 1.7 MB 2018-06-04 14.24
2014-06-09-Bjorkviks-Marktjanst-AB - nytt beslut.pdf 1.6 MB 2018-06-04 14.24
2014-06-12-henrikssons-grus.pdf 9.8 MB 2018-06-04 14.24
2014-12-22-Draneringstjanst-AB.pdf 20.4 MB 2018-06-04 14.24
2015-03-05-kallmora-bergtakt.pdf 23 MB 2018-06-04 14.24
2015-07-09-Tystberga-Grus-och-Bergtakt.pdf 1.1 MB 2018-06-04 14.24
3824-15-tillstand-kolsva-solberga-1-8.pdf 425.6 kB 2018-06-04 14.24
beslut-20160906.pdf 17.4 MB 2018-06-04 14.24
beslut-helgona-ekeby-bergtakt.pdf 26.7 MB 2018-06-04 14.24
Sand-och-Grus-Jehander-AB.pdf 15.2 MB 2018-06-04 14.24
551-127-14-Tarnsjö-Grus-AB.pdf 18.8 MB 2018-06-04 14.24
551-1897-14-Holmen-Skog-AB-Kagarbol.pdf 331.1 kB 2018-06-04 14.24
551-2961-15-dunker-grustakt.pdf 19.5 MB 2018-06-04 14.24
551-3154-16-Svevia-AB-Hovgarden.pdf 4.1 MB 2018-06-04 14.24
551-3500-15-Arctic-Road-AB-2017-11-21-Rattelse.pdf 4.8 MB 2018-06-04 14.24
551-3668-16-Svensk-Kross-Atervinning-i-Uppland-AB.pdf 4.9 MB 2018-06-04 14.24
551-3744-15-Gardsbo-Grav-och-Maskin-AB.pdf 725.3 kB 2018-06-04 14.24
551-3824-15-Svevia-AB-bergtakt-Kolsva.pdf 29.4 MB 2018-06-04 14.24
551-4231-17-Helgona-Ekeby-Alf-Ericsson-bergtakt.pdf 2.8 MB 2018-06-04 14.24
551-5536-14-Swerock-AB-2017-05-16.pdf 664.9 kB 2018-06-04 14.24
551-6068-11-Dalby-Maskin-AB.pdf 3.5 MB 2018-06-04 14.24
551-6800-15-Attersta-Grus-AB-2017-04-04.pdf 736.6 kB 2018-06-04 14.24
551-7266-12-Sand-Grus-AB-Jehander.pdf 497.3 kB 2018-06-04 14.24
2006-02-21-asby-grustakt.pdf 92.5 kB 2018-06-04 14.24
2007-03-06-hallstavik-entreprenad-ab-aspo-bergtakt.pdf 115.8 kB 2018-06-04 14.24
2007-04-19-wienerberger-ab-vappa-lertakt.pdf 89.3 kB 2018-06-04 14.24
2007-05-24-lars-thisner-tensta-forsa-3-3.pdf 76.1 kB 2018-06-04 14.24
2007-05-24-swerock-ab-olunda-5-1.pdf 156.2 kB 2018-06-04 14.24
2008-04-24-olundatakten-skanska.pdf 172.6 kB 2018-06-04 14.24
2008-12-16-skanska-sverige-ab.pdf 1.8 MB 2018-06-04 14.24
2009-09-03-carl-otto-janse-bjornas-12-36.pdf 114.3 kB 2018-06-04 14.24
2009-09-03-tarnsjo-grus-ab-nora-buckarby-1-5.pdf 156.2 kB 2018-06-04 14.24
2009-11-05-stallmon-1-1.pdf 151.8 kB 2018-06-04 14.24
2010-06-17-hb-henrikssons-grustag.pdf 60.2 kB 2018-06-04 14.24
2010-10-14-stingtorpets-grus-ab-horrsta-2-27.pdf 171.6 kB 2018-06-04 14.24
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2002-04-25-samariterhemmet.pdf 35.6 kB 2018-06-04 16.37
2004-12-27-akademiska-sjukhuset-o-ulleraker.pdf 55.5 kB 2018-06-04 16.37
2005-04-21-rorken-matorstadion.pdf 84.3 kB 2018-06-04 16.37
551-1371-17-Slutliga-villkor-for-Berthåga-krematorium.pdf 280.5 kB 2018-06-04 16.37
551-1649-17-Vasteras-Motorklubb-2017-11-02.pdf 6.4 MB 2018-06-04 16.37
2008-04-25-enkopings-narovningsfalt.pdf 95.2 kB 2018-06-04 16.37
2009-05-29-berthaga-krematorium.pdf 88 kB 2018-06-04 16.37
2010-12-09-Aterkallande-av-tillstand-till-slakteriverksamhet.pdf 57.8 kB 2018-06-04 16.37
2012-05-23-veckholms-skjutfalt.pdf 2.6 MB 2018-06-04 16.37
2012-10-02-lantmannen-kronfagel-ab.pdf 501.2 kB 2018-06-04 16.37
2013-03-07-marma-skjutfalt.pdf 13.7 MB 2018-06-04 16.38
2014-01-21-berthaga-krematorium.pdf 529 kB 2018-06-04 16.38
2014-12-15-harads-skjutfalt.pdf 2.9 MB 2018-06-04 16.38
2015-02-18-villkorsandring-nykopings-krematorium.pdf 138.4 kB 2018-06-04 16.38
2015-02-18-villkorsandring-st-eskils-kapellkrematorium-eskilstuna.pdf 137.2 kB 2018-06-04 16.38
2015-09-18-Nykopings-forsamling.pdf 2.2 MB 2018-06-04 16.38
2017-04-24-Uppsala-Motorsportunion-Rorken-551-221-17.pdf 1.9 MB 2018-06-04 16.38

Kontakt