Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i två år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen i Jönköping arbetar med tillsynsvägledning och vi ska ha en tillsyns­väglednings­plan som beskriver den planerade vägledningen. Planen uppdateras varje år. Tillsynens övergripande mål är att säkerställa att miljöbalkens mål om hållbar utveckling och lagefterlevnad kan uppnås. Tillsynsvägledning ska främja en effektiv och likvärdig operativ tillsyn och en rättssäker tillämpning. Den ska även stödja de operativa tillsynsmyndigheterna och bedrivas regelbundet och systematiskt.

Tillsynsvägledningsplan Länk till annan webbplats. 

Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av tre delar:

 • stöd och rådgivning
 • samordning
 • uppföljning och utvärdering.

Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning ger vi genom att besvara frågor, skapa nätverk för olika tillsynsfrågor, ordna utbildningar och samverkansträffar för att utbyta erfarenheter.

Samordning

Det finns samverkansgrupper för att diskutera aktuella frågor och bedömningsgrunder. Tillsammans med kommunerna genomför vi gemensamma projekt inom tillsyn. Vi arbetar också för att förebygga miljöbrott tillsammans med polis, åklagare och kommuner.

Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar kommunernas arbete med tillsyn. Vi granskar om kommunerna uppfyller de lagkrav som finns. Vi kan till exempel skicka ut enkäter och göra besök hos miljö- och hälsoskyddskontoren.

Inom vilka områden ger Länsstyrelsen tillsynsvägledning till kommunerna?

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom bland annat följande områden:

 • områdesskydd
 • strandskydd
 • vattenskydd
 • miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • enskilda avlopp
 • förorenade områden
 • kemikalier
 • avfall
 • buller
 • energi.

Samverkan i länet

Miljösamverkan Jönköpings län är ett regionalt samarbete, mellan kommunernas miljöförvaltningar, Länsstyrelsen och Region Jönköpings län, för att utveckla miljötillsynen i Jönköpings län. Genom samordnade projekt, utbildningar och handläggarstöd ges stöd i miljötillsynen.

Miljösamverkan Jönköpings län Länk till annan webbplats.

I Miljöbrottssamverkan ingår Länsstyrelsen, polisen, åklagarmyndigheten och de myndigheter som svarar för den operativa tillsynen enligt miljöbalken. Kommunerna representeras av Jönköpings kommun och Miljösamverkan Jönköpings län. Man träffas 2 gånger per år och samverkar kring gemensamma rutiner och tydliggöra roller för de olika aktörerna.

Regionalt program förorenade områden

Varje år tar Länsstyrelsen fram ett regionalt program som beskriver arbetet med efterbehandling av förorenade områden. Årligen söker Länsstyrelsen medel från Naturvårdsverket för undersökningar, åtgärder (där ansvarig bedöms saknas) och tillsynsprojekt.

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 

Miljösamverkan Sverige

Inom Miljösamverkan Sverige samverkar länsstyrelserna med statliga myndigheter och kommuner kring tillsyn och vägledning inom miljöbalkens område. Samverkansorganet finns till för att utveckla arbetet med olika miljöfrågor.

På Miljösamverkan Sveriges webbplats kan du bland annat hitta

 • olika kunskapsunderlag
 • tolkningsstöd av lagstiftning
 • tillsynskampanjer
 • stöd i ärendeprocesser.

Webbplatsen Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss