Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tabergs gruva

Den 31 augusti 2018 ansökte Asera Mining AB om dispens från föreskrifter inom naturreservat Taberg i Jönköpings kommun. Företaget vill provborra efter mineraler som titan, järn och vanadin.       

Aktuellt

Eftersom området där Asera Mining AB vill göra sina provborrningar är inom Tabergs naturreservat har Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat att avslå ansökan om dispens. Länsstyrelsen skriver bland annat i sitt beslut att naturreservatet Taberg hyser stora natur- och kulturvärden och är ett Natura 2000-område samt riksintresse för både naturvård och kulturmiljö. Naturreservatet har på grund av sitt läge och de höga natur- och kulturvärdena även ett stort värde för friluftslivet. Länsstyrelsen bedömer att undersökningsarbeten för mineralprospektering inom reservatet inte är förenligt med reservatets syfte eller syftet med reservatsföreskrifterna.

Enligt reservatets föreskrifter är det förbjudet att:

  • Utföra borrning, sprängning, grävning, schaktning, utfyllnad eller tippning.
  • Bedriva gruvbrytning eller utföra provbrytning.
  • Framföra motordrivet fordon på annat än på särskilt anvisade vägar och platser.

Beslutet överklagades

8 november 2018 skickade Asera Mining AB in en överklagan, på Länsstyrelsen i Jönköpings läns avslag, till Mark- och miljödomstolen. Företaget anser att deras provborrning inte skulle göra sådan skada på reservatet att de inte kan få dispens. De vill göra arbetet under vintermånaderna för att på så sätt minimera riskerna för skada i naturreservatet. Ärendet ligger hos Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Mark- och miljödomstolens beslut

21 januari 2019 beslutade Mark- och miljödomstolen att avslå överklagan från Asera Mining AB. Mark- och miljödomstolen bedömer att en brytning av mineral på Taberg inte skulle vara förenlig med syftet med reservatet. Domstolen anser att de särskilda skäl som bolaget uppgett för att få dispens inte är tillräckliga för att testborra i berget.

Dispens från terrängkörningslagen avslås

15 februari 2019 beslutar Länsstyrelsen i Jönköpings län att avslår ansökan om dispens från terrängkörningslagen som Asera Mining AB skickat in för området kring naturreservatet Taberg i Jönköpings kommun.

Domstolsprocessen

Mark- och miljödomstolen har bara att prövat Länsstyrelsens avslag av dispensansökan. Den här processen rör inte ärendet om Asera Mining AB kommer kunna starta en gruva eller ej.

Ett beslut från Mark- och miljödomstolen kan överklagas till nästa instans som är Mark- och miljööverdomstolen.

Processen att starta en gruva

Innan en gruva kan starta föregås den av prövning i flera steg. Stegen sammanfattas nedan.

  1. Bergsstaten är den myndighet som lämnar de undersökningstillstånd som ger ett bolag ensamrätt att prospektera efter mineraler i ett specifikt område. Länsstyrelsen deltar som remissinstans i prövningen av undersökningstillstånd.
  2. Om bolaget hittar tillräckligt mycket mineral för att vilja gå vidare ansöker de om bearbetningskoncession hos Bergsstaten. Bergsstaten samråder med Länsstyrelsen i miljöfrågor.
  3. Hälso- och miljöeffekterna av en gruva samt skyddsåtgärder om gruvan får komma till stånd prövas av Mark- och miljödomstolen i en tillståndsprövning enligt miljöbalken.

Kontakt

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-223 61 42

Telefontid: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8.30-15.30.

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss