Ekeby by

Ekeby by är en unik bybildning, som tillkom under medeltiden. Trots en kontinuerlig utveckling har byn bevarat sina huvuddrag ända in i nutid. Byn vårdas idag som en närmast museal miljö.

Ekeby by har förhistoriska anor. I närheten av byn finns flera gravfält. Byn är omnämnd i flera medeltida akter, första gången år 1299. Vid mitten av 1500-talet fanns fem hemman i byn. Då var byn anlagd som en enkel radby, det vill säga med gårdarna placerade i rad efter en bygata. Bytomten var uppdelad i fem smala tomtremsor. Två av byns gårdar tillhörde då, och kanske ännu tidigare, ärkebiskopen. I slutet av 1600-talet ägde ärkebiskopen tre hemman i byn, resterande gårdar var frälsehemman det vill säga ägdes av adeln. Dessa så kallade Ekeby säterier slogs år 1816 samman med det närbelägna Brunna säteri. Under 1700-talet delades ärkebiskopens hemman upp med två brukare på varje. Denna hemmansklyvning medförde också att bebyggelsen dubblerades på två av tomterna.

Skiften och rationaliseringar

År 1822 begärde dåvarande ärkebiskopen att byn skulle enskiftas, det vill säga att de små åkerjordarna så kallade tegar skulle slås ihop till större åkerarealer. På ärkebiskopens tre hemman bodde då sex bönder som fritt fick dela upp åkertegarna mellan sig. Vissa av hemmanen var utarrenderade ända in på 1940-talet. Rationalisering av jordbruket inom byn skedde i början av 1950-talet sedan Kungl. Maj:t bifallit en framställan från Stiftsnämnden om sammanslagning av jordbruket i två enheter. Vid samma tid startade en långvarig debatt om bevarande av den värdefulla bebyggelsen i byn. Jordbruket är idag koncentrerat till en brukare och brukningscentrum är flyttat österut utanför ringgatan, där nya och mer ändamålsenligare byggnader har uppförts.

Bebyggelsen idag

Ekeby by är en dubbel radby med en längsgående bygata och en ringgata som löper runt hela bytomten. Utanför själva bytomten ligger smedjan, kvarnen och flera torp.

Den nuvarande bebyggelsens ålder varierar. De äldsta husen är från slutet av 1700-talet, bostadshuset på den så kallade Karlssonsgården är troligen det äldsta huset. Karlssongården disponeras av Vänge hembygdsförening och används som hembygdsgård. Huvuddelen av byns bebyggelse är från senare delen av 1800-talet. Det senast uppförda bostadshuset är från 1952, som då ersatte en äldre byggnad från 1800-talet på Mellangården.

På svinvallen har sedan 1700-talet legat en väderkvarn och än idag står väderkvarnen kvar som uppfördes av ägaren på Lilla Säteriet år 1807. Kvarnen var i drift till år 1907. Söder om kvarnen ligger mjölnartorpet. Det nuvarande bostadshuset uppfördes under senare delen av 1800-talet men byggdes om i början av 1970-talet. Söder om byn men i direkt anslutning till den ligger två välbevarade äldre torp, som vittnar om Ekeby bys torpinnehav. Det ena torpet var tidigare ett soldattorp.

Varför är Ekeby by byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Ekeby by handlar det framför allt om att:

  • Den välbevarade medeltida byplanen med dess långa, intill varandra och över hela bytomten löpande tomter samt den omgärdande ringgata är den enda som är bevarad i sitt slag.
  • Även bebyggelsen inom byn är homogen och till det yttre välbevarad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Ekeby by, cirka en mil väster om Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vänge
Byggt: Byn tillkom under medeltiden. De äldsta husen är från slutet av 1700-talet
Ägare: Privat ägo
Skyddsår: 1997
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 1.2 MB.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss