Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Järnålder vid Gullbacken i Hallstra

Fornborgen Gullbacken i Hallstra

Fornborgen Gullbacken i Hallstra. Foto: Anders Persson, Östergötlands museum.

I hagmarken norr om Hallstra by ligger fornborgen Gullbacken omgiven av gravfält boplatser och stensträngar från järnåldern. Här finns två gravfält, en fornborg och mer än en kilometer med stensträngar. Under senare år har man även hittat boplatser i området.

På krönet av ett uppstickande bergsparti ruvar fornborgen som består av en cirkelformad vall. Den är ovanligt liten men vallen är tydlig och i söder finns en kallmurad stenskoning av 1-2 meter stora stenblock. Ingången är i söder och där finns dessutom en yttre vall av stora stenblock lagda på rad. Söder om borgen syns terrasseringar som kan vara spår efter en boplats.

De båda gravfälten ligger nordväst och nordöst om fornborgen. Lämningarna består av högar, stensättningar, resta stenar och treuddar. Gravfältet nordöst om fornborgen har 52 fornlämningar och där finns 44 runda stensättningar, tre högar, tre treuddar och två resta stenar. Det andra gravfältet, nordväst om fornborgen, består av 21 fornlämningar som utgörs av en hög, 16 runda eller närmast runda stensättningar och fyra treuddar.

Fornlämningarna norr om Hallstra by kan dateras till både äldre och yngre järnålder. De ligger på en höjdsträckning i ett område med både hagmark och skog. Stensättningar är flacka gravar där gravens form är markerad med stenar i ett eller ett fåtal lager. Treuddar är tresidiga stensättningar med insvängda sidor. De kan vara svåra att upptäcka då de är flacka och ofta syns bara enstaka stenar. Vid undersökningar av treuddar har det visat sig att där inte funnits någon grav. Det gör att vi inte riktigt vet hur vi ska tolka dem. Kanske kan det vara någon sorts rituella platser eller kanske minnesplatser efter någon som inte är begravd på gravfältet.

Runt höjdsträckningen finns stensträngar som vindlar sig fram mellan och runt de övriga fornlämningarna. Stensträngar är utrasade hägnadsmurar. De kan ses som långa stenrader i den äldre järnålderns odlingslandskap, där åker- och slåttermark skulle skyddas från de betande djuren. Sammanlagt finns cirka 1250 meter stensträng i området.

Gravfält i Hallstra.

Gravfält i Hallstra. Foto: Anders Persson, Östergötlands museum

Boplatsområden: L2019:1300, L2019:1297, L2018:480, L2019:1296

Vid arkeologiska utredningar under 2017 och 2018 har flera boplatsområden upptäckts direkt norr och öster om gravfälten. Lämningarna på boplatserna består av härdar och stolphål. De första dateringarna visar att de använts från 300-talet före Kristus till omkring år 700 efter Kristus. De dateringarna tyder på att det kan vara de som bott på de nyfunna boplatserna som begravt sina döda på gravfälten och byggt fornborgen. Vi vet ännu inte när boplatserna norr om Gullbacken övergavs men det är möjligt att man flyttade sina bosättningar söderut till den nuvarande bytomten i Hallstra under 700-talet efter Kristus.

I området har man också hittat skålgropar. Det är den allra vanligaste typen av hällristningar. De har dessutom funnits under längst tid. Redan under stenåldern har människor knackat gropar i sten. Antagligen offrade man i skålgroparna för att blidka gudar eller andra övernaturliga väsen. Ända in på 1900-talet har skålgropar använts för offer och magiska handlingar. Skålgropar kallas även älvkvarnar, eftersom man trott att älvor malde sitt mjöl i dem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Linköping

Fornlämning:

Gravfält: L2010:797, RAÄ-nr Törnevalla 96:1,

Gravfält: L2010:721, RAÄ-nr Törnevalla 97:1, ,

Fornborg: L2010:1595, RAÄ-nr Törnevalla 98:1,

Stensträngssystem: L2010:1496, RAÄ-nr Törnevalla 94:3

Stensträngssystem: L2010:1260, RAÄ-nr Törnevalla 242:1

Hitta hit

Hitta hit

Åk väg 796 (gamla riksvägen) mellan Linghem och Gistad. Vid Törnevalla ta av mot Ö Skrukeby och följ vägen i ca 1,9 kilometer. Sväng därefter åt höger in på en grusväg. Där finns en liten blå fornlämningsskylt. Kör fram till gården och parkera.

Koordinater

58°28'18.8"N 15°49'46.0"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss