Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nuläges­beskrivning inom NAP för Vättern

Inom samverkansprocessen för NAP tog länsstyrelserna i Jönköpings, Västra Götalands, Örebro och Östergötlands län under 2022 fram ett förslag till nulägesbeskrivning för Vätterns två prövningsgrupper, Vättern södra och Vättern norra. Förslaget gick ut på dialog till verksamhetsutövare samt övriga intressenter under våren 2023.

Dialogrundan är nu avslutad och länsstyrelserna har gått igenom samtliga inkomna synpunkter och utfört ett antal justeringar i nulägesbeskrivningen. Länsstyrelserna har även tagit fram en dialogsammanställning innehållande alla synpunkter som inkommit och där i kommenterat hanteringen av varje synpunkt.

Innehåll och läsanvisning

Nulägesbeskrivningen för de två prövningsgrupperna Vättern norra och Vättern södra består av en gemensam allmän del samt 18 så kallade delområdesbeskrivningar för de delavrinningsområden som berörs av NAP-prövningarna.

Både den allmänna delen och delområdesbeskrivningarna innehåller en sammanställning av befintligt kunskapsunderlag för området och beskriver vattenmiljön, kulturmiljön samt förekommande kraftverk och dammar. I den allmänna delen är beskrivningarna av övergripande karaktär, medan delområdesbeskrivningarna ger en fördjupad beskrivning av de berörda delavrinningsområdena. I allmänna delen finns ett avsnitt vattenkraftens potentiella nytta för energisystemet. Motsvarande avsnitt återfinns inte i delområdesbeskrivningarna.

Hur länsstyrelsern har hanterat synpunkterna

De synpunkter som har berört den allmänna delen har främst hanterats av Länsstyrelsen i Jönköpings län som har en samordnande roll inom de två prövningsgrupperna. Synpunkter på delområdesbeskrivningarna har främst hanterats av berörd länsstyrelse.

I vissa fall har synpunkterna lett till justeringar gentemot det förslag som skickades ut på dialog i slutet av 2022. I andra fall har Länsstyrelsen bedömt att synpunkterna inte motiverat någon justering. Mer information går att hitta i dialogsammanställningen.

Dialogsammanställning

Dialogsammanställningen består av en lista med samtliga inkomna synpunkter, sorterad efter vilken berörd del som synpunkten gäller. Detta för att du enkelt ska kunna hitta samtliga synpunkter som berör till exempel den allmänna delen eller en viss delområdesbeskrivning

Dialogsammanställning Pdf, 569.4 kB.

Delområdes­beskrivningar

Karta.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss