Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Energi- och klimatomställning

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Här inkluderas även andra vägledningar och stöd som länsstyrelserna har tagit fram själva eller tillsammans med andra myndigheter/aktörer.

Visste du att industrin står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsyn Pdf, 820.4 kB.

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Broschyren innehåller:

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till:

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningar Länk till annan webbplats.

Vägledningen innehåller:

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till:

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Planera för hållbarhet – energiaspekter i fysisk planering Länk till annan webbplats.

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen, pdf Länk till annan webbplats.

Underlaget innehåller:

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Alla verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med el. För att förenkla för företag och andra verksamheter som vill bli mer energieffektiva har Länsstyrelserna i samarbete ned Energimyndigheten tagit fram en rad hjälpmedel inom projekten Nätverk för energieffektivisering och Incitament för energieffektivisering. På Energimyndighetens webbplats finns dessa stöd samlade:

Guide för energieffektiva företag, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Metodstöd för energieffektivisering, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Vägledning kring energitillsyn till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering inom bland annat det övergripande klimatarbetet och inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Effektiv energianvändning bidrar positivt till flera nationella miljömål och är en viktig del i arbetet med Agenda 2030.

Klimat- och energistrategi i Uppsala län

Klimat- och energistrategin för Uppsala län har uppdaterats i enlighet med de klimatmål som riksdagen har antagit och de långsiktiga energipolitiska målen. Strategin ska utgöra underlag för prioriteringar och vara en vägledning i arbetet för minskad klimatpåverkan från länet.

Strategiska principer pekas ut inom fyra prioriterade områden:

 • transporter och arbetsmaskiner
 • energi- och effektanvändning
 • ökad produktion av förnybar energi och tillvaratagande av spillvärme
 • den indirekta klimatpåverkan från konsumtion som flygresor, bygg- och anläggningsverksamhet m.m.

Klimat- och energistrategi Uppsala län - Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län Länk till annan webbplats.

De konkreta åtgärderna inom klimatområdet återfinns i länets åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan, som arbetats fram parallellt med denna strategi, samt aktörers egna handlingsplaner och program. Engagemang och samarbete är viktiga förutsättningar för minskad klimatpåverkan och ett hållbart samhälle.

Mer om åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan

Infrastrukturplan för förnybara drivmedel i Uppsala län

Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2018 i uppdrag att upprätta regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. I Uppsala län samverkade Läns­styrelsen och Region Uppsala i framtagandet av planen som publicerades i början av 2019. I och med att omvärlden snabbt förändras har planen aktualiserats rörande förslag på konkreta åtgärder samt stöd för fysisk planering hos länets kommuner och region Uppsala.

Transporter står för den största delen av utsläppen i Uppsala län och en del av de insatser som krävs för att minska utsläppen är att förbättra laddinfrastrukturen och möjligheten att tanka förnybara drivmedel. Länsstyrelsen har tillsammans med Region Uppsala gett BioDriv Öst i uppdrag att ta fram en plan för infrastrukturen för förnybara drivmedel i Uppsala län kan stärkas. Planen togs fram första gången 2018-2019 och uppdaterades 2022-2023. Målgruppen för rapporten är främst offentliga aktörer och rapporten ska

 • peka ut vilken etablering som behövs för att tillgängliggöra förnybara drivmedel på en tillfredsställande nivå över hela Uppsala län.​
 • ge vägledning vad gäller behov av antal tank- och laddstationer för olika förnybara drivmedel och lämplig lokalisering av dessa.'
 • beskriva vad länets aktörer behöver göra för att möjliggöra önskvärd infrastrukturutveckling.

Till 2030 behöver cirka 300 nya snabbladdpunkter etableras för lätta fordon , ett flertal laddplatser anpassade för tunga fordon tillkomma samt ett antal nya tankställen för bio- och vätgas. Rapporten ger förslag på möjliga platser för tillkommande bedömt infrastrukturbehov för varje kommun i länet.

Infrastrukturplanering för förnybara drivmedel i Uppsala län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss