Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Naturmiljön i en stor del av landets sjöar och vattendrag har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Flottningsverksamheten, utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och sjösänkningar är exempel på storskaliga fysiska ingrepp i våra vattenmiljöer.

I mindre vattendrag är det vanligt att fellagda vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar innebär vandringshinder. Påverkan innebär kraftigt försämrade förutsättningar för djur och växter som lever i och i anslutning till vattnet. Den fysiska påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra miljömål och miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vattendrag. Påverkan har även försämrat fisket i många av landets vatten.

Samverkan för restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen arbetar med restaurering av sjöar och vattendrag tillsammans med mark- och fiskrättsägare, intresseorganisationer, kommuner, myndigheter och andra intressenter. Syftet är att med gemensamma krafter återställa vattenmiljöerna till ett mer naturligt tillstånd vilket skapar förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig. Restaurering är även en viktig del av fiskevården.

Länsstyrelsen bedriver arbetet på många olika sätt, bland annat genom att betala ut bidrag till åtgärder, genomföra åtgärder, inventera och ta fram åtgärdsplaner, bedriva tillsyn och förelägga om återställning eller miljöanpassning.

Sedan ett flertal år tillbaka bedrivs ett omfattande åtgärds- och restaureringsarbete inom länets prioriterade vattendrag. Arbetet, som sker i nära samverkan med länets kommuner och övriga intresseorganisationer, syftar till att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status inom ramen för EU:s vattendirektiv.

Vidare kopplar restaureringsarbetet till de nationellt antagna miljömålen, exempelvis miljömålet Levande sjöar och vattendrag men också till arbetet med att nå god bevarandestatus i de vattenområden som omfattas av så kallade Natura-2000 områden.

Restaureringsarbetet innefattar bland annat åtgärder som syftar till att återställa rensade och rätade vattendrag, skapa fria vandringsvägar för fisk och annan vattenlevande fauna vid exempelvis vägtrummor, dammar eller andra icke naturligt förekommande vandringshinder. Nedan framgår exempel på planerade och pågående restaureringsåtgärder inom Jönköpings län.

Emån Farstorpaån från Saljen till Strömsberg Pdf, 1.3 MB.

Emån Brusaån Pdf, 547.6 kB.

Emån Silverån Pdf, 548.9 kB.

Emån Farstorpaån från Strömsberg till Värnen Pdf, 1.9 MB.

Emån, Silverån Pdf, 79.9 kB.

Emåns övre huvudfåra från Fabriksdammen till Storesjön Pdf, 1.1 MB.

Emåns övre huvudfåra från Nyholm till Emåns Ekomuseum Pdf, 1.4 MB.

Emåns övre huvudfåra från Sandsjön till Nyholm Pdf, 1.7 MB.

Emåns övre huvudfåra Uppströms Råskefjord till Prinsasjön Pdf, 1.6 MB.

Motalaström Hulubäcken Pdf, 1 MB.

Motalaström Domneån Pdf, 1 MB.

Motalaström Hökesån och Habokvarn Pdf, 910.2 kB.

Motalaström Knipån Pdf, 842 kB.

Motalaström Svedån Pdf, 902.3 kB.

Motalaström Tabergsån Pdf, 755.1 kB.

Motalaström Lillån, Bankeryd och Attarpsdammen Pdf, 744.3 kB.

Nissans källflöden Pdf, 918.7 kB.

Götaälv Tidan Pdf, 784.6 kB.

Emån Silverdalsån Pdf, 548.3 kB.

I Sveriges vatten genomförs årligen ett stort antal restaureringsåtgärder i vattendrag. Länsstyrelserna handlägger många ärenden med koppling till denna verksamhet och åtskilliga projekt finansieras med statliga anslag. Centrala myndigheter och forskare har ett stort behov av att få en nationell helhetsbild av genomförda åtgärder och användningen av statliga medel. Motsvarade behov finns på regional nivå hos länsstyrelserna. Datasystemet Åtgärder i Vatten är Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), länsstyrelsernas (Lst), Naturvårdsverkets (NV) och Riksantikvarieämbetets (RAÄ) gemensamma insats för att underlätta och kvalitetssäkra denna hantering. I systemet kan du söka ut genomförda restaureringsåtgärder via ett kartfönster.

Åtgärder i Vatten (ÅIV) Länk till annan webbplats.

VISS – Vatteninformationssystem Sverige Länk till annan webbplats.

VISS (VattenInformationssystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping. I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Här finner du bland annat en övergripande bedömning av hur vattnet mår (ekologisk status och kemisk status) men även underliggande bedömningar på till exempel fisk och försurning. Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar.

Text

Samlat arbete med NAP och restaurering i Jönköpings län

Arbetet med restaurering av sjöar och vattendrag görs parallellt med genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor i vattenkraften (NAP). Länsstyrelsen ser genomförandet av NAP som en del av ett samlat restaureringsarbete där dialog och samverkan är en viktig förutsättning och där avrinningsområdesperspektivet är i fokus.

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Fiskevårdsåtgärder

Filmer om levande vattendrag

Hur kan vi förbättra livet i och omkring våra vatten i skogen? I sex filmer kan du ta del av olika åtgärder som bidrar till mer levande vattendrag. Filmerna visar hur vi kan förbättra livet i och omkring våra vatten i skogen.

Filmerna är två till sex minuter långa och handlar om:

  • Bottenfauna
  • Död ved
  • Biotopvård
  • Skogsbruk och jordbruk nära vatten
  • Kantzonen mellan skog och vatten

Filmerna riktar sig främst till dig som äger mark och som är yrkesverksam i skogen, men även till dig som är intresserade av fiske och fiskevård.

– Vi hoppas att filmerna ska inspirera människor till att göra åtgärder för att förbättra livet i och omkring vattendrag i skogen, säger Therese Helgesson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, som varit med och tagit fram filmerna.

Filmerna är producerade på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping inom projektet Grip on Life IP.

Biotopvård

Med lite hjälp på traven kan ditt vatten få en större artrikedom. I den här filmen berättar vi om enkla åtgärder som återskapar den naturliga variationen i ett vattendrag. Du får också träffa markägaren Mattias, som skapat en grundare botten i sitt vattendrag för att få öringen att leka där på nytt.

Filmen Öka artrikedomen i vattendrag genom biotopvård Länk till annan webbplats.

Död ved

Död ved är ett naturligt inslag i vattnet och bidrar med stora naturvärden för fisk och andra vattenlevande organismer. Med rätt åtgärder går det att med enkla medel skapa naturvärden utan att riskera dämning.

Filmen Död ved ger liv Länk till annan webbplats.

En levande botten

På botten av våra vattendrag gömmer sig en stor mångfald av liv som är beroende av ett fungerande ekosystem i och i anslutning till vattendraget.

Filmen En levande botten Länk till annan webbplats.

Kantzon mellan skog och vatten

Kantzonen mellan skogen och vattnet har flera viktiga funktioner. Till exempel fungerar den som ett filter från övriga marken ner till själva vattendraget, vilket hindrar tungmetaller och näringsämnen att komma från skogs- och jordbruksmarker ner i vattnet.

Filmen Kantzonen mellan skog och vatten Länk till annan webbplats.

Skogsbruk nära vatten

När du brukar skogen som står närmast vattnet på rätt sätt värnas vattnets värden. Det är också ett förebyggande arbete för det kan minska problem med erosion och näringsläckage. I denna film får du också träffa markägaren Mattias som berättar hur han tänkt när han gjort avverkningar i anslutning till Nissan.

Filmen Skogsbruk nära vatten Länk till annan webbplats.

Kantzon jordbruk

En kantzon mellan ett vattendrag och en åker eller betesmark har stor betydelse för livet i vattnet. Med rätt åtgärder går det att både spara pengar och undvika näringstillförsel till vattendraget.

Filmen Jordbruk nära vatten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss