Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Planera, bygga och bo

Länsstyrelsens roll är att samordna och ta tillvara på de statliga intressena i samhällsplaneringen. Det gör vi bland annat genom att granska planer, delta i samråd och tillhandahålla underlag för kommunens boendeplanering. Vi ger även råd och stöd för tillsynsarbetet inom byggnadsnämnden och hanterar bidrag för att bygga och renovera bostäder.

Bidrag för bostäder

Sök bidrag som privatperson för att energieffektivisera ditt hus eller för att som organisation bygga eller renovera bostäder.

Fysisk planering

Länsstyrelsen är involverad i kommunens processer för att ta fram detaljplaner, översiktsplaner och områdesbestämmelser. Vår roll är att värna om allmänna och statliga intressen. Det gör vi bland annat genom att granska planer och delta i samråd.

Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram för kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen. Vi ger också råd och stöd för tillsynsarbetet inom byggnadsnämnden.

Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning och för att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar också hur bostadsmarknaden ser ut i länet.

Grön infrastruktur

För att skapa långsiktigt hållbara landskap med en biologisk mångfald behöver vi arbeta med grön infrastruktur. Länsstyrelsen arbetar för att aktörer i länen ska arbeta tillsammans för en långsiktigt hållbar syn på landskapet och för att det finns regionala handlingsplaner för arbetet.

Tillsynsvägledning för byggnadsnämnden

Länsstyrelsen ger byggnadsnämnder råd och stöd och tillhandahåller kunskapsunderlag för tillsynen. Vi följer även upp och utvärderar nämndernas tillsynsarbete.

Samfällighetsföreningar

Är du medlem i en samfällighetsförening? Länsstyrelsen hjälper till om din förening saknar förmåga att besluta om föreningsstämma eller om en syssloman behövs i föreningen. Det är också Länsstyrelsen som tar emot ansökningar om medgivande att upplösa en samfällighetsförening.

Överklaga kommunens beslut

Vill du överklaga ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken? Till exempel ett beslut om bygglov, avfallshantering eller buller eller föroreningar? Då kan du göra det till din kommun inom tre veckor. Länsstyrelsen handlägger sedan ärendet.

Överlämna kommunalt beslut

När ett kommunalt beslut blivit överklagat ska kommunen lämna över det till Länsstyrelsen. Beslut kan överlämnas via vår e-tjänst.

Tvärberedningsmöten

Länsstyrelsen i Uppsala län har stående tider för tvärberedningsmöten där kommunerna kan boka och föranmäla frågor. Tvärberedningsmötena vänder sig till kommunens planerare som arbetar med detaljplaner, miljöbedömningar och översiktsplanering men även andra frågor kan tas upp på dessa möten. Från Länsstyrelsens sida deltar planhandläggare och sakkunniga från Länsstyrelsens olika verksamheter.

Observera att avgränsningssamråd för strategisk miljöbedömning inte bokas in på tvärberedningstid. Förfrågan om avgränsningssamråd med bifogat samrådsunderlag skickas till plan.uppsala@lansstyresen.se. Planhandläggare kommer att återkoppla med förslag på datum för avgränsningssamrådet efter att ärendet fördelats.

Anmälan till tvärberedningsmöte

Skicka intresseanmälan tillsammans med ifylld mall för tvärberedningsmöte till plan.uppsala@lansstyrelsen.se

Hämta mall för tvärberedningsmöten Powerpoint, 59 kB.

Kommunen ansvarar för mötesanteckningar som skickas till Länsstyrelsen för godkännande senast två veckor efter mötet.

Vårtermin 2024

 • 23 januari
 • 6 februari
 • 20 februari
 • 5 mars
 • 19 mars
 • 2 april
 • 16 april
 • 30 april
 • 14 maj
 • 28 maj
 • 11 juni
 • 25 juni

Mötestider

Mötena hålls på förmiddagarna k. 9.00 -12.00. Kommunen kan i mallen för tvärberedningsmöten fylla i önskad tidsåtgång. Önskas ett möte som är längre än en timme förbehåller sig Länsstyrelsen rätten att korta ner mötet om efterfrågan på mötestider är stor.

Länsstyrelsen återkopplar till kommunen inom 10 dagar från att förfrågan mottagits. I samband med återkopplingen får ni information om frågan tas upp på ett tvärberedningsmöte eller om svar lämpligast ges via andra forum (exempelvis e-post eller telefon). Ni får även information om vid vilket tvärberedningsmöte er kommun har beretts plats.

Avbokning av mötestid

För att avboka ett inbokat planstödsmöte, mejla till plan.uppsala@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss