Analysfas Vättern

Länsstyrelserna i Jönköpings, Västra Götalands, Örebro och Östergötlands län tog under 2023 och början av 2024 fram ett förslag till målbildsanalys för Vätterns två prövningsgrupper, Vättern Norra 67_9 och Vättern Södra 67_5. Under våren 2024 gick förslaget ut på dialog till verksamhetsutövare samt övriga intressenter. Dialogrundan är nu avslutad och länsstyrelserna har gått igenom samtliga inkomna synpunkter. Det finns en dialogsammanställning innehållande samtliga synpunkter som inkommit med tillhörande kommentarer hur länsstyrelserna har hanterat respektive synpunkt.

Innehåll och läsanvisning

Framtagen nulägesbeskrivning ligger till grund för analysfasen, där de behov av miljöanpassningar som finns i Vätterns två prövningsgrupper beskrivs.

Nuläges­beskrivning inom NAP för Vättern

Analysfasen består av tre delar:

  1. Målbildsanalys
  2. Konsekvensanalys allmänna intressen
  3. Samverkansmöten med verksamhetsutövare och konsekvensanalys för anläggningarna

Målbildsanalysen för de två prövningsgrupperna i Vättern består av en allmän del samt 18 delområdesbeskrivningar för de delavrinningsområden som berörs av NAP-prövningar. I den allmänna beskrivningen framgår syftet med målbildsanalysen samt vilket underlag länsstyrelserna har utgått från när man genomfört analysen. Respektive delområdesbeskrivning beskriver vilka målarter som berörs och vilka mål och miljöanpassningsåtgärder som föreslås inom delområdet. I bilaga 1 Mål för målarter i Vättern listas samtliga målarter för Vättern och deras respektive övergripande åtgärdsbehov.

Hur länsstyrelserna har hanterat inkomna synpunkter

De synpunkter som berör den allmänna delen har främst hanterats av Länsstyrelsen i Jönköpings län som har en samordnande roll inom de två prövningsgrupperna. Synpunkter på delområdesbeskrivningarna har hanterats av berörd länsstyrelse. I vissa fall har synpunkterna resulterat i justeringar gentemot det förslag som skickades ut på dialog under våren 2024, i andra fall har länsstyrelserna bedömt att synpunkterna inte motiverat någon justering. Mer information om hur respektive synpunkt har hanterats går att hitta i dialogsammanställningen.

Dialogsammanställning

Dialogsammanställningen består av en lista med samtliga inkomna synpunkter sorterad utifrån vilken del i målbildsanalysen som berörs.

Dialogsammanställning Pdf, 166.7 kB.

Delområdes­beskrivningar

Karta

Nästa steg

Nästa steg i samverkansprocessen för de två prövningsgrupperna i Vättern består av att länsstyrelserna genomför en analys av de konsekvenser som åtgärderna i målbildsanalysen får på allmänna intressen. Exempel på allmänna intressen är bland annat kulturmiljö, elförsörjning, infrastruktur, jordbruk, industri, klimatanpassning och spridning av invasiva arter. Under hösten 2024 kommer länsstyrelserna också att genomföra samverkansmöten mellan verksamhetsutövare och respektive länsstyrelse. På mötet kommer bland annat åtgärdsförslag och eventuella konsekvenser av förslagen att diskuteras och verksamhetsutövaren kommer få möjlighet att diskutera konsekvenserna samt egna förslag på miljöåtgärder direkt med Länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss