Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenläget i länet

I Jönköpings län skiljer sig vattentillgången åt mellan delar av länet. Under sommaren har länet generellt sett bra vattentillgång, men de sydöstra delarna av länet är mer utsatta för låga vattennivåer än de västra delarna. Länsstyrelsen bevakar vattennivåerna och ger rekommendationer utifrån läget.

Lägesbild för vattennivåer i länet

Uppdatering 11 augusti

De senaste veckorna - slutet av juli och början av augusti - har nederbörden varit riklig i länets västra delar men till del förbättrat vattentillgången även i östra länet. Det har medfört att flöden ökat över hela länet, på vissa håll i väst till och med upp till ”högflödesnivåer”. Med tanke på årstid, flöden och vattenbehov bedöms risken för vattenbrist vara låg i hela länet varför Länsstyrelsen följer fortsatt flödesutvecklingen mer sparsamt.

Uppdatering 12 juli

Vattennivåerna skiljer sig nu tydligt mellan de olika delarna av länet. I västra delen av länet har den senaste tidens nederbörd lett till att vattenföringen ökat i vattendragen. I öster är vattenföringen fortfarande låg och förväntas fortsätta sjunka trots kommande regn: Det gäller främst Emåns och Svartåns avrinningsområden. Här ligger flera vattendrag kring eller under medellågvattenföringen och det påminner i hög grad om 2018 vid samma tidpunkt.

Grundvattennivåerna i små snabbreagerande magasin, som är viktiga för den enskilda vattenförsörjningen, ligger mycket under det normala i större delen av länet. I stora långsamreagerande magasin, som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen, är nivåerna normala i väster men under de normala i öster. Takten på minskningen har för små magasin klingat av medan det fortfarande minskar snabbt i större magasin.

Uppdatering 3 juli 2023

Nu har Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit beslut om att man inte får ta vatten från vattendrag och sjöar i länet utan tillstånd eller anmälan! Trots att det har regnat en del den sista tiden, ligger många av länets vattendrag under eller strax över medelnivån för lågvatten. I de östra delarna av länet är det särskilt ansträngt, framför allt i Emån

Uppdatering 28 juni 2023

Trots en del regn de senaste dagarna är vattenföringen och grundvattennivåerna fortfarande låga i länet. Nederbörden har inneburit en tillfällig ökning i vattenföringen i flera vattendrag men den beräknas minska framöver. Nedgången förväntas dock gå mer långsamt än tidigare i juni, tack vare svalare och ostadigare väder framöver. Men flödesnivåer i rinnande vatten ligger redan runt eller under långtidsmedel av varje års lägsta (MLQ), något som brukar ske först senare på hög/eftersommaren. På många håll i länet följer flöden 2018 års dito, och i vissa vattendrag är det värre än 2018. Grundvatten fylldes på rejält under vintern, men fyllnadsgraden har fortsatt minska sedan förra analysen, och takten tillsammans med långtidsprognoser visar även för stora magasin av grundvatten en ansträngd situation framåt augusti/september.

Karta som visar vattenläget inom allmän vattenförsörjning Länk till annan webbplats.

Tillstånd, anmälan och undantag för vattenuttag

Hushållsvatten till enskilda fastigheter behöver inget tillstånd. Det behövs inte heller något tillstånd för vatten till djur inom lantbruket. Det är viktigt att du har koll på din vattenförbrukning så att du inte tar vatten till skada för omgivningen.

Alla verksamheter som industrier, åkerbevattning och kommunal dricksvattenförsörjning, behöver antingen en anmälan eller ett tillstånd för sitt vattenuttag oavsett om det är ytvatten eller grundvatten.

Du söker tillstånd för vattenuttag hos Mark- och miljödomstolen. I stället för att söka tillstånd kan du anmäla ditt uttag till Länsstyrelsen om uttaget är:

 • För vattendrag, högst 600 m3/dygn och högst 100 000 m3/år.
 • För sjö, högst 1 000 m3/dygn och högst 200 000 m3/år.

Anmälan av vattenverksamhet

Vattenverksamhet

Om grundvattennivåer

På sensommar och höst är det normalt med låga nivåer. Under vår och sommar är växterna aktiva och tar upp stora mängder av markens vatten. Om växtligheten kommer igång tidigt på våren tas därför sammanlagt större vattenmängder upp av växterna (och därmed minskar grundvattenbildningen).

Under höst och vinter brukar grundvattenmagasinen i marken fyllas på igen. Dels beror det på att nederbörden brukar vara högre och att säsongen för växter är över. Stora grundvattenmagasin, som också brukar vara de som är mest betydelsefulla för dricksvattenförsörjningen, tar lång tid att fylla på.

Grundvattennivåer, SGU Länk till annan webbplats.

Låga flöden, vattenbrist och torka

Vid låga flöden, vattenbrist och torka kan du behöva spara på vatten. Det är alltid klokt att vara sparsam med en så viktig resurs som vatten. Den ska räcka till oss alla och rent dricksvatten är ingen självklarhet.

Du som har djur kan behöva planera djurens tillgång till vatten om det skulle bli en bristvara.
Uttag av ytvatten eller grundvatten för bevattning kan kräva tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken.

Vid torka ökar risken för skador av vattenuttag. För stora uttag av grundvatten kan göra att brunnar i närheten sinar. Det kan också bli sättningar i byggnader. För stora uttag av ytvatten kan göra att sjöbottnar friläggs. Djur och växter i vattendrag kan också få sämre levnadsförhållanden.

Kommunen kan besluta om restriktioner för det kommunala dricksvattnet och införa bevattningsförbud. Även om kvantitet av råvatten är god kan samtidigt uttaget överstiga kapaciteten. Därför bör du hushålla med vatten även under varma och torra perioder.

Bevattna gröda

Har du tillstånd får du vattna i enlighet med ditt tillstånd eller anmälan. Du måste följa de hänsynsregler och villkor som gäller enligt tillståndet. Bland annat ska bevattning endast ske nattetid vid svag vind eftersom det ger bäst effekt per liter vatten. Du ska hushålla med vattnet så långt det är möjligt.

Vattna gräsmatta eller fylla en pool

Du ska undvika att vattna din gräsmatta eller fylla din pool med ytvatten eller grundvatten. Är din tomt inom en kommun som infört bevattningsförbud får du inte heller vattna om du är ansluten till kommunalt VA. Hör med din kommun vad som gäller.

Ta vatten från vattendrag till djuren

Du bör ta vatten från en alternativ källa om du har möjlighet. Har du inte det får du ta vatten från vattendrag eller sjö till dina djur, men du ska göra det med största möjliga hänsyn och hushålla med vattnet så långt det är möjligt. Tänk på att vid vattenbrist är det också generellt sett sämre kvalitet på ytvattnet.

Ta vatten med anmälan om vattenuttag

Om du inte har tillstånd men har gjort en anmälan till Länsstyrelsen om vattenuttag ska du följa Länsstyrelsens beslut och de försiktighetsmått som framgår av beslutet. Du ska hushålla med vattnet så långt det är möjligt. Om vattensituationen försämras kan du vara tvungen att helt upphöra med uttaget till förmån för de som har tillstånd.

Du som har egen brunn

Du som har egen brunn ansvarar själv för din vattenförsörjning. Det gäller både tillgång, produktion och kvalitet. Det finns flera råd och tips för hur du kan kontrollera din egen vattentillgång.

Anläggning av brunn, SGU Länk till annan webbplats.

Att anlägga en ny brunn, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Broschyr: Råd om enskild dricksvattenförsörjning, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Hur vet jag om det är lite vatten i min brunn?

Håll dig uppdaterad om hur grundvattennivåerna är i ditt område. Sveriges geologiska undersökning har kartor och information om grundvattennivåer.

Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats.

Grävd brunn

Har du en grävd brunn finns det enkla sätt att hålla koll på vattennivån i brunnen. Det går ofta att ha riktmärken i stenar eller i betongen för att följa mängden vatten i brunnen. Ett annat sätt är att ha en lång stång/pinne som räcker ända ner i botten på brunnen.

Mät den blöta delen av stången och skriv upp värdet samt tidpunkten för mätningen. För att kunna jämföra värdena och följa vattennivån är det bra att upprepa mätningarna en längre tid. Använd en ren stång/pinne för att inte smutsa ner vattnet.

Borrad brunn

I en borrad brunn är det svårare att själv avgöra mängden vatten. Här kan den första indikationen på minskad vattenmängd vara en förändring i lukt, smak, utseende eller helt enkelt att luft kommer in i systemet. I låglänta kustområden kan det bli ökad risk för saltvatteninträngning i brunnen i samband med låga grundvattennivåer.

När brunnen har sinat

Ta kontakt med din kommun för att få hjälp och stöd. Om du behöver hämta dricksvatten från ett annat ställe, använd endast rena dunkar som är avsedda för att förvara dricksvatten i.

För att lagra dricksvatten en längre tid kan du även frysa in dricksvatten i större petflaskor, som är avsedda för dryck. Fyll inte flaskorna helt för då kan de spricka i frysen. De frysta petflaskorna är bra som reservvatten men också en kylklampsreserv om elen slutar fungera.

Höga flöden

Vid risk för höga vattenflöden finns det några saker du kan tänka på:

 • Om du bor i hus nära ett vattendrag, se över vad du kan göra för att skydda ditt hus mot översvämningar.
 • Du har själv stort ansvar för förebyggande åtgärder som skyddar ditt hus. Läs igenom försäkringsvillkoren, så du till exempel vet vad som gäller vid översvämning. Försäkringsbolaget kan ge förslag på förebyggande åtgärder.
 • Respektera eventuella avspärrningar.

Skydda din fastighet från översvämning, MSB Länk till annan webbplats.

Riskhanteringsplan Jönköpings tätort 2022-2027 Länk till annan webbplats.

Risk för ras och skred när vattnet sjunker tillbaka

När vattnet sjunker undan ökar risken för ras och skred. Håll ett säkert avstånd om du är ute och tittar på vattenflödena. Det finns risk för ras om du går för nära. Strömmarna i vattnet är starka.

Varningstecken på skred, Statens Geotekniska Institut SGI Länk till annan webbplats.

Dricksvattenproduktion och bevattningsförbud

Tillgång på råvatten för dricksvattenproduktion kan påverkas både av för lite vatten (torka) som av för mycket vatten (översvämning). De flesta invånarna i Jönköpings län får sitt dricksvatten genom kommunala dricksvattenproducenter, det vill säga kommunen eller kommunala bolag. Ungefär 15 % har enskilt vatten.

Läget kan variera i länet och även inom kommunerna beroende på till exempel hur förbrukningen har sett ut under året. Var uppmärksam på informationen din kommun går ut med.

Om du bor på en plats som nu har god tillgång på vatten, är det ändå en god idé att ta för vana att hushålla med vattnet. Då blir utgångsläget för torrperioder bättre. Det sparar också på resurser som kemikalier och energi, som används för att producera dricksvatten. Reningen av avloppsvatten blir dessutom mer effektiv när utblandningen med rent vatten inte blir för stor. Dessutom kan de sammanlagda uttagen överstiga produktionen vilket medför små marginaler i produktionskedjan.

Bevattningsförbud utfärdas lokalt av din kommun och det kan variera över året.

Spara vatten - så kan du bidra:

 • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke, du kan minska vattenförbrukningen med hälften och sparar samtidigt pengar. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
 • Låt inte vattnet rinna medan du borstar tänderna. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas närmare 36 liter vatten.
 • Undvik att bada i badkar helt och hållet. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Använd bara disk- och tvättmaskinen när de är fulla.
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna i trädgården. Gäller särskilt dig som har egen brunn.

Framtidens klimat kräver att vi gör anpassningar

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning

Kontakt

Låga vattennivåer

Telefon 010-223 60 00

Vattenverksamhet

Telefon 010-223 61 50

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss