Jan Ersgården 

Jan Ersgården är en av de nio gårdar som utgör radbyn Huddungeby. Byn som vid storskiftet bestod av arton gårdar eldhärjades 1834. Samtliga byggnader brann ned. Efter branden återuppbyggdes radbyn efter tidigare mönster.

Vid laga skiftet 1850-1854 fanns sexton gårdar utmed bygatan. Skiftet medförde att sju gårdar flyttades bort medan nio kvarstod i byn. Under senare tid har den ursprungliga bebyggelsen i byns norra del, framför allt ekonomibyggnaderna på fägårdarna, försvunnit eller förändrats medan gårdarna i byns södra del har bibehållit sin ursprungliga utformning och karaktär.

Flygelbyggnaden från 1835 utgör gårdens äldsta byggnad. På fägården återstår två av de vid laga skiftet upptecknade fyra ekonomibyggnaderna. Portliderlängan av timmer från 1840-talet inrymmer stall, magasin samt vagnslider.

Varför är Jan Ersgården byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Jan Ersgården handlar det framför allt om att:

  • Jan Ersgården tillhör en säregen regional byggnadstradition som utmärker sig särskilt genom manbyggnadens storlek och påkostade utformning där herrgårdsarkitekturen utgör förebilden.
  • Gården utgör en omistlig del i en enhetlig och välbevarad radby.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Serviceinformation

Fakta