Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Uppsala läns miljö- och klimatråd

”Genom att bilda ett Miljö- och klimatråd på strategisk nivå är min förhoppning att vi ytterligare kan stärka vår samverkan så att vi står rustade att möta de utmaningar som följer av att vara ett län i stark tillväxt” – Göran Enander, tidigare Landshövding i Uppsala län.

Miljö- och klimatrådet bildades 2017. Rådet ska utgöra en arena för analys och samsyn kring länets miljöutmaningar och har i uppgift att identifiera strategiskt viktiga områden för regional samverkan. Genom dialog, idé- och erfarenhetsutbyte ska miljö- och klimatrådet verka för att konkreta åtgärder genomförs. Målsättningen är att tillsammans bidra till en miljömässigt hållbar utveckling i länet.

Rådet består av beslutsfattare för de deltagande organisationerna, landshövding Göran Enander är sammankallande.

Lista över samtliga rådsmedlemmar:

 • Länsstyrelsen i Uppsala län (sammankallande)
 • Region Uppsala
 • Uppsala universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Uppsala kommun
 • Knivsta kommun
 • Enköpings kommun
 • Heby kommun
 • Älvkarleby kommun
 • Tierps kommun
 • Östhammars kommun
 • Håbo kommun
 • Naturskyddsföreningen
 • Handelskammaren
 • Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS)
 • LRF Mälardalen
 • Upplands lokaltrafik
 • Energikontoret Mälardalen
 • Skogsstyrelsen
 • BioDriv Öst
 • Uppsala vatten och Avfall AB

Arbetsområden för Miljö- och klimatrådet

Ett antal länsövergripande miljö- och klimatfrågor har diskuterats och förankrats i Miljö- och klimatrådet. Till exempel:

Råd för social hållbarhet och krissamverkan

I Uppsala län finns även ett råd för social hållbarhet samt ett krissamverkansråd.

Råd för social hållbarhet Länk till annan webbplats.

Krissamverkansråd Länk till annan webbplats.

Rådet för social hållbarhet syftar till att skapa struktur och systematik i länets arbete för social hållbarhet. Det regionala krissamverkansrådet har en strategisk funktion och fungerar som en plattform för beslut, informationsutbyte och samordning inom krisberedskap och skydd mot olyckor.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss