Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar

A-anläggningar

A-anläggningar är till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

B-anläggningar

B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

C-anläggningar

C-anläggningar är till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Miljötillsynen i Jönköpings län

Jönköpings län är ett av Sveriges mest industritäta län och det finns många små- och medelstora företag med tonvikt på tillverkningsindustrin. Stora branscher är till exempel ytbehandlingsföretag, avfalls- och energianläggningar, vindkraft och pappersbruk. En annan stor bransch är täkterna.

Inom området miljöfarlig verksamhet har vi tillsynsansvar av cirka 200 verksamheter. Tillsynen sker av miljöskyddsenheten som även har tillsyn över allmänna vattentjänster och Seveso-anläggningar.

Enheten för förorenade områden och miljödata ansvarar för tillsynen av förorenade områden. För mer information besök sidan förorenade områden.

Förorenade områden

Enheten för naturtillsyn och skötsel har tillsynen vad gäller vattenverksamheter och omfattar i huvudsak tillsyn av dammar, vattenuttag, markavvattningar, anmälningspliktiga vattenverksamheter. För mer information besök sidan Vattenverksamhet.

Vattenverksamhet

Samråd 12 kapitlet 6 § miljöbalken

Om du planerar åtgärder eller verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön så behöver du samråda. Samråd kan gälla ledningar, husbehovstäkter, vindkraftverk lägre än 50 meter eller mast/torn, prospektering med mera. För mer information se våra e-tjänster under sidan Åtgärder i naturmiljön.

Åtgärd i naturmiljön  

Enhetschef

Elin Einarsson Lindvall
Projektledare Miljösamverkan Sverige. Arbetar I projektet Incitament för energieffektivisering.

E-post: elin.lindvall@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 229


Gustav Enander
Enhetschef för Miljöskyddsenheten.

E-post: gustav.enander@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 305

Administration
Malin Nilsson
Administration, handläggning av transport av avfall.

E-post: malin.f.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 363

Miljöfarlig verksamhet
Li Blomqvist
Tillsyn av förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsförbränning, lantbruk, plastindustri, sandgjuterier och träimpregnering.

E-post: li.blomqvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 322

Helena Bäckman
Tillsyn av ytbehandlings-, verkstads-, pulverlackerings- och varmförzinkningsindustrier, förbränningsanläggningar, glykoltillverkning, avfallsförbränning och krematorium. Kemikalietillstånd.

E-post: helena.backman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 303

Nils Lagerkvist
Tillsyn och samråd för vindkraft, grustäkter och torvtäkter.
Samråd enligt 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Samråd och fastställelseprövning av planer för väg och järnväg.

E-post: nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 312

Karl-Oskar Lund
Tillsynsvägledning, hälsoskyddsfrågor, kommunala överklagningsärenden. Tillsyn och samråd för avloppsreningsverk, allmänt VA och sågverk.

E-post: karl-oskar.lund@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 491

Marie-Louise Lüsch
Tillsyn av avfallsanläggningar inom Habo, Jönköpings, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryds och Vetlanda kommuner. Galvanisk ytbehandling, pappers och massaindustrier samt biogasanläggningar.

E-post: marie-louise.lusch@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 315

Peter Nacke
Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

E-post: peter.nacke@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 512

Frida Simonson
Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering.

E-post: frida.simonson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 513

Per-Olof Svensson
Tillsyn av avloppsreningsverk inom Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås kommuner, avfallsanläggningar inklusive skrothantering. Tryckerier, kemikalieanläggningar, livsmedelsindustri, ytbehandling med färg och lack på trä och färgborttagningsanläggningar.
Därutöver VOC frågor och vattenförvaltningssamverkan.

E-post: p-o.svensson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 324

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping