Kemtvätt "Färgaren" i Jönköping

Kemtvätteriet "Färgaren" är ett förorenat område i Jönköping som utpekats som riskklass 1.

Bakgrund

År 2013 genomfördes MIFO inventering av misstänkt förorening vid en nedlagd kemtvätt, Färgaren (kemiska tvätten) i ett bostadsområde i Jönköping. Inventeringen resulterade i riskklass 1 – mycket stor risk för människa och miljö. MIFO betyder ”Metodik för Inventering av Förorenade Områden” och är en metod framtagen av Naturvårdsverket. Tvätteriet var verksamt mellan cirka 1952 och 1975 och låg på adressen Marielundsgatan 4. Tvätten flyttade dit från Tomtebogatan, men exakt år är inte känt. Tvätteriets verksamhet omfattade kemtvätt, färgning, pressning och vittvätt. I kemtvättsprocessen användes det klorerade lösningsmedlet tetrakloreten.

Hösten 2013 sökte Jönköpings kommun (i sin roll som huvudman) bidrag för att utföra en MIFO fas 2 under 2014. Bidraget beviljades inte.

Hösten 2014 ansökte kommunen på nytt om bidrag för att utföra en MIFO fas 2 under 2015. Bidraget beviljades och undersökningen, som var av översiktlig karaktär utfördes under 2015. Undersökningen bekräftade att det fanns förorening av tetrakloreten i jord, grundvatten, porgas, inomhusluft och dricksvatten. MIFO fas 2 bekräftade den höga riskklassen, riskklass 1.

Hösten 2015 söktes och beviljades bidrag för utförande av huvudstudie under 2016. Utredningen påbörjades under hösten 2016 och avslutades under första kvartalet 2017.

Hösten 2017 ansökte Jönköpings kommun om utökade bidragsmedel för att utreda området ytterligare. Bidrag beviljades, fördelat på två år, 2018 och 2019.

Under 2018 beslutar Jönköpings kommun att be Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) att ta över huvudmannaskapet, vilket de gör. SGU påbörjade sitt arbete under hösten 2018.

Ansökningar om bidrag för utredningar görs enbart på hösten i Länsstyrelsernas regionala program. Hösten 2018 beslutade Länsstyrelsen att själv göra ansökan om ytterligare utredningsmedel för 2019 och 2020, för att projektet inte skulle avstanna i väntan på att den nya huvudmannen (SGU) skulle ha möjlighet att påbörja sitt arbete. Dessa medel beviljades av Naturvårdsverket.

Under 2019 och 2020 har Naturvårdsverket beviljat bidrag för tillfälliga tekniska skyddsåtgärder som innebär att dricksvattenledningar har installerats ovan mark och att ventilationslösningar installeras för att minska risken för att föroreningar tar sig in i bostadshusen.

2020 beviljades även bidrag för åtgärdsförberedelser av Naturvårdsverket.

Vad händer framöver

Nu pågår det åtgärdsförberedande arbetet. Det innebär bl.a. att fler undersökningar görs inom området. Undersökningarna beräknas bli klara under hösten 2021. Åtgärdsförberedelse är en del av åtgärden och ska bidra till mer underlag inför val av och genomförande av åtgärd.

När åtgärdsförberedelserna är klara kommer en åtgärdsansökan göras till Naturvårdsverket. SGU (huvudmannen) ansöker om bidrag hos Länsstyrelsen som i sin tur ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket, som är de som beslutar och beviljar bidrag för åtgärder av förorenade områden. Bidrag för åtgärder kan sökas hos Naturvårdsverket löpande under året.

Kontakt