Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Härnevi kvarn

Redan år 1481 omtalas en kvarn i Härnevi. Under 1600-talets slut fanns det sju kvarnar i Härnevi socknen, varav fyra låg i Stora Härnevi.

Härnevi socken är skriftligt belagd första gången år 1302. Byn Stora Härnevi kan ha sina rötter i förhistorisk tid att döma av de närbelägna gravfälten. För socknens utveckling har den intensiva kvarndriften i Örsundaån haft stor betydelse. Antalet kvarnar i Härnevi socken utökades något under 1700-talet, medan 1800-talet medförde sammanslagningar och de första nedläggningarna.

1864 års kvarnbyggnad

Härnevi kvarn stod färdig att tas i bruk 1864. Den ersatte då fem mindre kvarnar vid närbelägna fall. Rester efter dessa finns bevarade idag. Även två mjölnarbostäder står kvar, det äldre bostadshuset (hus 5) är ett av dessa. Kvarnens byggherre var konstmästaren vid Sala silvergruva G W Schröder. Exteriören är i stort sett oförändrad sedan tillkomsttiden. Ett ångmaskinhus har tillbyggts vid den södra fasaden och ett turbinhus mot ån. Driften vid kvarnen lades ned år 1988, men den tekniska utrustningen från början av 1920-talet fram till 1967 finns kvar.

Nedströms kvarnen finns en 70 meter lång uthuslänga med kvarnstall, svinhus och ladugård. Mitt emot kvarnen på norra stranden ligger en såg med tillhörande brädhus, vilka uppfördes 1932.

Övriga byggnader

I anslutning till kvarnen ligger två bostadshus med ekonomibyggnader. Det äldre bostadshuset, som uppförts i slutet av 1700-talet, var mjölnarbostad till en av de äldre kvarnarna. Det nyare bostadshuset, ekonomibyggnaderna, vedbod, hönshus och dass uppfördes under första delen av 1900-talet. Strax söder om kvarnen ligger en välbevarad timrad magasinsbyggnad, enligt traditionen uppfört som sockenmagasin på 1700-talet och flyttat från kyrkan under senare delen av 1860-talet.

Varför är Härnevi kvarn byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Härnevi kvarn handlar det framför allt om att:

  • Härnevi kvarn är en i det närmaste komplett bevarad miljö med industri- och bostadsbebyggelse och tillhörande trädgård och utgör med den bevarade tekniska utrustningen ett dokument över en småskalig landsbygdsindustri under 1900-talets förra hälft.  
  • Anläggningen i sin helhet förmedlar tidigare levnadsvillkor på ett mycket tydligt och pedagogiskt sätt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss