Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar

A-anläggningar

A-anläggningar är till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

B-anläggningar

B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

C-anläggningar

C-anläggningar är till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Miljötillsynen i Jönköpings län

Jönköpings län är ett av Sveriges mest industritäta län och det finns många små- och medelstora företag med tonvikt på tillverkningsindustrin. Stora branscher är till exempel ytbehandlingsföretag, avfalls- och energianläggningar, vindkraft och pappersbruk. En annan stor bransch är täkterna.

Inom området miljöfarlig verksamhet har vi tillsynsansvar av cirka 200 verksamheter. Tillsynen sker av miljöskyddsenheten som även har tillsyn över allmänna vattentjänster och Seveso-anläggningar.

Enheten för förorenade områden och miljödata ansvarar för tillsynen av förorenade områden. För mer information besök sidan förorenade områden.

Förorenade områden

Enheten för naturtillsyn och skötsel har tillsynen vad gäller vattenverksamheter och omfattar i huvudsak tillsyn av dammar, vattenuttag, markavvattningar, anmälningspliktiga vattenverksamheter. För mer information besök sidan Vattenverksamhet.

Vattenverksamhet

Samråd 12 kapitlet 6 § miljöbalken

Om du planerar åtgärder eller verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön så behöver du samråda. Samråd kan gälla ledningar, husbehovstäkter, vindkraftverk lägre än 50 meter eller mast/torn, prospektering med mera. För mer information se våra e-tjänster under sidan Åtgärder i naturmiljön.

Åtgärd i naturmiljön  

Enhetschef

Gustav Enander
Utvecklar och samordnar arbetet på miljöskyddsenheten. Medlem i styrgruppen för Miljösamverkan.

E-post: gustav.enander@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 305

Administration
Malin Nilsson
Handlägger ärenden gällande anmälan och tillstånd till transport av avfall.

E-post: malin.f.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 363

Miljöfarlig verksamhet
Li Blomqvist
Tillsyn av förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsförbränning, lantbruk, plastindustri, sandgjuterier och träimpregnering.

E-post: li.blomqvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 322

Helena Bäckman
Tillsyn av ytbehandlings-, verkstads- och varmförzinkningsindustrier, glykoltillverkning, förbränningsanläggningar och avfallsförbränning i Jönköpings kommun. Kemikalietillstånd.

E-post: helena.backman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 303

Linda Helgstedt
Tillsyn av vindkraft och avfallsanläggningar samt Seveso.

E-post: linda.helgstedt@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 223

Nils Lagerkvist
Tillsyn och samråd för vindkraft och täkter. Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Samråd och yttranden över vägplaner och järnvägsplaner.

E-post: nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 312

Karl-Oskar Lund (tjänsteledig)
Tillsynsvägledning, hälsoskyddsfrågor, kommunala överklagningsärenden, LAVA. Tillsyn och samråd för avloppsreningsverk.

E-post: karl-oskar.lund@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 491

Marie-Louise Lüsch
Tillsyn av avfallsanläggningar, pappers och massaindustrier och biogasanläggningar.

E-post: marie-louise.lusch@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 315

Jennie Malm
Tillsyn och samråd för täkter. Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader.

E-post: jennie.malm@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 455

Peter Nacke
Tillsyn av ytbehandling och övrig kemisk industri , sågverk, pressgjuterier, flygplats samt Seveso.

E-post: peter.nacke@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 512

Frida Simonson
Tillsyn ytbehandling, industriutsläppsdirektivet (IED) och projekt Incitament för energieffektivisering.

E-post: frida.simonson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 513

Per-Olof Svensson
Tillsyn av avloppsreningsverk inom Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås kommuner. Tryckerier, verkstadsindustri, kemikalieanläggningar, livsmedelsindustri, ytbehandling med färg och lack på trä, färgborttagningsanläggningar. Därutöver VOC frågor samt vattenförvaltningssamverkan.

E-post: p-o.svensson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 324


Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping