Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Aktuella Samverkansprocesser

Samverkan är igång i tre avrinningsområden där Jönköpings län ingår. Här hittar du kort information om samverkan i dessa områden. På sikt kommer även länkar till framtagna dokument läggas ut här. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar samverkansprocessen i Prövningsgruppen Mörrumsån övre. Samverkan är igång. 

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraft - på Länsstyrelsen i Kronobergs läns webbplats Länk till annan webbplats.

Samverkan sker samlat för prövningsgrupperna Vättern Södra (67_5) och Vättern Norra (67_9). Samverkan är igång och planeras att genomföras enligt processbilden nedan.

Processbild Vättern

1. Inledning

Planering och samordning mellan länsstyrelserna inom prövningsområdet.

2. Översyn bevarandeplaner Natura 2000

Översyn och vid behov revidering av bevarandemål och bevarandeåtgärder för Natura 2000 som berörs av NAP.

3. Nulägesbeskrivning

Sammanställning över de kunskapsunderlag som finns för området och som beskriver vattenmiljön, kulturmiljön respektive förutsättningarna för kraftverk och dammar.

4. Analys målbild vattenmiljö inklusive miljöanpassningar

Analys av vilka mål för vattenmiljön (arter och livsmiljöer) som behöver uppnås och vilka miljöanpassningar som behövs för att uppnå målen.

5. Analys konsekvenser

Analys av vilka konsekvenser miljöanpassningarna får för verksamheterna (till exempel kostnader och produktionsbortfall), kulturmiljön och eventuella andra allmänna intressen.

6. Förslag på åtgärder

Utifrån analyserna föreslås (övergripande) åtgärder vid respektive vattenkraftverk eller regleringsdamm av Länsstyrelsen och verksamhetsutövarna.

7. Redovisning

En sammanfattande redovisning av vad som har kommit fram under samverkan gällande olika miljöanpassningar och hur dessa påverkar effektiv tillgång till vattenkraftsel och andra intressen ska göras samlat på länsstyrelsens webbplats.

Samverkan genomförs samlat för alla prövningsgrupperna i Emåns avrinningsområde (Emån nedströms Gårdvedaån, Gårdvedaån, Emån uppströms Gårdvedaån och Silverån).

Samverkan är igång och planeras att genomföras enligt processbilden nedan.

Processbild Emån

1. Inledning

Planering och samordning mellan länsstyrelserna inom prövningsområdet.

2. Översyn bevarandeplaner Natura 2000

Översyn och vid behov revidering av bevarandemål och bevarandeåtgärder för Natura 2000 som berörs av NAP.

3. Nulägesbeskrivning

Sammanställning över de kunskapsunderlag som finns för området och som beskriver vattenmiljön, kulturmiljön respektive förutsättningarna för kraftverk och dammar.

4. Analys målbild vattenmiljö inklusive miljöanpassningar

Analys av vilka mål för vattenmiljön (arter och livsmiljöer) som behöver uppnås och vilka miljöanpassningar som behövs för att uppnå målen.

5. Analys konsekvenser

Analys av vilka konsekvenser miljöanpassningarna får för verksamheterna (till exempel kostnader och produktionsbortfall), kulturmiljön och eventuella andra allmänna intressen.

6. Förslag på åtgärder

Utifrån analyserna föreslås (övergripande) åtgärder vid respektive vattenkraftverk eller regleringsdamm av Länsstyrelsen och verksamhetsutövarna.

7. Redovisning

En sammanfattande redovisning av vad som har kommit fram under samverkan gällande olika miljöanpassningar och hur dessa påverkar effektiv tillgång till vattenkraftsel och andra intressen ska göras samlat på länsstyrelsens webbplats.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Om du är anmäld till nationella planen

Du som anmält dig till den nationella planen kan som huvudregel fortsätta att driva ditt vattenkraftverk tills det omprövas. Du kan söka ersättning för en del av kostnaderna för prövning och åtgärder samt för produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfond.

Vattenkraftens miljöfond Länk till annan webbplats.

Tidplan

Arbetet kommer pågå under en tjugoårsperiod, ungefär fram till år 2040. Enligt planen ska omprövningarna börja under år 2022. Du får information från Länsstyrelsen om när just din verksamhet ska miljöprövas och vilken prövningsgrupp din anläggning tillhör.

Vad betyder prövningsgrupp?

Vattenkraftverken har delats in i olika prövningsgrupper. En prövningsgrupp består av ett antal anläggningar och verksamheter inom ett avgränsat avrinningsområde, det vill säga en avgränsad geografisk yta. I den nationella planen står det när varje prövningsgrupp ska omprövas. Syftet med prövningsgrupper är bland annat att skapa enklare och mindre kostsamma processer för dig som är verksamhetsutövare. Ett annat syfte är att alla verksamheter som påverkar ett visst vattendrag ska prövas i ett sammanhang.

Om du inte är anmäld till nationella planen

Om ditt vattenkraftverk saknar moderna miljövillkor och du inte anmält dig till den nationella planen ska du snarast efter 1 januari 2019 ansöka om omprövning för moderna miljövillkor direkt via mark- och miljödomstolen. Om du gör en enskild ansökan direkt till mark- och miljödomstolen kan du inte söka ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond.

Om du inte ansöker om omprövning kan Länsstyrelsen kräva att du ska göra det.

Innehåll i ansökan

På mark- och miljödomstolarnas webbplats finns information om vad en ansökan om moderna miljövillkor ska innehålla.

Moderna miljövillkor - Nationella planen på Sveriges Domstolars webbplats Länk till annan webbplats.

Samlat arbete med NAP och restaurering i Jönköping län

Parallellt med genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor i vattenkraften (NAP) har länsstyrelserna i uppdrag att aktivt arbeta för att få till andra åtgärder som behövs för att bevara och utveckla växt och djurlivet i våra sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen ser NAP som en del av ett samlat restaureringsarbete där dialog och samverkan är en viktig förutsättning och där avrinningsområdesperspektivet är i fokus.

Restaurering av sjöar och vattendrag

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping