• Eldningsförbud i hela länet

    Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kemtvätt "Färgaren" i Jönköping

Kemtvätteriet "Färgaren" är ett förorenat område i Jönköping som utpekats som riskklass 1.

Bakgrund

Mellan åren 1952 och 1975 låg en kemtvätt i området Mariebo i Jönköping. Kemtvättens verksamhet omfattade kemtvätt, färgning, pressning och vittvätt. I kemtvättsprocessen användes det klorerade lösningsmedlet tetrakloreten.

Idag är den före detta kemtvättsfastigheten en del av ett bostadsområde.

Kemtvätten identifierades och inventerades enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO fas 1) under 2013. Objektet fick riskklass 1 med hänvisning till att det är bostäder på platsen och den eventuella föroreningspåverkan som skulle kunna finnas.

Under hösten 2013 sökte Jönköpings kommun i sin roll som huvudman bidrag för att kunna genomföra en MIFO fas 2 under 2014. Bidrag för detta beviljades till 2015 av Naturvårdsverket. Den översiktliga miljötekniska markundersökningen bekräftade misstankarna om förorening och objektet fick riskklass 1 även efter genomförd MIFO fas 2 undersökning.

Jönköpings kommun beviljades bidrag

Hösten 2015 sökte och beviljades kommunen bidrag för utförande av huvudstudie under 2016. Utredningen påbörjades under hösten 2016 och avslutades under första kvartalet 2017. Under hösten 2017 ansökte Jönköpings kommun om utökade bidragsmedel för att utreda området ytterligare. Bidrag beviljades, fördelat på två år, 2018 och 2019.

Under 2018 beslutar Jönköpings kommun att be Sveriges geologiska undersökning (SGU) att ta över huvudmannaskapet. SGU påbörjar sitt arbete under hösten 2018. Ytterligare bidrag söks och beviljas under 2018 för åren 2019-2020.

Under 2019, 2020 och 2021 har Naturvårdsverket beviljat bidrag för tillfälliga tekniska skyddsåtgärder som innebär att dricksvattenledningar har installerats ovan mark och att ventilationslösningar installeras för att minska risken för att föroreningar tar sig in i bostadshusen. Ersättning till fastighetsägare för drift av de tekniska skyddsåtgärderna betalats ut under 2021.

Under 2021-2022 har åtgärdsförberedande undersökningar genomförts. Fältarbeten har koncentrerats i tid till två intensiva skeden. Fältkampanj 1 genomfördes under våren 2021 och fältkampanj 2 genomförs under hösten 2021. Inför fältkampanjerna har avstämningar gjorts med fastighetsägare så att de är införstådda med vad som sker var och när och vilka störningar detta kan innebära.

Varför är dessa undersökningar viktiga?

Åtgärdsförberedande undersökningar och utredningar är en viktig del av förberedelserna för en åtgärd. Undersökningarna och utredningarna syftar till att klargöra de förutsättningar som finns på platsen och bidrar med ett fördjupat underlag inför val och genomförande av åtgärd. Utredningarna fastställer även de mål som en åtgärd ska uppnå och vilken uppföljning som behövs för att veta om åtgärden haft den effekt som avsågs.

Vad händer just nu

En ansökan om bidrag för genomförande av efterbehandlingsåtgärd har lämnats in till Naturvårdsverket i slutet av 2022.

Omfattande underlag

Inför en åtgärd söks bidrag för genomförande och uppföljning av åtgärden. Detta görs av huvudmannen till Länsstyrelsen som i sin tur ansöker hos Naturvårdsverket som beviljar och beslutar om bidrag för åtgärder av förorenade områden. Det underlag som behövs inför en ansökan är omfattande och ska inkludera tidigare undersökningar och utredningar, vald åtgärdsmetod samt redovisning av vilka avvägningar som gjorts för att komma fram till den föreslagna metoden, övergripande och mätbara åtgärdsmål, uppföljning samt kostnader och tidsplan.

Utöver detta ställs krav att samtliga bidragsansökningar som rör åtgärder ska innehålla en del administrativa utredningar. Det innebär att en reviderad ansvarsutredning och en värdering av samtliga fastigheter som berörs och ingår i åtgärdsområdet ska utföras. Värderingens syfte är att ge stöd till ansvarsutredningens bedömning av värdeökning. Värderingen ska utföras av en av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare med generell auktorisation.

Ytterligare information om bidrag finns i Naturvårdsverkets kvalitetsmanual Länk till annan webbplats.


Kontakt