Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Kontakta Länsstyrelsen om du:

 • planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
 • har hittat ett fornfynd
 • vill använda en metallsökare
 • upptäcker en skada på en fornlämning
 • vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök innehåller information om alla i nuläget kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Fornsök Länk till annan webbplats.

Sök tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning

Du behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Till exempel om du ska:

 • bygga ett hus
 • anlägga en väg
 • gräva ned en kabel
 • anlägga en plantering.

I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Vår utgångspunkt är att fornlämningar ska bevaras, men vi kan i vissa fall ge tillstånd till ett ingrepp.

Vad säger kulturmiljölagen om fornlämningar?

Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att:

 • rubba
 • ta bort
 • gräva ut
 • täcka över
 • ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Ansök om tillstånd

Fyll i blanketten och skicka in din ansökan i god tid innan det planerade arbetet är tänkt att starta. En ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • vilket arbete du planerar
 • hur stort markområde som kommer att påverkas (exempel: 10 x 20 meter stort och 1,0 meter djupt)
 • vem som är fastighetsägare
 • fastighetsbeteckning.

Du behöver också bifoga en översiktskarta och en detaljerad karta som visar vilket markområde som påverkas. Kartorna kan du göra med hjälp av Länsstyrelsens karttjänst.

Skicka din ansökan till: uppsala@lansstyrelsen.se

Eller med vanlig post till:
Länsstyrelsen Uppsala län
751 86 Uppsala

Observera att du behöver tillstånd från markägaren för att kunna gräva på mark som inte är din egen, och du kan behöva andra tillstånd och dispenser innan du kan göra arbete i naturen.

Aktiviteter och ingrepp i naturen

När ansökan har kommit in till länsstyrelsen, granskar vi materialet och återkommer eventuellt till den sökande för justeringar. I annat fall skrivs tillstånd på befintligt underlag. Om en fornlämning berörs av grävning eller annan form av markpåverkan, kan Länsstyrelsen komma att kräva att arbetet övervakas av arkeologer. Övervakningen betalas i så fall av den sökande.

Ska du dra fiberkabel eller göra andra smala kabelschakt?

Ska du schakta, plöja eller kedjegräva ner en kabel och vill undvika fornlämningar, tillståndsprövning och kostnader för arkeologisk medverkan? Om kabeln förläggs enligt följande råd och anvisningar, samt om schaktet inte är bredare än cirka 0,7 meter, bedömer Länsstyrelsen i Uppsala län att arbetet kan genomföras utan tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen.

 • Undvik fornlämningar och deras skyddsområde (se nedan, Skyddsavstånd).
 • Om du måste lägga kabeln närmare än skyddsavståndet, eller placera skarvskåp närmare än 30 meter från fornlämningar, är ingreppet tillståndspliktigt enligt 2 kapitlet kulturmiljölagen (KML). Kontakta i så fall länsstyrelsen och använd ansökningsblanketten tillstånd till ingrepp i eller invid fornlämning. Fyll i blanketten med din kontaktinformation samt de fornlämningar som hamnar inom de angivna skyddsavstånden.

 • Milstolpe, väghållningssten: 10 meter
 • Hällristning: 10 meter (utanför häll/berg)
 • Runsten: 10 meter
 • Stensträng: 10 meter
 • Skärvstenshög: 30 meter
 • Husgrund: 30 meter
 • Gravfält: 30 meter
 • Enstaka gravar: 30 meter (15 meter om graven ligger i ett högre topografiskt läge t.ex. på en bergsknalle och ledningen går i åkern nedanför)
 • Boplatser, bebyggelselämningar, by-/gårdstomter, fossil åker: 10 meter

Extra anvisningar för gravar och gravfält: Vid passage av gravar och gravfält krävs stor försiktighet. Observera att skyddsavstånden räknas från den faktiska fornlämningens ytterkant. Vid osäkerhet, kontakta länsstyrelsen. Exempel på gravtyper i fornminnesregistret: Hög, stensättning, hällkista, rest sten, domarring, röse, gravfält, gravgrupp.

 • Lägg ledningen i vägen eller i äldre ledningsschakt där marken redan är ianspråktagen.
 • Följ befintliga strukturer (vägar, dikeskanter, åkerkanter, med mera).
 • Kör inte inom skyddsavstånden med maskiner som kan skada en fornlämning exempelvis genom hjulspår eller högt marktryck.
 • Samråd krävs alltid inför arbeten i Gamla Uppsala och Vendelområdet.
 • Du kan se alla registrerade fornlämningar i Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök. Länk till annan webbplats. Där finns även beskrivningar av fornlämningarna.

Fornlämningsärenden i skog

Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Du bör alltid samråda med Länsstyrelsen inför bränning, åtgärder på befintlig väg, askåterföring och gödsling. Du behöver tillstånd för

 • markberedning
 • plantering
 • nyanläggande av väg
 • skyddsdikning
 • stubbskörd.

Sedan den 1 september 2019 behöver du som markägare kontakta oss för att samråda om fornlämningar och vid behov söka tillstånd när du planerar arbeten i skogen. Det räcker alltså inte längre med att göra en ansökan via Skogsstyrelsens e-tjänst, du behöver också kontakta oss i de fall som fornlämningar berörs.

Har du hittat ett fornfynd?

Den som hittar ett fornfynd är i vissa fall skyldig att rapportera det till Länsstyrelsen eller till Polisen. Det är sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning och hittelön upphittaren får.

Vad säger kulturmiljölagen om fornfynd?

Ett fornfynd är ett föremål som saknar ägare och som påträffas vid en fornlämning eller på en annan plats och kan antas vara från någon tid före 1850. I Kulturmiljölagen står det att staten har rätt att lösa in fornfynd som

 • helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar
 • består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

Kontakta oss om du hittat ett fornfynd

Om du har hittat ett fornfynd som staten har rätt att lösa in ska du anmäla det till oss eller till polisen. Om fyndet hör till en fartygslämning kan du även välja att kontakta Kustbevakningen. Du som är upphittare kan då bli skyldig att lämna ifrån dig fornfyndet mot ett kvitto och att uppge var, när och hur du påträffade det.

Att använda metallsökare kräver tillstånd

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd som gäller för ett begränsat område, och aldrig i områden i anslutning till fornlämningar.

Kontakt