Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Regler för miljöfarlig verksamhet finns i miljöbalken.

Om du vill starta, driva eller ändra vissa miljöfarliga verksamheter behöver du söka tillstånd eller göra en anmälan. Frågor av mindre omfattning kan hanteras av tillsynsmyndigheten. Större frågor som regleras i tillstånden behöver ansökas om hos prövningsmyndigheten. 

Miljöfarlig verksamhet delas in i olika typer av anläggningar

C-anläggningar

C-anläggningar är verksamheter som oftast har relativt liten miljöpåverkan. Exempel på C-anläggningar är mindre lantbruk, bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar ska anmälas till kommunen.

B-anläggningar

B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, täkter, vindkraftsanläggningar, stora lantbruk och många industrianläggningar. De tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

A-anläggningar

A-anläggningar är verksamheter som oftast har omfattande miljöpåverkan, till exempelpappersindustrier, stora energianläggningar och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

I miljöprövningsförordningen kan du läsa om din anläggning är en A, B- eller C-anläggning:

Miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats.

Exempel på tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet kan till exempel vara:

  • avfallsanläggningar, till exempel deponier
  • avloppsreningsverk
  • berg-, grus- och torvtäkter
  • biogasanläggningar
  • depåer
  • djurhållande lantbruk
  • hamnar
  • industrier, till exempel livsmedelsindustrier
  • medelstora förbränningsanläggningar
  • vindkraftsanläggningar.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen hanterar ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Det är sedan Miljöprövningsdelegationen som fattar beslut i ärendena.

Kartor över miljöfarlig verksamhet

Se vilka miljöfarliga verksamheter som är tillståndståndspliktiga via karta och få mer information om verksamheterna.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet med tillstånd? Det är Länsstyrelsen som normalt har tillsyn över verksamheten, i vissa fall kan det vara kommunens miljönämnd.

Kopia på anmälan om miljöfarlig verksamhet

Om du som arbetar på kommunen får en anmälan om miljöfarlig verksamhet ska du skicka kopior av handlingarna till Länsstyrelsen. Du kan skicka in handlingarna via vår e-tjänst.

Avfall

Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport och dumpning av avfall och handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Vi ansvarar även för tillsyn av avfallshantering tillsammans med kommunerna.

Kemikalier och kemiska produkter

Ska du yrkesmässigt överlåta farliga kemiska produkter? Eller vill du hantera farliga kemiska produkter privat? Då kan du behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Miljötillsynen i Jönköpings län

Jönköpings län är ett av Sveriges mest industritäta län och det finns många små- och medelstora företag med tonvikt på tillverkningsindustrin. Stora branscher är till exempel ytbehandlingsföretag, avfalls- och energianläggningar, vindkraft och pappersbruk. En annan stor bransch är täkterna.

Inom området miljöfarlig verksamhet har vi tillsynsansvar av cirka 200 verksamheter. Tillsynen sker av miljöskyddsenheten som även har tillsyn över allmänna vattentjänster och Seveso-anläggningar.

Enheten för förorenade områden ansvarar för tillsynen av förorenade områden. För mer information besök sidan förorenade områden.

Förorenade områden

Enheten för naturtillsyn och skötsel har tillsynen vad gäller vattenverksamheter och omfattar i huvudsak tillsyn av dammar, vattenuttag, markavvattningar, anmälningspliktiga vattenverksamheter. För mer information besök sidan Vattenverksamhet.

Vattenverksamhet

Utsläpp av processvatten till kommunalt avloppsreningsverk

Länsstyrelsen och kommunerna har tagit fram en länsgemensam vägledning, för huvudmän och tillsynsmyndigheten, kring råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter.

Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län Pdf, 907.6 kB.

Samråd 12 kapitlet 6 § miljöbalken

Om du planerar åtgärder eller verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön så behöver du samråda. Samråd kan gälla ledningar, husbehovstäkter, vindkraftverk lägre än 50 meter eller mast/torn, prospektering med mera. För mer information se våra e-tjänster under sidan Åtgärder i naturmiljön.

Åtgärd i naturmiljön  

Håkan Wirén
Enhetschef
Utvecklar och samordnar arbetet på miljöskyddsenheten. Medlem i styrgruppen för Miljösamverkan.

Telefon: 010-22 36 517
E-post: hakan.wiren@lansstyrelsen.se

Malin Nilsson
Administration
Handlägger ärenden gällande anmälan och tillstånd till transport av avfall.

Telefon: 010-22 36 363
E-post: malin.f.nilsson@lansstyrelsen.se

Li Blomqvist
Tillsyn av förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsförbränning, lantbruk, plastindustri, sandgjuterier och träimpregnering.

Telefon: 010-22 36 322
E-post: li.blomqvist@lansstyrelsen.se

Helena Bäckman
Tillsyn av ytbehandlings-, verkstads- och varmförzinkningsindustrier, glykoltillverkning, förbränningsanläggningar och avfallsförbränning i Jönköpings kommun. Kemikalietillstånd.

Telefon: 010-22 36 303
E-post: helena.backman@lansstyrelsen.se

Martin Karlberg
Miljöskyddshandläggare industrier. Kemikalietillstånd e-cigaretter. Energifrågor kopplade till prövning och tillsyn.

Telefon: 010-22 36 519
E-post: martin.karlberg@lansstyrelsen.se

Robert Karlsson
Miljöskyddshandläggare. Avfallsanläggningar och avloppsfrågor.

Telefon: 010-22 36 253
E-post: robert.f.karlsson@lansstyrelsen.se

Nils Lagerkvist
Tillsyn och samråd för vindkraft och täkter. Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Samråd och yttranden över vägplaner och järnvägsplaner.

Telefon: 010-22 36 312
E-post: nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se

Karl-Oskar Lund
Miljöskyddshandläggare. Lagen om allmänna vattentjänster, avfallsanläggningar.

Telefon: 010-22 36 491
E-post: karl-oskar.lund@lansstyrelsen.se

Jennie Malm
Tillsyn och samråd för täkter och avfallsanläggningar. Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Energifrågor kopplade till prövning och tillsyn.

Telefon: 010-22 36 455
E-post: jennie.malm@lansstyrelsen.se

Peter Nacke
Tillsyn av ytbehandling och övrig kemisk industri, sågverk, pressgjuterier, flygplats samt Seveso.

Telefon: 010-22 36 512
E-post: peter.nacke@lansstyrelsen.se

Alexandra Persson

Miljöskyddshandläggare. Tillsyn och samråd för täkter.

Telefon: 010-22 36 442
E-post: alexandra.persson@lansstyrelsen.se

Per-Olof Svensson
Tillsyn av avloppsreningsverk inom Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås kommuner. Tryckerier, verkstadsindustri, kemikalieanläggningar, livsmedelsindustri, ytbehandling med färg och lack på trä, färgborttagningsanläggningar. Därutöver VOC frågor samt vattenförvaltningssamverkan.

Telefon: 010-22 36 324
E-post: p-o.svensson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss