Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lena gamla sockenstuga

Lena sockenstuga intill Lena kyrka, knappt två mil norr om Uppsala, stod klar år 1733. Den är en av landets äldsta bevarade sockenstugor.

Sockenstugan är uppförd i en våning, byggd i timmer och har ett högt valmat tak. Huset var från början uppdelat i två helt skilda avdelningar. Den södra delen bestod av ett stort rum, som användes vid sockenstämmorna. Den norra delen innehöll ett rum och kök och fungerade som socknens fattigstuga.

Sockenindelningen

Landets indelning i socknar, de minsta kyrkliga territoriella enheterna, härstammar från medeltiden. I Mellansverige skedde indelningen troligen 1150-1250. Sockenstämman var sockenbornas möte under prästens ledning och har sannolikt även den medeltida anor. Till sockenstämmans äldsta uppgifter hörde skötseln av kyrka och prästgård, men med tiden utökades dess verksamhet till att exempelvis omfatta fattigvårds- och skolfrågor. Det var vanligt att sockenstugan, som i Lena, inte bara inrymde lokaler för sockenstämmans sammankomster utan även fattigstuga. Sockenindelningen låg till grund för införandet av kommuner enligt 1862 års kommunallag, och sockenstämman förvandlades då till kommunalstämma. Den ordningen upphörde i och med 1952 års kommunindelningsreform.

Förändringar

Lena sockenstuga har bevarats relativt väl, men genomgått en del små förändringar. Under 1800-talet brädfodrades utsidan och nya dörrar sattes in. De två dörröppningarna på östra långsidan, liksom husets fönster, förstorades under samma tid. År 1958 återfick entrédörrarna sin ursprungliga form vid en genomgripande renovering. Den stora salen utvidgades mot norr och fattigstugans rumsvolym reducerades i motsvarande omfattning. I den gamla fattigstugan inreddes kök och toaletter.

Genom åren har det förutom fattigstuga och sockenstämma, sedermera kommunalstämma, inrymts flera andra verksamheter i huset. Under 1900-talet har det bland annat varit tillfällig pastorsexpedition en tid och fungerat som skolbyggnad i några år. Sockenstugan används än idag för kyrkliga ändamål.

Lena sockenstuga har utnyttjats för en rad olika ändamål och har spelat en stor roll för trakten. Byggnaden har ett egenartat utseende med sitt branta tak och en i övrigt välbevarad exteriör.

Sockenstugan har ett stort kulturhistoriskt värde och representerar, trots förändringar under senare tider, den byggnadstradition som fanns i Uppland under första hälften av 1700-talet.

Varför är Lena gamla sockenstuga byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Lena gamla sockenstuga handlar det framför allt om att:

  • Byggnaden är trots 1800-talets panel och fönsterstorlek, ett välbevarat exempel på den uppländska byggnadstraditionen under 1700-talets första hälft.
  • Sockenstugan utgör en väsentlig del av kulturmiljön närmast kyrkan.
  • Sockenstugan har ett stort kulturhistoriskt värde som påminnelse om en medeltida territoriell indelning och en erinran om den ordning som gällde för skol- och fattigvård på landsbygden före kommunreformen tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Vattholma
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Byggt: Början av 1700-talet
Ägare: Vattholma pastorat
Skyddsår: 1975
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 460 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss