Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenläget i länet

Ryfors kvarn. Augusti 2018. Foto: Pär Axenfjord.

Ryfors kvarn. Augusti 2018. Foto: Pär Axenfjord.

Jönköpings län brukar generellt sett ha bra vattentillgång under sommarmånaderna. Det skiljer sig dock åt mellan kommunerna, de sydöstra delarna av länet är mer utsatta för låga vattennivåer än de västra delarna. Tillgång på råvatten för dricksvattenproduktion kan påverkas både av för lite vatten (torka) som av för mycket vatten (översvämning). Bevattningsförbud utfärdas lokalt av din kommun och det kan variera över året.

Lägesbild

Länsstyrelsen har avslutat 2022 års bevakning och utskick av lägesbidler för 2022 även om vattensituationen i länets östra delar fortfarande är förhållandevis ansträngd. Bevakningen beräknas återupptas inför våren 2023.

Torka

Vid torka finns det några saker du kan tänka på:

 • Vid torka kan du behöva spara på vatten. Det finns flera saker du kan göra själv, som att inte bada i badkar. Du kan också sätta ut en regnvattentunna. Gäller särskilt dig som har egen brunn.
 • Du som har djur kan behöva planera djurens tillgång till vatten om det skulle bli en bristvara.
 • Uttag av ytvatten eller grundvatten för bevattning kan kräva tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken.
 • Vid torka ökar risken för skador av vattenuttag. För stora uttag av grundvatten kan göra att brunnar i närheten sinar. Det kan också bli sättningar i byggnader. För stora uttag av ytvatten kan göra att sjöbottnar friläggs. Djur och växter i vattendrag kan också få sämre levnadsförhållanden.
 • Kommunen kan besluta om restriktioner för det kommunala dricksvattnet och införa bevattningsförbud. Även om kvantitet av råvatten är god kan samtidigt uttaget överstiga kapaciteten. Därför bör du hushålla med vatten även under varma och torra perioder.

Vad gäller vid låga flöden, vattenbrist och torka?

För dig som har tomt eller verksamhet inom område med definierad låga flöden, vattenbrist och/eller torka.

Har du tillstånd får du vattna i enlighet med ditt tillstånd. Du måste följa de hänsynsregler och villkor som gäller enligt tillståndet.  Bland annat ska bevattning endast ske nattetid vid svag vind eftersom det ger bäst effekt per liter vatten. Du ska hushålla med vattnet så långt det är möjligt.

Du ska undvika att vattna din gräsmatta eller fylla din pool med ytvatten eller grundvatten som är direkt kopplat till Emåns vattensystem. Är din tomt inom en kommun som infört bevattningsförbud får du inte heller vattna om du är ansluten till kommunalt VA. Hör med din kommun vad som gäller.

Du bör ta vatten från en alternativ källa om du har möjlighet. Har du inte det får du ta vatten från Emån till dina djur, men du ska göra det med största möjliga hänsyn och hushålla med vattnet så långt det är möjligt. Tänk på att vid vattenbrist är det också generellt sett sämre kvalité på ytvattnet.

Om du har möjlighet ska du inte fortsätta ta vatten. Måste du fortsätta med ditt vattenuttag ska du följa Länsstyrelsens beslut och de försiktighetsmått som framgår av beslutet. Du ska hushålla med vattnet så långt det är möjligt. Om vattensituationen försämras kommer du vara tvungen att helt upphöra med uttaget till förmån för de som har tillstånd.

Du får fortsätta med ditt vattenuttag, men tänk på att vara sparsam och undvik att använda vattnet för att exempelvis fylla pooler eller vattna gräsmattan när det råder vattenbrist. Vattenkvalitén kan till exempel ändras vid torka.

Läs mer på SGU eller Livsmedelsverkets webbplats.

Enskild vattenförsörjning – vad innebär det? På SGU: webbplats Länk till annan webbplats.

Det finns flera webbplatser som visar hur vattentillgången ser ut.

SGU: har kartor och mätdata för grundvatten som uppdateras veckovis.

Grundvattennivåer på SGU: webbplats Länk till annan webbplats.

SMHI:s mätstationer för vattenföring.

Senaste observationerna på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

SMHI:s modellerade prognoser.

Hydrologiskt nuläge på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Emåförbundet har enkla kartor med aktuella nivåer i sjöar och flöden i vattendrag.

Aktuella vattenflöden / vattennivåer på Emåförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Karta över Emåns tillrinningsområde

Kartbild över Emåns tillflödesområden

Blå linje är Emån. Röd linje visar tillrinningsområde till Emån. Svart linje visar kommungränser. Grön linje visar länsgränser.

Höga vattenflöden – saker att tänka på

Vid risk för höga vattenflöden finns det några saker du kan tänka på:

 • Om du bor i hus nära ett vattendrag, se över vad du kan göra för att skydda ditt hus mot översvämningar.
 • Du har själv stort ansvar för förebyggande åtgärder som skyddar ditt hus. Läs igenom försäkringsvillkoren, så du till exempel vet vad som gäller vid översvämning. Försäkringsbolaget kan ge förslag på förebyggande åtgärder.
 • Respektera eventuella avspärrningar.

Skydda din fastighet från översvämning på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Riskhanteringsplan Jönköpings tätort 2022-2027 Länk till annan webbplats.

Risk för ras och skred när vattnet sjunker tillbaka

När vattnet sjunker undan ökar risken för ras och skred. Håll ett säkert avstånd om du är ute och tittar på vattenflödena. Det finns risk för ras om du går för nära. Strömmarna i vattnet är starka.

Varningstecken på skred, Statens Geotekniska Institut SGI Länk till annan webbplats.

Du som har egen brunn

Du som har egen brunn ansvarar själv för din vattenförsörjning. Det gäller både tillgång, produktion och kvalitet. Det finns flera råd och tips för hur du kan kontrollera din egen vattentillgång.

Anläggning av brunn på SGU:s webbplats Länk till annan webbplats.

Att anlägga en ny brunn, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Råd om enskild dricksvattenförsörjning, broschyr från Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad kan du göra för att spara vatten?

Det är alltid klokt att vara sparsam med en så viktig resurs som vatten. Den ska räcka till oss alla och rent dricksvatten är ingen självklarhet.

 • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke, du kan minska vattenförbrukningen med hälften och sparar samtidigt pengar. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
 • Låt inte vattnet rinna medan du borstar tänderna. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas närmare 36 liter vatten.
 • Undvik att bada i badkar helt och hållet. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd bara disk- och tvättmaskinen när de är fulla.
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna i trädgården.

Hur vet jag om det är lite vatten i min brunn?

Håll dig uppdaterad om hur grundvattennivåerna är i ditt område. Sveriges geologiska undersökning har kartor och information om grundvattennivåer.

Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats.

Grävd brunn

Har du en grävd brunn finns det enkla sätt att hålla koll på vattennivån i brunnen. Det går ofta att ha riktmärken i stenar eller i betongen för att följa mängden vatten i brunnen. Ett annat sätt är att ha en lång stång/pinne som räcker ända ner i botten på brunnen.

Mät den blöta delen av stången och skriv upp värdet samt tidpunkten för mätningen. För att kunna jämföra värdena och följa vattennivån är det bra att upprepa mätningarna en längre tid. Använd en ren stång/pinne för att inte smutsa ner vattnet.

Borrad brunn

I en borrad brunn är det svårare att själv avgöra mängden vatten. Här kan den första indikationen på minskad vattenmängd vara en förändring i lukt, smak, utseende eller helt enkelt att luft kommer in i systemet. I låglänta kustområden kan det bli ökad risk för saltvatteninträngning i brunnen i samband med låga grundvattennivåer.

När brunnen har sinat

Ta kontakt med din kommun för att få hjälp och stöd. Om du behöver hämta dricksvatten från ett annat ställe, använd endast rena dunkar som är avsedda för att förvara dricksvatten i.

För att lagra dricksvatten en längre tid kan du även frysa in dricksvatten i större petflaskor, som är avsedda för dryck. Fyll inte flaskorna helt för då kan de spricka i frysen. De frysta petflaskorna är bra som reservvatten men också en kylklampsreserv om elen slutar fungera.

Länsstyrelsen – tillsyn över vatten

Hur söker jag tillstånd för vattenuttag?

Du söker tillstånd för vattenuttag hos Mark- och miljödomstolen. Det brukar ta minst några månader. I stället för att söka tillstånd kan du anmäla ditt uttag till Länsstyrelsen om uttaget är:

 • För vattendrag, högst 600 m3/dygn och högst 100 000 m3/år.
 • För sjö, högst 1 000 m3/dygn och högst 200 000 m3/år.

En anmälan ger inte en säker rättighet, som ett tillstånd gör. Den som har gjort en anmälan kan ändå drabbas av framtida bevattningsförbud.

Anmälan av vattenverksamhet

Vattenverksamhet

Framtidens klimat kräver att vi gör anpassningar

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning

Om grundvattennivåer

På sensommar och höst är det normalt med låga nivåer. Under vår och sommar är växterna aktiva och tar upp stora mängder av markens vatten. Om växtligheten kommer igång tidigt på våren tas därför sammanlagt större vattenmängder upp av växterna (och därmed minskar grundvattenbildningen).

Under höst och vinter brukar grundvattenmagasinen i marken fyllas på igen. Dels beror det på att nederbörden brukar vara högre samt att säsongen för växter är över. Stora grundvattenmagasin, som också brukar vara de som är mest betydelsefulla för dricksvattenförsörjningen, tar lång tid att fylla på.

Grundvattennivåer, på SGU:s webbplats Länk till annan webbplats.

Tillstånd för vattenuttag

Hushållsvatten till enskilda fastigheter behöver inget tillstånd. Det behövs inte heller något tillstånd för vatten till djur inom lantbruket. Det är viktigt att du har koll på din vattenförbrukning så att du inte tar vatten till skada för omgivningen.

Alla verksamheter som industrier, åkerbevattning och kommunal dricksvattenförsörjning, behöver tillstånd för sitt vattenuttag oavsett om det är ytvatten eller grundvatten.

Riktlinjer för vattenverksamhet.

Frågor och svar

Läget kan variera mellan kommunerna beroende på till exempel hur förbrukningen har sett ut under året. Var uppmärksam på informationen din kommun går ut med.

Om du bor på en plats som nu har god tillgång på vatten, är det ändå en god idé att ta för vana att hushålla med vattnet. Då blir utgångsläget för torrperioder bättre. Det sparar också på resurser som kemikalier och energi, som används för att producera dricksvatten. Reningen av avloppsvatten blir dessutom mer effektiv när utblandningen med rent vatten inte blir för stor. Dessutom kan de sammanlagda uttagen överstiga produktionen vilket medför små marginaler i produktionskedjan.

Vattenbrist och ev bevattningsförbud, på Svenskt Vattens webbplats Länk till annan webbplats.

Du hittar grundvattennivåer på Sveriges geologiska undersöknings webbplats:

Grundvattennivåer på SGU:s webbplats Länk till annan webbplats.

För stora uttag av grundvatten kan leda till att:

 • Närliggande brunnar sinar.
 • Våtmarker och magasin som avspeglar grundvattennivån torkar ut.
 • Vattendrag som försörjs med utläckande grundvatten sinar.
 • Det blir sättningar i byggnader vid speciella jordlagerförhållanden.

För stora uttag av ytvatten kan leda till att:

 • Vattendrag sinar.
 • Våtmarker, magasin och sjöar får sänkta vattennivåer och bottnar friläggs.
 • Sämre levnadsförhållanden för djur och växter i vattendraget.
 • Fiskar och andra organismer som lever i vattnet kan hindras i sina förflyttningar, om dämning sker för att skapa en vattenreserv.
 • Andra som gör uttag nedströms får mindre vatten.

Du söker tillstånd för vattenuttag hos Mark- och miljödomstolen. Det brukar ta minst några månader. I stället för att söka tillstånd kan du anmäla ditt uttag till Länsstyrelsen om uttaget är:

 • För vattendrag, högst 600 m3/dygn och högst 100 000 m3/år.
 • För sjö, högst 1 000 m3/dygn och högst 200 000 m3/år.

En anmälan ger inte en säker rättighet, som ett tillstånd gör. Den som har gjort en anmälan kan ändå drabbas av framtida bevattningsförbud.

Anmälan av vattenverksamhet

Vattenverksamhet

Fördelen med tillstånd är att det ger dig rätt att ta vatten inom de ramar som tillståndet sätter. Då vet du vad som gäller och blir inte tvungen att sluta ta vatten om Länsstyrelsen går ut med generellt förbud.

Grundregeln är att uttag av ytvatten för bevattning kräver tillstånd av Mark- och miljödomstol. För uttag av ytvatten upp till en viss mängd gäller i stället att vattenverksamheten inte får påbörjas innan den har anmälts till Länsstyrelsen.

Anmälan om vattenverksamhet

Vattenuttag i ett vattendrag gör att vattenflödet minskar nedströms uttagsplatsen. Vattenuttagets effekter beror bland annat på uttagets storlek i förhållande till vattenflödet i vattendraget. Om en stor andel av vattnet i vattendraget leds bort ökar skaderisken. Då flödet i vattendraget underskrider en kritisk nivå bör inga vattenuttag ske. Denna kritiska nivå varierar mellan olika vattendrag beroende på naturvärden och andra faktorer.

Exempel på skador av vattenuttag:

 • Naturmiljön och fisket är exempel på allmänna intressen som kan skadas. Vattendragets djur- och växtliv påverkas negativt av minskad livsmiljö, mer stillastående vatten och sämre vattenkvalitet. Under den kalla årstiden kan ökad isbildning och bottenfrysning skada naturmiljön. Vid kraftig uttorkning kan en stor del av vattendragets djur- och växtliv dö ut.
 • Fisk, kräftor, insekter, musslor och andra djur i vattendraget är känsliga för minskade syrehalter och höga vattentemperaturer. Mer stillastående vatten och höga vattentemperaturer minskar syresättningen av vattnet. Utsläpp av avloppsvatten blir mindre utspätt vid låga flöden i vattendraget, vilket försämrar vattenkvaliteten och ökar syreförbrukningen.
 • Låga flöden i vattendrag kan medföra vandringshinder för fisk. Dessutom ökar risken att fåglar äter upp fiskar och andra djur.
 • Vattenuttag i sjöar kan medföra minskat vattendjup eller torrläggning av grundområden och strandmiljöer som är viktiga livsmiljöer för djur- och växtlivet. Vattenkvaliteten i sjön kan bli sämre. Flödet i vattendrag nedströms sjön kan minska.
 • Vattenkraftverk, närliggande brunnar och andra vattenuttag är exempel på enskilda intressen som kan skadas på grund av vattenuttag i vattendrag och sjöar.
 • Grundvattenuttag kan göra att brunnar sinar. Våtmarker och vattendrag som är grundvattenförsörjda kan torka ut med skador på naturmiljön som följd. Sänkta grundvattennivåer kan orsaka sättningar i marken.

Huvudregeln i miljöbalken är att det behövs tillstånd för uttag av ytvatten eller grundvatten för bevattning. Uttag som uppenbart inte skadar allmänna eller enskilda intressen är undantagna från huvudregeln.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över uttag av både grund- och ytvatten. Om situationen förvärras så att det finns risk för skada på allmänna och enskilda intressen kan Länsstyrelsen förbjuda uttag av vatten. Vid ett förbud gäller att den som tar vatten utan tillstånd eller i strid med lämnat tillstånd riskerar åtalsanmälan och kan fällas för brott mot miljöbalken.

Om du saknar tillstånd att ta ut vatten måste du kunna visa vilken påverkan uttaget har på omgivningen. Kan du inte påvisa att inga allmänna eller enskilda intressen skadas kan du föreläggas att omedelbart upphöra med vattenuttaget. Det är du som gör uttaget som alltid har bevisbördan om någon påtalar skada till följd av uttaget. Den som vattnat kan även drabbas av straff, då det kan vara fråga om en otillåten vattenverksamhet, och skadeståndskrav från närboende. Därför är det mycket viktigt att alla som gör någon typ av vattenuttag följer upp uttagets effekter.

Ett minimikrav är att man har en regelbunden journalföring som sparas för att kunna redovisa hur stora uttag man gör varje månad (eller varje vecka eller varje dag), avsänkningen i uttagsbrunnen och några närliggande brunnar, flödet i vattendraget före respektive efter uttagspunkten samt vattennivån i magasinet/sjön där uttaget sker.

För dig som tar ut vatten för din verksamhet och har tillstånd från Mark- och Miljödomstol gäller att du noggrant ska följa de av domstolen fastställda villkoren och eventuella stoppregler.

Frågor om bevattning från kommunala vattentäkter hanteras av kommunen.

Som husägare har du alltid det yttersta ansvaret för att skydda och vid behov återställa hus och tomt. På krisinformation.se hittar du många råd och tips på vad du kan göra för att skydda ditt hus.

Skydda din fastighet från översvämning på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Låga vattennivåer

Telefon 010-223 60 00

Vattenverksamhet

Telefon 010-223 61 50