Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Anmäl ditt företag genom att skicka in en intresseanmälan. Den behöver sedan förnyas varje år. Företaget ansvarar för att informationen i anmälan hålls uppdaterad, exempelvis om kompetensen inom företaget förändras.

Skicka anmälan till: uppsala@lansstyrelsen.se

Eller med vanlig post till:
Länsstyrelsen Uppsala län
751 86 Uppsala

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen inleder ett anbudsförfarande om

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län har antagit ett arkeologiskt handlingsprogram, med en ambitiös målsättning att låta uppdragsarkeologins resultat ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Handlingsprogrammet ligger till grund för de vetenskapliga frågeställningarna vid länsstyrelsens beställningar av arkeologiska undersökningar.

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi - syfte och inriktning för Arkeologi i Uppsala län

Förutom den strategiska programtexten med syfte och inriktning, består handlingsprogrammet av fyra regionala kunskapsöversikter:

Stenålder i Uppsala län

Brons- och järnålder i Uppsala län

Medeltid i Uppsala län

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län

Dessutom finns studier över:

Uppdragsarkeologins målgrupper

Uppdrag historieskrivning - en analys av arkeologiska resultats påverkan på historieskrivningen     

Kontakt