Gravfältet i Skjorstad

Gravfältet i Skjorstad

Byn Tåby ligger på en flack grusås omgiven av ett öppet odlingslandskap på den sydvästra delen av Vikbolandet. Landskapet är omväxlande och mycket rikt på fornlämningar. Strax väster om Tåbys bebyggelse, vid Kämpestad, finns två fina gravfält i en vacker hagmark.

De båda gravfälten ligger efter vandra på en höjdrygg. Det större av dem, som ligger närmast bebyggelsen, har ungefär hundra synliga gravar. Det finns 19 gravhögar där den största är 16 meter i diameter och över två meter hög. Några av högarna är skadade av plundring och jordtäkt. En hög har bara ena halvan kvar.

Förutom de imponerande gravhögarna finns här också 59 stensättningar, 13 domarringar, fyra treuddar och fyra resta stenar. På några av stensättningarna kan man se konstruktionsdetaljer som t ex mittblock, mittgrop eller en kantkedja. Att det finns så många domarringar på ett och samma gravfält är ovanligt. Spridda klumpstenar i till synes röjda ytor kan tyda på att det funnits ännu fler domarringar på gravfältet.

I gravfältets västra del finns de fyra treuddarna liksom de resta stenarna. Treuddar är tresidiga stensättningar med insvängda sidor. Vid undersökningar av treuddar på andra gravfält har det visat sig att där inte funnits någon grav. Det gör att vi inte riktigt vet hur vi ska tolka dem. Kanske kan det vara någon sorts rituella platser eller kanske minnesplatser efter någon som inte är begravd på gravfältet.

Det västra gravfältet är mycket mindre och innehåller sju runda stensättningar och tre resta stenar. Här finns också en skärvstenshög och en hålväg. Dessutom begränsas gravfältet åt söder av en stensträng. Hålvägen löper innanför och närmast parallellt med stensträngen. Gravarna ligger glest och mellan dem finns röjda ytor med enstaka klumpstenar och block. Det kan tyda på att här funnits fler gravar.

Gravfälten har använts under större delen av järnåldern, d v s under mer än 1000 års tid. De som begravde sina döda på gravfältet bodde säkert alldeles i närheten. Skärvstenshögen på det mindre gravfältet är en sådan lämning som hör hemma på en boplats. Det var där förbrukade kokstenar kastades när de gått sönder och inte längre kunde användas. Till området ansluter omfattande hägnadssystem i form av stensträngar som på flera platser bildar fägator. Till de äldre lämningarna vid gravfälten hör också skålgropar.

När stormen Gudrun drog förbi Östergötland i januari 2005 föll flera träd på gravfälten. Här på gravfälten gjordes en efterundersökning av skadorna. När rotvältorna undersöktes hittades härdar och keramik från yngre bronsålder (ca 900-500 f.Kr). Fynden visar att här har det legat en boplats innan gravfälten kom till. Vid efterundersökningen daterades också en grav med brända ben från en kvinna till folkvandringstid-vendeltid (ca 400-600 e.Kr).

läs rapporten från Östergötlands museum om undersökningarna efter stormen Gudruns härjning på gravfältet:

http://ostergotlandsmuseum.se/reports/1243 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Serviceinformation

Skjorstad

Treuddar, domar-ringar och storhögar.

Kommun: Norrköping

Fornlämning nr: L2010:1141

RAÄ-nr Tåby 4:1

Hitta rätt:

Från Söderköping åk väg E22 norrut och sväng in på väg 843 vid Klevbrinken. Kör ca 3,5 km (nästan ända fram till Tåby samhälle). Där finns en liten blå skylt som pekar mot gravfältet. Gå till höger när vägen delar sig och gå ca 350 m fram till gravfältet.

Gravfältet kan även nås från Tåby samhälle via Emil Smeds väg.

Koordinater:

58°31'2.8"N 16°21'11.5"E


Mer information

Riksantikvarieämbetet (forndok)