Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Den som ska göra ändringar i ett byggnadsminne måste söka tillstånd från oss.

Vad är ett byggnadsminne?

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplats Länk till annan webbplats.

Sök tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Som fastighetsägare behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar som strider mot byggnadsminnets skyddsbestämmelser. Beroende på vad som gör just det byggnadsminnet särskilt värdefullt kan skyddsbestämmelserna vara mer eller mindre omfattande. Tillstånd kan behövas för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • ändra interiören eller den fasta inredningen
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde.

För att avgöra om det krävs tillstånd bör du alltid kontakta oss för samråd i ett tidigt skede inför planerade ändringar eller underhåll.

Ansök om tillstånd

Av ansökan ska det tydligt framgå

 • vad du söker tillstånd till och varför
 • vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra, och hur de ska göras.

Det kan även krävas

 • ett åtgärdsprogram, ibland med fackmässigt gjorda ritningar
 • ett antikvariskt utlåtande.

Kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan så kan vi stämma av att ansökan är komplett och tydlig.

Så här ansöker du

 1. Fyll i blanketten Ansökan om tillstånd till ändring av byggnadsminne Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka ifylld blankett till: uppsala@lansstyrelsen.se

  Eller till:
  Länsstyrelsen Uppsala län
  751 86 Uppsala

Sök byggnadsvårdsbidrag

Om du äger eller förvaltar ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda det eller göra det mer tillgängligt.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsen beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvarisk expert ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariska experten är att

 • följa arbetet, samt delta i byggmöten och besiktningar
 • bistå med antikvariska råd och lämna detaljanvisningar
 • dokumentera genomförda åtgärder och byggnadshistoriska iakttagelser
 • uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov kontakta Länsstyrelsen
 • efter avslutat arbete sammanställa en antikvarisk rapport.

Val av antikvarisk expert och godkännande

Det är du som söker tillstånd eller bidrag som ska utse vilken antikvarisk expert du vill ska följa arbetet. Länsstyrelsen ska godkänna ditt val av antikvarisk expert innan ni får påbörja arbetet. Du som byggherre ska se till att den antikvariska experten får tillgång till länsstyrelsens beslut med eventuella arbetshandlingar.

Vem kan anlitas som antikvarisk expert?

Grundläggande krav är att experten har lämplig utbildning och praktisk erfarenhet. En antikvarisk expert ska självständigt kunna tolka, analysera och värdera samt redogöra för hur kulturhistoriska värden påverkas vid ändringar av byggnadsverk, kyrkogård eller parkanläggning. Relevant utbildning för en antikvarisk expert är till exempel byggnadsantikvarisk högskoleutbildning eller arkitekt- eller ingenjörsutbildning som byggts på med kunskaper om restaurering eller motsvarande erfarenhet. I vissa fall fordras trädgårdshistorisk kompetens, konservatorsutbildning eller annan specialistkompetens. Om det uppstår oklarheter om vilken kompetens som krävs vid antikvarisk medverkan, kontakta länsstyrelsen.

Riksantikvarieämbetets vägledning om antikvarisk medverkan

Första byggmöte och slutintyg

Minst en vecka innan arbetet påbörjas ska den antikvariska experten kallas till byggmöte. Experten ska medverka vid samtliga byggmöten. Vid byggmöten ska avstämning av det löpande arbetet ske mot villkoren i beslutet. Byggmötesprotokoll ska kontinuerligt sändas in till länsstyrelsen. När arbetet är genomfört ska den antikvariska experten fylla i bifogat intyg att åtgärderna följer beslutet. Länsstyrelsen slutbesiktigar sedan åtgärderna genom besök på plats eller via det insända materialet från den antikvariska experten.

Skriva en rapport

Antikvarisk expert ska senast två månader efter slutfört arbete upprätta en rapport med beskrivning och fotografier före, under och efter genomförandet, och skicka till länsstyrelsen.

Kostnader betalas av sökanden

Kostnaden för antikvarisk medverkan ska betalas av den sökande. I bidragsärenden kan länsstyrelsen ofta lämna bidrag för hela eller delar av kostnaden för den antikvariska experten.

Föreslå ett byggnadsminne

Av alla byggnader med höga kulturhistoriska värden är det bara ett fåtal som kan skyddas som byggnadsminnen.

Om du har ett förslag om en byggnad eller miljö som du tycker ska bli byggnadsminne är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge information om hur en byggnadsminnesförklaring går till och vilket underlagsmaterial du behöver skicka in.

K-märkta hus

K-märkning är ett samlingsbegrepp som ibland används om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vad som avses är ofta olika typer av skydd som finns i gällande detaljplaner. För frågor om K-märkta byggnader som inte omfattas av kulturmiljölagen eller miljöbalken ska ni vända er till respektive kommun.

I Länsstyrelsens webbkarta kan du bland annat se kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som är utpekad med skydds- eller varsamhetsbestämmelser i kommuanala detaljplaner. Observera att objekt kan saknas i denna karta. Det är kommunernas detaljplaner som gäller.

Länsstyrelsens webbkarta med kulturmärkta objekt i detaljplaner Länk till annan webbplats.

Länets byggnadsminnen

I Uppsala län finns 69 byggnadsminnen som är skyddade enligt kulturmiljölagen (KML).

Nedan finns byggnadsminnena listade kommunvis.

 1. Ekolsunds slott Ekolsunds slott med anor från medeltiden har ägts av släkter som Blå, Oxenstierna och Tott. Under det sena 1700-talet var det ett av

 2. Ekolsunds värdshus Vid den gamla landsvägen mellan Enköping och Stockholm och nära Hjälstavikens sund ligger Ekolsunds värdshus. På 1700-talet kunde

 3. Gryta majorsboställe Gryta majorsboställe berättar historien om indelningsverket i Sverige. Soldattorp finns det gott om. Men att de större mer

 4. Grönsöö slott Grönsöö slott byggdes omkring 1610 av Gustav II Adolfs lärare, sedermera riksrådet Johan Skytte. Hela anläggningen med dess interiörer

 5. Härnevi kvarn Redan år 1481 omtalas en kvarn i Härnevi. Under 1600-talets slut fanns det sju kvarnar i Härnevi socknen, varav fyra låg i Stora Härnevi

 6. Kvekgården Kvekgården utgör en av länets bäst bevarade äldre gårdar som fortfarande ligger kvar på ursprunglig plats. Kvekgården var en del av radbyn

 7. Salnecke slott Salnecke slott ligger längs en mycket gammal vägsträckning med förhistoriska anor. Den första kända ägaren av Salnecke var lagman Karl

 8. Utö hus Utö hus är ett av Sveriges bäst bevarade medeltida stenhus. Byggnaden är en senmedeltida så kallad enkelhusborg, det vill säga en borg där den

 9. Veckholms gamla prästgård Veckholms gamla prästgård ligger ca två mil sydost om Enköping. Trakten är rik på kulturminnen med Veckholms medeltida kyrka

I Uppsala län finns även 19 statliga byggnadsminnen. Det är Riksantikvarieämbetet som ansvarar för de statliga byggnadsminnena.

Nedan finns de statliga byggnadsminnena listade kommunvis. Länkarna för varje byggnadsminne leder till information i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000