Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Regler för miljöfarlig verksamhet finns i miljöbalken.

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

RES Renewable Norden AB, org. nr. 556616-0684, har inkommit med en tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för en vindkraftpark inom fastigheterna Hedensö 1:1, Oppby 1:1, Ekenäs 1:1, Göstorp 1:4, Tomt 1:1 och Norrtorp 1:1 i Eskilstuna kommun

Ansökan avser uppförande och drift av upp till sex verk på total höjd om maximalt 290 meter vardera, samt tillhörande infrastruktur, anläggningar och kringutrustning inom projektområdet. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att den visuella upplevelsen, buller och skuggning från anläggningen utgör den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten.

Verksamheten omfattas av krav en på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Här kan du ta del av ansökningshandlingarna.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
05 Fotomontage- behöver du filen så kontakta Länsstyrelsens diarium - filen går inte att ladda ned.pdf Pdf, 48.1 MB. 48.1 MB 2024-01-25 09.35
0 Ansökningshandling.pdf Pdf, 199.7 kB. 199.7 kB 2024-01-25 09.35
0 Innehållsförteckning.pdf Pdf, 49.3 kB. 49.3 kB 2024-01-25 09.35
3 Layout projektområde.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2024-01-25 09.35
4.1 PM transportanalys.pdf Pdf, 14.2 MB. 14.2 MB 2024-01-25 09.36
4.2 PM väglayout.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2024-01-25 09.35
4 Teknisk beskrivning.pdf Pdf, 6.8 MB. 6.8 MB 2024-01-25 09.35
5 MKB.pdf Pdf, 73.4 MB. 73.4 MB 2024-01-25 09.35
C01.1 Samrådshandling.pdf Pdf, 34.5 MB. 34.5 MB 2024-01-25 09.35
C01.2 Hinderprövning.pdf Pdf, 512.7 kB. 512.7 kB 2024-01-25 09.39
C01.4 Samrådsinbjudan.pdf Pdf, 377.5 kB. 377.5 kB 2024-01-25 09.39
C01.5 Annon.pdf Pdf, 68.9 kB. 68.9 kB 2024-01-25 09.40
C01.6 Digitalt samråd.pdf Pdf, 6.2 MB. 6.2 MB 2024-01-25 09.40
C01.7 Yttranden Myndigheter.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2024-01-25 09.40
C01.8 Yttranden allmänhet.pdf Pdf, 25.8 MB. 25.8 MB 2024-01-25 09.40
C01 Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 21.8 MB. 21.8 MB 2024-01-25 09.35
C02 Landskapsanalys.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2024-01-25 09.41
C03 Ljudimmissionsberäkning.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2024-01-25 09.41
C04 Skuggberäkningar.pdf Pdf, 267.7 kB. 267.7 kB 2024-01-25 09.41
C06 Synbarhetsanalys.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-01-25 09.41
C07a Naturvärdesinventering sekretessmaskat_Maskad.pdf Pdf, 20.9 MB. 20.9 MB 2024-01-25 09.41
C07b Naturvärdesinventering sekretessmaskat_Maskad.pdf Pdf, 14.9 MB. 14.9 MB 2024-01-25 09.42
C08 Fågelinventering SEKRETESS_Maskad.pdf Pdf, 8.7 MB. 8.7 MB 2024-01-25 09.48
C09a Fladdermusinventering.pdf Pdf, 10.5 MB. 10.5 MB 2024-01-25 09.49
C09b Fladdermusbedömning.pdf Pdf, 240.2 kB. 240.2 kB 2024-01-25 09.49
C10 Artskyddsutredning SEKRETESS_Maskad.pdf Pdf, 7.1 MB. 7.1 MB 2024-01-25 09.49
C11 Kulturmiljö.pdf Pdf, 51.5 MB. 51.5 MB 2024-01-25 09.49
C12 Geologisk skrivbordsstudie.pdf Pdf, 223.7 kB. 223.7 kB 2024-01-25 09.50
Kompl_Bil_7_Karta_flexzon.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2024-01-25 09.50
Kompl1_Bil_1_Sammanställning_över_åtaganden.pdf Pdf, 65 kB. 65 kB 2024-01-25 09.50
Kompl1_Bil_2_Beräkning_ekonomisk_säkerhet.pdf Pdf, 88.8 kB. 88.8 kB 2024-01-25 09.50
Kompl1_Bil_3_Kompletterande_skuggberäkningar.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2024-01-25 09.50
Kompl1_Bil_4_Teknisk_beskrivning_-komplettering.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2024-01-25 09.50
Kompl1_Bil_5_Kompletterande_ljudimmissionsberäkning.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2024-01-25 09.50
Kompl1_Följebrev.pdf Pdf, 53 kB. 53 kB 2024-01-25 09.50
Kompl1_Ärende_551-7547-2022_Komplettering.pdf Pdf, 247.9 kB. 247.9 kB 2024-01-25 09.51
Kompl2_Bilaga 1 Karta.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-01-25 09.51
Kompl2_Bilaga 2 Promemoria Ytbehov.pdf Pdf, 83.9 kB. 83.9 kB 2024-01-25 09.51
Kompl2_Ärende 551-7547-2022; Yttrande.pdf Pdf, 174.9 kB. 174.9 kB 2024-01-25 09.51
Kompl3_Bilaga_1_-_PM_kompletterande_vattenutredning.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2024-01-25 09.51
Kompl3_textmissiv.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2024-01-25 09.51
Kompl3_Ärende_551-7547-2022_Komplettering.pdf Pdf, 153.9 kB. 153.9 kB 2024-01-25 09.51

Om du vill starta, driva eller ändra vissa miljöfarliga verksamheter behöver du söka tillstånd eller göra en anmälan. Frågor av mindre omfattning kan hanteras av tillsynsmyndigheten. Större frågor som regleras i tillstånden behöver ansökas om hos prövningsmyndigheten. 

Miljöfarlig verksamhet delas in i olika typer av anläggningar

C-anläggningar

C-anläggningar är verksamheter som oftast har relativt liten miljöpåverkan. Exempel på C-anläggningar är mindre lantbruk, bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar ska anmälas till kommunen.

B-anläggningar

B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, täkter, vindkraftsanläggningar, stora lantbruk och många industrianläggningar. De tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

A-anläggningar

A-anläggningar är verksamheter som oftast har omfattande miljöpåverkan, till exempelpappersindustrier, stora energianläggningar och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

I miljöprövningsförordningen kan du läsa om din anläggning är en A, B- eller C-anläggning:

Miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats.

Exempel på tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet kan till exempel vara:

  • avfallsanläggningar, till exempel deponier
  • avloppsreningsverk
  • berg-, grus- och torvtäkter
  • biogasanläggningar
  • depåer
  • djurhållande lantbruk
  • hamnar
  • industrier, till exempel livsmedelsindustrier
  • medelstora förbränningsanläggningar
  • vindkraftsanläggningar.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen hanterar ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Det är sedan Miljöprövningsdelegationen som fattar beslut i ärendena.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet med tillstånd? Det är Länsstyrelsen som normalt har tillsyn över verksamheten, i vissa fall kan det vara kommunens miljönämnd.

Kopia på anmälan om miljöfarlig verksamhet

Om du som arbetar på kommunen får en anmälan om miljöfarlig verksamhet ska du skicka kopior av handlingarna till Länsstyrelsen. Du kan skicka in handlingarna via vår e-tjänst.

Avfall

Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport och dumpning av avfall och handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Vi ansvarar även för tillsyn av avfallshantering tillsammans med kommunerna.

Kemikalier och kemiska produkter

Ska du yrkesmässigt överlåta farliga kemiska produkter? Eller vill du hantera farliga kemiska produkter privat? Då kan du behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss