Gryta majorsboställe

Gryta majorsboställe berättar historien om indelningsverket i Sverige. Soldattorp finns det gott om. Men att de större mer herrgårdsliknande anläggningar som uppförds för de högre befälspersonerna har bevarats är mer sällsynt.

Gryta majorsboställe ligger på platsen för det tidigare säteriet Grytaby gård, vid Gryta kyrka, cirka två mil nordost om Enköping. I byggnadsminnet ingår majorsbostället som idag är gårdens huvudbyggnad, en flygel, ett brygghus, ett garage och trädgården.

Liksom andra militära boställen har Gryta majorsboställe sitt ursprung i en vanlig bondgård. Under medeltiden fanns här en by med fyra gårdar. I början av 1500-talet kom hela byn i kronans ägo och kom så småningom, i likhet med så många andra byar i Mälardalen att doneras till en adelsman. 1612 slogs gårdarna samman till ett säteri under Rickard Isaksson Rosencrantz ägo. Säteriet stannade i familjen fram till reduktionen på 1680-talet då det drogs in och avdelades till majorsboställe vid livregementet till häst.

Den nuvarande byggnaden

Vid reduktionen fanns en smärre herrgårdsanläggning på gården vars huvudbyggnad redan på 1690-talet ansågs vara sliten och i dåligt skick. 1724 utdömdes bostaden men först vid mitten av 1780-talet kom den att ersättas av en ny byggnad uppförd i sten. Huset byggdes efter arkitekt Carl Hårlemans mönsterritningar för majorsboställen av år 1752. Hårlemans mönsterritningar följde i stort tidens herrgårdsideal, ett tvåvåningshus i sten under brutet tak. I byggnadens bottenvåning ligger ekonomi- och bostadsutrymmen och en trappa upp festvåningen med en stor sal. Mönsterritningarna kom inte helt att följas vid uppförandet av Gryta majorsboställe. Proportionerna förändrades något. Istället för fyra fönster på långsidan fick byggnaden fem och en centralt placerad port istället för två ingångar.

Indelningsverket

Karl XI omorganiserade den svenska krigsmakten i början av 1680-talet och skapade det som kom att kallas det yngre indelningsverket eller enbart indelningsverket. Indelningsverket innebar att en eller flera gårdar bildade rusthåll och rotar med uppgift att förse en ryttare, soldat eller båtsman med lön och bostad. Indelningsverket var ett sätt att finansiera personalen inom svenska staten och försvaret. Storleken på bostället och förtjänsterna var beroende av innehavarens militära grad. Soldater och båtsmän fick hålla tillgodo med ett torp medan högre befäl erbjöds ett mer ståndsmässigt boende, som det i Gryta. Utöver bostället med dess avkastning bestod befälspersonens lön av förtjänster från skatte- och kronojordar. De militära boställena avvecklades från år 1878. År 1901 ersattes indelningsverket med allmän värnplikt. I dag är gården i privat ägo.

Indelningsverket, Wikipedia Länk till annan webbplats.

Varför är Gryta majorsboställe byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Gryta majorsboställe handlar det framför allt om att:

  • Gryta majorsboställe med dess välbevarade exteriör har ett stort arkitektur- och militärhistoriskt värde, då det förmodligen är den enda bevarade tvåvåningsbyggnaden i sten enligt 1752 års boställesförordning för indelningsverket.
  • Gryta majorsboställe är ett exempel på slottsarkitekten och överintendenten Carl Hårlemans mångsidiga produktion.
  • Gården utgör som helhet en välbevarad miljö med en ålderdomlig karaktär.
  • Gryta majorsboställe berättar om den svenska centralmaktens kungastyrda byråkratisering och det system, indelningsverket, som under mer än två hundra år var ryggraden i landets krigsmakt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Nordost om Örsundsbro, invid Gryta kyrka
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Byggt: Under 1600- och 1700-talen
Arkitekt Byggt efter Carl Hårlemans mönsterritningar
Ägare: Privat ägo
Skyddsår: 1991
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 739.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss