Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska:

 • samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet
 • utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen
 • stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen
 • verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Om miljömålsarbete hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemetlänk till annan webbplats

Regionalt arbete

Vi jobbar med många aspekter som är relevanta för miljömålen. Vi genomför åtgärder, sammanfattar årligen vår kunskap och gör en analys av läget: når vi målen, hur ser utvecklingen ut, och vad behöver göras? Resultat och analys används sedan av regering och riksdag som underlag i arbetet för det fortsatta arbetet. Bedömningarna ger en bild av läget för miljön i varje län.

Vidare arbetar vi tillsammans med kommuner, Region Jönköping län, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

Det är miljömålssekretariatet som samordnar Länsstyrelsens miljömålsarbete och ansvarar för uppföljningen av miljömålen.

Åtgärdsprogrammen

En del i miljömålsarbetet är att ta fram åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer. Programmen och dess åtgärder är viktiga för att på regional och lokal nivå göra insatser för att uppnå miljömålen. I detta arbete är även samverkan viktigt för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

I Jönköpings län arbetar vi utifrån åtgärdsprogram inom

 • Hälsans miljömål 2016–2021.
 • Vattnets miljömål 2017–2021.
 • Grön handlingsplan 2018–2022.
 • Minskad klimatpåverkan. Nytt program är under framtagande, beräknas börja gälla i juli 2021.
 • Anpassning till ett förändrat klimat. Nytt program är under framtagande, beräknas börja gälla i juli 2021.

Omfattar miljömålen: Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö samt delar av Frisk luft och God bebyggd miljö.

Programmet innehåller 24 åtgärder och gäller mellan åren 2016 och 2021.

Hälsans åtgärdsprogram har nu passerat halvtid. För att titta på hur det går med åtgärderna har en halvtidsavstämning gjorts. Områden som behöver vara i fokus framöver är:

 • Åtgärder för minskad trafik, vilken är den största källan till luftföroreningar som människor till vardags utsätts för.
 • Kemikaliers och UV-strålningens påverkan på barn, eftersom de är känsligare än vuxna.
 • Ökad kunskap om de kemikalier som används i samhället.
 • Ökad takt för åtgärder och sanering av förorenade områden.

Halvtidsuppföljning HälsansPDF

Här hittar du Hälsans miljömål

Omfattar miljömålen: Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet. Programmet innehåller 35 åtgärder och gäller mellan åren 2017 och 2021.

Länsstyrelsen är ansvarig för flest åtgärder, därefter kommer kommunerna. Men även andra aktörer som till exempel Skogsstyrelsen, LRF och Smålands turism ansvarar för åtgärder i programmet.

Åtgärderna handlar bland annat om:

 • Inventering av vandringshinder vid enskilda vägar
 • Kommunala vattenförsörjningsplaner och vattenskyddsområden

Av miljökvalitetsmålen som ingår i programmet är det enbart Grundvatten av god kvalitet som är nära att nås medan de övriga bedöms inte kunna nås till år 2020. Det finns därför ett stort behov av att åtgärderna genomförs.

Här hittar du Vattnets miljömål

Vattnets miljömål har nu passerat halvtid. För att titta på hur det går med åtgärderna har en halvtidsavstämning gjorts.

Halvtidsavstämning vattnets miljömålPDF

Grön handlingsplan för vårt län är resultatet av ett samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram

1) regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

2) handlingsplan för grön infrastruktur

3) åtgärder för att nå friluftsmålen.

Omfattar miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Här hittar du den Gröna handlingsplanen

Handlingsplanen består av fem olika delar:

Sammanfattning En sammanfattning av handlingsplanen. För dig som snabbt vill få ut det viktigaste i planen.

Del A Bakgrund och uppdragsbeskrivningen  En beskrivning av miljömål, friluftslivsuppdrag och grön infrastruktur; hur dessa kopplar till internationella och nationella strategier och planer, vilken status den gröna handlingsplanen har samt hur den ska följas upp.

Bra att läsa för dig som är intresserad av att sätta den gröna handlingsplanen i sitt sammanhang och är intresserad av hur framtagandeprocessen har gått till.

Del B Nulägesbeskrivning En beskrivning av förutsättningar, möjligheter och utmaningar för Jönköpings län med fokus på grön infrastruktur. En uppdelning i vardagslandskap, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Bra att läsa utvalda kapitel för dig som jobbar med frågor kopplade till olika naturtyper/miljömål för att få en introduktion i respektive miljömål och en god grund att jobba vidare från.

Del C Insatsområden och vägledning Handlingsplan för vad som behöver göras för att nå länets stora utmaningar. Arbetet drivs framåt genom åtta insatsområden.

Här hittar du som jobbar med fysisk planering, offentlig naturvård, klimatanpassning samt jord- och skogsbruk vägledningar hur du kan använda de framtagna underlagen.

Del D Åtgärdsprogrammet 2018–2022 Åtgärder för att uppnå miljökvalitets- och friluftsmålen samt bidra till att förbättra den gröna infrastrukturen.

Analyserna och underlaget finns i Länsstyrelsens karttjänst WebbGislänk till annan webbplats

För mer information se Länsstyrelsens arbete om

Grön infrastruktur

Friluftslivsarbetet

Processen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram har inletts. Det nya åtgärdsprogrammet beräknas börja gälla i juli 2021.

Här hittar du åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan 2015-2019 

Processen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram har inletts. Det nya åtgärdsprogrammet beräknas börja gälla i juli 2021.

Här hittar du åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat 2015-2019

Läget i länet för miljömålen 2019

Det pågår ett stort miljöarbete i Jönköpings län som ger resultat - luftkvaliteten har förbättrats avsevärt, utbyggnaden av solkraft ökar kraftigt och orsakerna till övergödning har minskat. Trots stora satsningar har länet en lång väg kvar för att undvika att nästa generation ska behöva ta över våra stora miljöproblem.

Endast ett av miljömålen som bedöms på regional nivå, Grundvatten av god kvalitet, anses vara nära att nås till år 2020. Med dagens utgångsläge bedöms övriga miljömål inte kunna nås tills dess.

För mer information se

Läget i länet för miljömålen 2019

Varje år följer Länsstyrelsen upp hur arbetet går med åtgärderna i miljömålsprogrammen.
För de flesta åtgärder är det svårt att bedöma vad för miljöeffekt de ger, därför är det i första hand själva genomförandet som följs upp.

I Jönköpings län jobbar vi aktivt med att minska vår miljöpåverkan och bidra till de nationella miljömålen. I bred samverkan inom länets kommuner och aktörer finns fem åtgärdsprogram framtagna. Nu är sammanställningen för 2019 års program publicerad.
Åtgärdsprogrammen Minskad klimatpåverkan och Klimatanpassning avslutades vid årsskiftet för denna period och nu kan du ta del av resultatet efter den sista redovisningen av programmet.

Rapporten innehåller också en kontrollstation/halvtidsavstämning för programmet, Grön handlingsplan.

Uppföljning av åtgärdsprogrammen för miljömål och klimatlänk till annan webbplats

I samband med att våra åtgärdsprogram kommer halvvägs görs en fördjupad utvärdering av hur det går med åtgärderna.

Halvtidsuppföljning av åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål 2017-2021PDF

Halvtidsuppföljning av åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål 2016-2021PDF

Bidrag

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Dessa finns sammanställda i

Bidrag att söka för att uppnå miljömålenPDF

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Detta är våra miljökvalitetsmål:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Kontakt

Miljömålssekretariatet