Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till oss.

Gör en intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan för ditt företag via vår e-tjänst. Du kan anmäla intresse för flera län. Tänk på att ditt företags intresseanmälan behöver förnyas varje år. Om förutsättningarna inom ditt företag ändras behöver anmälan justeras eller kompletteras.

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Vi inleder ett anbudsförfarande om:

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande.

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Inbjudan till att lämna anbud för arkeologisk undersökning

Länsstyrelsen i Uppsala län har för avsikt att fatta beslut om arkeologisk undersökning av fornlämning L1943:2975, inom fastigheterna Stenvreten 5:4 och Stenvreten 5:65, Enköpings kommun, Uppsala län. Den arkeologiska undersökningen kommer att genomföras som en upphandling enligt kulturmiljölagen.

  • Åtgärden utförs inför byggnation inom industriområde.
  • Fornlämningen består av ett grav- och boplatsområde daterat till bronsålder och äldre järnålder.
  • Den arkeologiska undersökningen ska utföras under första halvåret 2025.

Ladda ned förfrågningsunderlaget, kostnadsberäkningen och undersökningsplanen Zip, 1.5 MB. (zip-fil)

Anbud

Anbuden ska senast fredagen den 29 augusti år 2024 ha inkommit till:

Länsstyrelsen i Uppsala län
Registrator
751 86 Uppsala

Länsstyrelsen har för avsikt att avsluta utvärderingen av anbuden och fatta beslut preliminärt under vecka 40, år 2024.

Frågor om anbuden

Frågor med anledning av anbudsförfrågan ska senast måndag den 19 augusti 2024 ställas per e-post till: urban.mattsson@lansstyrelsen.se.

E-posten ska rubriceras ”Fråga gällande anbud Arkeologisk undersökning Stenvreten diarienummer 431-3912-2023”. Frågor och svar offentliggörs på Länsstyrelsens webbplats.

Fråga: Frågor publiceras här.

Svar: Svar publiceras här.

Inbjudan till att lämna anbud för arkeologisk undersökning

Länsstyrelsen i Uppsala län har för avsikt att fatta beslut om arkeologisk undersökning av fornlämning L1940:9242, inom fastigheterna Årsta 11:29, Uppsala kommun, Uppsala län. Den arkeologiska undersökningen kommer att genomföras som en upphandling enligt kulturmiljölagen.

  • Åtgärden utförs inför byggnation av LSS-boende
  • Fornlämningen består av ett boplatsområde daterat till järnålder, medeltid och modern tid
  • Den arkeologiska undersökningen ska utföras under år 2024.

Ladda ned förfrågningsunderlaget, kostnadsberäkningen och undersökningsplanen Zip, 4.1 MB. (zip-fil)

Anbud

Anbuden ska senast fredagen den 28 juni år 2024 ha inkommit till:

Länsstyrelsen i Uppsala län
Registrator
751 86 Uppsala

Länsstyrelsen har för avsikt att avsluta utvärderingen av anbuden och fatta beslut preliminärt under vecka 28, år 2024.

Frågor om anbuden

Frågor med anledning av anbudsförfrågan ska senast måndag den 21 juni 2024 ställas per e-post till: ulf.fransson@lansstyrelsen.se

E-posten ska rubriceras ”Fråga gällande anbud Arkeologisk undersökning Slavsta gamla bytomt diarienummer 431-1013-2022”. Frågor och svar offentliggörs på Länsstyrelsens webbplats.

Fråga: Frågor publiceras här.

Svar: Svar publiceras här.

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län har antagit ett arkeologiskt handlingsprogram, med en ambitiös målsättning att låta uppdragsarkeologins resultat ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Handlingsprogrammet ligger till grund för de vetenskapliga frågeställningarna vid länsstyrelsens beställningar av arkeologiska undersökningar.

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi - syfte och inriktning för Arkeologi i Uppsala län Länk till annan webbplats.

Förutom den strategiska programtexten med syfte och inriktning, består handlingsprogrammet av fyra regionala kunskapsöversikter:

Stenålder i Uppsala län Länk till annan webbplats.

Brons- och järnålder i Uppsala län Länk till annan webbplats.

Medeltid i Uppsala län Länk till annan webbplats.

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län Länk till annan webbplats.

Dessutom finns studier över:

Uppdragsarkeologins målgrupper Länk till annan webbplats.

Uppdrag historieskrivning - en analys av arkeologiska resultats påverkan på historieskrivningen Länk till annan webbplats.     

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Arkeologer (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss