Höga temperaturer i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klockaregårdens gravfält

Gravfält

På en böljande grusås finns Klockaregårdens gravfält. Det tillhör de större gravfälten i Östergötland. Här finns gravar från hela järnåldern. Under hela 1 500 år har människorna som bodde i närheten begravt sina döda på gravfältet.

Idag består gravfältet av 203 synliga fornlämningar från både äldre och yngre järnålder (500 f kr - 1 050 e kr). Flest är stensättningarna. Här finns åttio runda, sju oregelbundna, två ovala, två kvadratiska och en rektangulär stensättning. Dessutom finns 62 högar, sex treuddar, fyra domarringar, 32 resta stenar, sex kantställda stenar och en rest klumpsten på gravfältet.

Gravfältet har fortsatt längre norrut, men många gravar har försvunnit genom odling och grustäkt. Av de gravar som finns kvar ligger de äldsta i norra delen av gravfältet. Där finns bland annat de kvadratiska stensättningarna och den största av de runda stensättningarna.

De yngsta gravarna, gravhögarna som är från vikingatiden, ligger som jämna och vackra kullar i gravfältets södra del. Sju av de 62 högarna har mittgrop. En sådan kan ha bildats när en inre träkonstruktion i graven förmultnat och fallit samman. Troligen skedde begravningar på gravfältet ända in i tidig kristen tid, innan man började begrava sina döda på Östra Tollstads kyrkogård som ligger bara cirka 700 meter sydväst om gravfältet

Treuddarna hittar man i gravfältets norra del. Treuddar är tresidiga stensättningar med insvängda sidor. De kan vara svåra att upptäcka då de är flacka och ofta syns bara enstaka stenar. Vid undersökningar av treuddar på andra gravfält har det visat sig att där inte funnits någon grav. Det gör att vi inte riktigt vet hur vi ska tolka dem. Kanske kan det vara någon sorts rituella platser eller kanske minnesplatser efter någon som inte är begravd på gravfältet.

Man har använt samma gravfält under lång tid. Det kan bero på bra förutsättningar för jordbruk här med lätta jordar, som gick att bruka med den tidens redskap. Flera gravhögar ligger i sammanhållna grupper, vilket kan tyda på att de döda begravts gårdsvis, eller släktvis.

I söder och sydväst om Klockaregårdens gravfält finns områden med flatmarksgravar. Det är gravar som saknar synlig markering ovan mark. Vid undersökningar i området har man hittat gropar och stenpackningar med kol, brända ben, krukskärvor och bitar av hartstätning. Eventuellt kan en del av gravarna haft en synlig överbyggnad som försvunnit när området var åkermark. Troligen finns många fler sådana här omarkerade begravningar spridda på gravfältet.

I de centrala delarna av gravfältet finns en dödisgrop. Det saknas synliga fornlämningar i gropen. Kanske ansåg man att det inte var en passande miljö att begrava sina döda i. Dödisgropar bildades under istiden, när en bit av en glaciär bröt sig loss och sakta bäddades in i sediment av grus, sand och lera som följde med smältande isar. Till slut var den helt övertäckt. När glaciärbiten sedan smälte lämnade den en grop efter sig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Mjölby

Fornlämning nr: L2009:5801, L2009:5103 och L2009:6049

RAÄ Östra Tollstad 115:1-2 och 140:1

Hitta hit

Hitta hit

Från Mantorps samhälle åk mot Ulrika/Ö Tollstad. Där vägen delar sig ta tillhöger mot V Harg/Ö Tollstad. Efter cirka 1,3 km ta av mot Sjögestad. I korsningen finns en liten blå fornlämningsskylt. Efter cirka 400 m finns en skylt som visar vägen till gravfältet.

Koordinater

58°20'20.9"N 15°19'9.5"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss