Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kvarteret Munken

Sedan 1800-talet har universitetet kraftigt expanderat. Verksamheten har vuxit och det har också behovet av nya byggnader och lokaler. Kvarteret Kemikum är ett tidigt exempel på hur universitetet gradvis har flyttat ut ur sina lokaler i stadskärnan.

Fram till sent 1880-tal har universitetet hållit sig inom stadens centrum och många byggnader har fått ett välexponerat läge, som exempelvis kvarteret Munken med sitt läge vid Fyrisån och Islandsbron. Den första institutionsbyggnaden uppfördes 1753. Kvarteret byggdes ut under 1800-talet och hör tillsammans med Gustavianum, Linnéträdgården och ytterligare byggnader runt domkyrkan till universitetets äldsta miljöer. På medeltiden låg ett kloster och flera trädgårdar i området, därav namnen Munkgatan och Trädgårdsgatan. 1975–2000 var kvarteret Munken hemvist för den psykologiska institutionen.

Laboratorium Chemicum (byggnad nr 3)

Kvarterets första universitetsbyggnad var Laboratorium Chemicum, som år 1753 uppfördes som laboratorium och bostad åt professorn i kemi, mineralogi, metallurgi och farmaci vid Uppsala universitet, Johan Gottschalk Wallerius (1709–1785). Byggnaden är en av Uppsalas tre äldsta universitetsbyggnader. De andra två är Gustavianum och Linnéträdgårdens orangeri. År 1766 eldhärjades huset men reparerades. I samband med reparationen byggdes huset på med en våning efter ritningar av Carl Johan Cronstedt.

Två kända kemister har arbetat här, apotekaren och kemisten Carl Wilhelm Scheele (1742–1786) och professorn i kemi Torbern Bergman (1735–1786). År 1859 flyttade den kemiska institutionen till nya lokaler i Kemicum (numera Philologicum), vid Engelska parken. 1866 flyttade Berlingska boktryckeriet in, även kallat Akademiska boktryckeriet. Tryckeriet fanns kvar på platsen till 1917.

Lokalerna har senare använts för undervisning och forskning för olika institutioner såsom till exempel Hygieniska-bakteriologiska institutionen, Rasbiologiska institutionen, Hydrologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Carl Wilhelm Scheele (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats.

Kemins historia i Uppsala (Kemisamfundet) Länk till annan webbplats.

Före detta Anatomicum (byggnad nr 1)

Under 1800-talet utvecklades läkarvetenskapen och behovet av större och modernare lokaler växte. När risken blev uppenbar att läkarutbildningen kunde komma att flyttas till Stockholm och det nya Karolinska Institutet så uppfördes Anatomicum år 1850 (byggnadens mittpartiet, mellan flyglarna). Byggnadens planritningar utfördes av professorn i anatomi, fysiologi och medicinallagfarenhet Fredrik Emil Sundevall (1811–1881). Fasadritningarna gjordes under medverkan av kronprins Karl (senare Karl XV) som då var universitetskansler. Byggnaden rymde, förutom en föreläsningssal, två dissektionsrum och två rum för de anatomiska samlingarna. Här fanns även arbetsrum och bostäder.

Antalet studenter ökade kraftigt under 1800-talet. På 1870-talet hade institutionen fyra gånger fler studenter än när huset byggdes. På 1880-talet byggdes Anatomicum till med en våning. Samtidigt tillkom en byggnad i norr med föreläsningssal, samt de två flyglarna med trappstegsgavlar mot ån respektive mot slottet, efter ritningar av arkitekt Carl August Kihlberg. I flygeln längs Västra Ågatan inreddes en ny dissektionssal. En inskrift på väggen uppmanar, i svensk översättning: ”Var och en som verkligen vill tillägna sig den medicinska vetenskapen bör göra detta under ledning av följande ting: natur, lärdom, rena och oskyldiga seder, en plats lämplig för studier och flit.” (Hippokrates)

Före detta Patologen (byggnad nr 4)

År 1867 uppfördes patologiska och fysiologiska institutionen, enligt ritningar från år 1864 av Kungliga Överintendentsämbetet. Under 1890-talet byggdes institutionen ut mot öster – mot ån och med en förbindelsegång som knöt samman de båda byggnaderna. Institutionsbyggnaden rymde efter år 1894 endast patologen. Sedan dess har huset upplåtits till ämnen som teoretisk fysik med mekanik, därefter psykologi och sist kulturantropologi och religionsvetenskap.

Före detta Histologen (byggnad nr 2)

En av byggnaderna inom byggnadsminnet kvarteret Munken är före detta Histologen som uppfördes 1932, efter byggnadsingenjör Simon Lindsjös ritningar. Tidigare hade histologiska institutionen haft utrymmen i övervåningen på Anatomiska institutionens flygelbyggnad mot Trädgårdsgatan. På 1970-talet flyttade Anatomiska institutionen och Histologen till Biomedicinskt Centrum (BMC) på Artillerigärdet. År 1980 döptes Histologiinstitutionen om till Institutionen för medicinsk cellbiologi.

Övriga byggnader

I kvarteret finns också ett gravkapell uppfört 1896 efter ritningar av Uppsalas förste stadsarkitekt Carl Axel Ekholm. Gravkapellet tillsammans med likboden (byggnad nr 5) är intimt sammankopplade med institutionsbyggnaderna och minner om den anatomi­undervisning som bedrevs här under 1800-talets senare del. I formspråket påminner kapellet om det kapell Carl Axel Ekholm ritade för Gamla kyrkogården 1883–1883.

Varför är Kvarteret Munken byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Kvarteret Munken handlar det framför allt om att:

  • Byggnaderna i kvarteret Munken visar olika byggnadsstilar från 1750-talets rokoko till 1930-talets funkis.
  •  Kvarteret Munken visar en helhetsmiljö och dess förändringar under 200 år, vilket ger en kontinuitet och ett historiskt sammanhang.
  • Kvarteret Munken utgör tillsammans med Gustavianum, Linnéträdgården och ytterligare byggnader runt domkyrkan viktiga delar av Uppsala universitets äldsta miljöer.
  • Kvarterets samtliga byggnader inklusive likboden och kapellet är uppförda för universitetets behov och utgör således en genuin universitetsmiljö med stort kultur-, utbildnings- och vetenskapshistoriskt intresse.
  • Kvarteret Munken minner om den svenska medicinska forskningens och utbildningens historia under 200 år.
  • Laboratorium Chemicum är intimt förknippad med apotekaren och kemisten Carl Wilhelm Scheele (1742–1786) och professorn i kemi Torbern Bergman (1735–1786), båda av lokalt, nationellt och internationellt intresse. I Laboratorium Chemicum har betydande upptäckter inom kemin gjorts.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Kvarteret Munken ligger mellan gatorna Västra Ågatan, Munkgatan och Trädgårdsgatan
Kommun: Uppsala
Ägare: Uppsala Akademiförvaltning
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Laboratorium Chemicum

Byggt: 1753
Arkitekt: Carl Johan Cronstedt (ombyggnad 1766)
Skyddsår: 1946, 2010

Före detta Anatomicum

Byggt: 1850, tillbyggd under 1880-talet.
Arkitekt: Fredrik Emil Sundevall och kronprins Karl (sedermera Karl XV)
Skyddsår: 1993, 2010

Före detta Patologiska institutionen

Byggt: 1867 utbyggd mot öster 1896
Arkitekt: Kungliga Överintendentsämbetet
Skyddsår: 1993, 2010

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 850.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss