Polacksbacken

Platsen har en lång historia som ett militärt övningsområde. Regementena samlades på Polacksbacken för mönstringar och årliga övningsveckor.

Polacksbacken ligger strax söder om Uppsala centrum, längs Dag Hammarskjölds väg. Området har genom århundradena haft stor militärhistorisk betydelse. Från 1600-talet och fram till 1800-talets slut var området exercisfält främst för Upplands regemente och delar av Livregementet till häst.

Regementstidens Uppsala

Regementena samlades på Polacksbacken för mönstringar och årliga övningsveckor. Dessemellan bodde soldaterna på sina torp och befälen på sina boställen. Därmed fanns det från början inget större behov av permanent bebyggelse på platsen. Mot slutet av 1800-talet utökades övningstiden. Efter att indelningsverket avskaffades år 1901 och den allmänna värnplikten infördes byggdes kaserner för manskapen.

Om indelningsverket, på webbplatsen Centrala soldatregistret Länk till annan webbplats.

I byggnadsminnet ingår nio byggnader: tre stora kasernbyggnader (byggnad nr 1–3), kanslihus (byggnad nr 4), gymnastikbyggnad (byggnad nr 5), matinrättning (nr 6), förrådsbyggnad (byggnad nr 25), kokhus (byggnad nr 50) och södra lägerhyddan (byggnad nr 63). Området angränsar i norr till byggnadsminnet Uppsala hälsobrunn och Eklundshof som även det har tillhört regementsområdet. Här finns en karta med byggnadernas placering på området.

Ett flertal förband och militärutbildningar har varit lokaliserade till Polacksbacken. Men de verksamheter som främst har präglat platsen är Upplands infanteriregemente (I 8), mellan åren 1912 och 1957, och Signalregementet (S 1) från 1957. Signalregementet blev 1974 samorganiserat med Uppsala-Västerås försvarsområdesstab (Fo-stab) till ett försvarsområdesregemente (Fo-regemente) med namnet Upplands regemente samt Uppsala och Västmanlands försvarsområden (S 1/Fo 47/48). 1982 började militären lämna Polacksbacken för att flytta till Enköping. Lokalerna har sedan övertagits av Uppsala universitet.

Byggnaderna på Polacksbacken

Den äldsta byggnaden på området är kokhuset (nr 50) som uppfördes 1877. Kokhuset består av en kvadratisk byggnad runt en pannmur. Köket försågs ganska snart med ett ångkök, där maten kokades med ånga som leddes in till köket från en särskild ångkammare. Därmed gjorde det moderna ”storköket” entré. Från 1894 finns en förrådsbyggnad (nr 25) i timmer. Tidigare användes den som arrest. Huset flyttades till sin nuvarande plats år 1981. Den södra lägerhyddan (nr 63) uppfördes 1903 efter ritningar av arkitekten Erik Josephson (1864–1929) som ritat åtskilliga av de svenska regementenas kasernbyggnader under tidigt 1900-tal. Huset är byggt av trä och var från början en av tre lägerhyddor, vilka fungerade som provisoriska logementsbyggnader. De tre stora kasernerna (nr 13), kanslihuset (nr 4), gymnastikbyggnaden (nr 5) och matinrättningen (nr 6) är uppförda 1909–1912.

Kasernbyggnaderna är ritade av arkitekten Victor Bodin (1860–1937), verksam vid kasernbyggnadsnämndens eget ritkontor. Han hade att rätta sig efter den fyravånings typkasern, som riksdagen fastställt. Bodin tillät sig vissa avvikelser från typritningarna när han ritade Polacksbacken. Kasernerna är byggda i tegel och putsade i ljust rött med sockelvåning i gult.

Erik Josephson (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats.

Varför är Polacksbacken byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Polacksbacken handlar det framför allt om att:

  • Polacksbackens kasernbyggnader är representativa, välgjorda och till exteriören välbevarade exempel på sin tids kasernarkitektur.
  • Arresten, kokhuset och södra lägerhyddan är bevarade exempel på respektive byggnadstyp.
  • Genom anläggningens monumentala disposition och områdets väl bevarade öppna ytor förmedlar Polacksbaken alltjämt en bild av en militär anläggning med kaserngård och exercisfält.
  • Polacksbacken har genom århundradena varit av stor militärhistorisk betydelse och erinrar om en numera svunnen värnpliktsepok i både landets och staden Uppsalas historia.
  • Många har gjort värnplikten här och har alltjämt personliga minnen av tiden då Polacksbacken var militärt område.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Polacksbacken, Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken:
Byggt: 1844–1853
Arkitekt:  Bland andra Victor Bodin och Erik Josephson
Ägare: Hemsö Kronåsen AB, Akademiska Hus AB
Skyddsår:
1935, 2010
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss