Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Focksta kvarn

Focksta kvarn är en välbevarad kvarn- och såganläggning från 1800-talet med tillhörande bostadshus och ekonomibyggnader.

Focksta kvarn är belägen vid Sävaån på en plats, där ån bildar en djupskuren ravin. I omgivningen finns många fornlämningar, vilka vittnar om en lång kontinuitet i bebyggelsen. Sydväst om kvarnen ligger till exempel ett framträdande järnåldersgravfält. Kvarndrift har bedrivits på platsen åtminstone sedan 1300-talet.

Bebyggelsen ligger väl samlad i sluttningen ned mot Sävaån. Till miljön hör också landsvägen, väg 572, och en gammal stenvalvsbro byggd år 1881 samtidigt med kvarnen (omfattas inte av byggnadsminnesförklaringen). Närmast bron på varsin sida om landsvägen ligger kvarnen och sågen.

Kvarnen

Kvarnen i sin nuvarande form är byggd 1881. Den har en hög sockelvåning av gråsten, restimmerstomme i två våningar, röda panelade fasader och tätspröjsade fönster. Dörrarna är försedda med smidesdetaljer från intilliggande smedja. Till kvarnen finns vattenrännan kvar liksom det ålderdomliga vattenhjulet i trä med träaxel. Produktionsutrustningen finns kvar i kvarnen med stora kugghjul för kraftöverföring, kvarnstenar samt en modernare motordriven anläggning med valsstol samt siktmaskin och tratt för siktat mjöl. På vinden finns utväxlingshjul för remdrift. Den gamla kvarnkammaren är också bevarad.

Övriga byggnader

Såghuset är enkelt i sin konstruktion med en stolpregelkonstruktion och faluröda brädväggar samt tegeltäckt tak. Sågen är komplett bevarad med vattenränna, vattenhjul och sågbord med sågklinga.

Även smedjan är komplett bevarad med ässja, blåsbälg och städ. Smedjan är uppförd i timmer och taket är täckt med tegel.

Mjölnarbostaden är i sin nuvarande form från 1927, men den östra delen av byggnaden är uppförd under 1800-talet. År 1927 gjordes en stor tillbyggnad av det mindre timrade huset.

Byggnaden för mangelbod och tvättstuga är belägen bakom bostadshuset. Det är en långsträckt träbyggnad med stolpregelstomme och faluröda fasader och tegeltak.

På andra sidan ån ligger det före detta stallet från 1900-talets början. Källarboden ligger i sluttningen på mjölnarbostadens norra sida.

Varför är Focksta kvarn byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Focksta kvarn handlar det framför allt om att:

  • Focksta kvarn är ett exempel på en kategori vattendrivna sågar som tidigare varit vanliga i Uppland.
  • Som helhet utgör bebyggelsen en komplett bevarad industrimiljö såsom den tedde sig vid 1900-talets början och utgör med den bevarade inredningen och bebyggelsen ett viktigt dokument över den tidens småskaliga landsbygdsindustri.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Vänge
Kommun: Uppsala
Socken: Hagby
Byggt: 1880–1927
Ägare: Privat ägo
Skyddsår: 2004
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 931.7 kB.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss